Kartlegger E136 med ny teknologi

Nye Veier tar laser, kunstig intelligens og 360-kamera i bruk når veiens tilstand skal undersøkes. Det gir bedre beregning av vedlikeholdsetterslepet på blant annet E136 mellom Ålesund og Dombås, ifølge veiselskapet.

E136-strekningen i Møre og Romsdal er preget av stor variasjon når det gjelder horisontalkurvatur, stigning og vegbredde. Skulder og grøft benyttes ofte som ordinær «veibane» for store tunge kjøretøy.

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Nye Veier og Field Group AS. Arbeidet skjer på strekningen E136 mellom Dombås og Ålesund, som er et av Nye Veiers såkalte utviklingsprosjekter. Strekningen ble overført til Nye Veiers portefølje i forbindelse med Nasjonal transportplan 2022–2033.

Annonse

– Digital versting

– I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen, i en pressemelding.

E136 mellom Ålesund og Dombås er det viktigste veisambandet mellom det sentrale østlandsområdet og Nord-Vestlandet. Store deler av strekningen har i dag dårlig veistandard med krappe svinger, smal vei og mange kryss og avkjørsler. Nye Veiers helhetlige anbefaling for utvikling av E136 Dombås-Vestnes forventes å foreligge i løpet av 2023. (Illustrasjon: Nye Veier)

Med erfaring fra sin tidligere arbeidsgiver Nettpartner, har han med seg en solid verktøykasse i sin nye rolle. I tillegg har Nye Veier knyttet til seg fagmiljøer og virksomheter, som i likhet med veiselskapet tør å tenke annerledes. Samarbeidet med Field Group er et slikt eksempel.

– Det er nyttig å jobbe med kunder som utfordrer oss til å identifisere nye bruksområder. Nye Veier ser potensialet i teknologien og dataene vi samler inn, sier prosjektleder i Field Group, Gunhild Mæhlum.

Kunstig intelligens

Målet er å utbedre veianlegget der hvor behovet er størst. Det er Statens vegvesen som drifter strekningen i dag, mens Nye Veier foreløpig kun er ansvarlig for arbeidet med reguleringsplan. Lasere, droner og 360-kamera er blant verktøyene som tas i bruk.

– Det høres kanskje banalt ut, men vi kan nå avdekke blant annet feil på rekkverk og skjeve lysmaster, og gjennom kunstig intelligens identifisere avvik fra veimyndighetenes krav. I tillegg har vi målt sporslitasje i veibanen og kan også her angi hvor slitasjen er større enn kravene, sier Mæhlum.

– I Nye Veier har vi som mål å bygge og drifte veiene mer kostnadseffektivt. Digitale verktøy hjelper oss å planlegge og prioritere pengebruken der den gir størst nyttegevinst. Energibransjen har vært mye flinkere til å ta i bruk ny teknologi, mens samferdselssektoren har vært en digital versting, sier leder for drift og vedlikehold i Nye Veier, Magnus Johansen. (Foto: Nye Veier)

Kostnadsgrunnlag

Informasjonen knyttes opp mot lokasjonsdata, antall objekter og meter vei som ikke holder mål, og presenteres både i kart og i tabellform. Til sammen gir det et godt grunnlag for å si noe om kostnadene som kreves for å løfte opp veistandarden.

Som grunnfilosofi ønsker Nye Veier å dele data. Derfor synkroniseres dataene med Nasjonal Veidatabank (NVDB) gjennom webløsningen Mapspace.

– Slik løftes kvaliteten på NVDB ved at databasen oppdateres til å inneholde alle fysiske veiobjekter, og at disse objektene er riktig geografisk plassert. Dette vil igjen bidra til at Nye Veiers system for driftstøtte er oppdatert, da dette er integrert med NVDB, når Nye Veier en gang i fremtiden også overtar driften av E136, avslutter Johansen.