Risa fikk spade av veivesenet

Da jærfirmaet Risa AS overtok som entreprenør på riksveier sør for Boknafjorden og over Agder-grensen til Flekkefjord, fikk de overrakt en symbolsk gave i form av en spade.

Den symbolske gaven fra veivesenets prosjektleder Tor Skårland til Risa AS’ prosjektleder Einar Skavland, var en spade med påskriften «Lykke til med ny riks- og europaveikontrakt! 9301 Stavanger 2022-27. Trygt fram sammen».

Sistnevnte er et av veivesenets slagord, og navnet på en av veivesenets nasjonale kampanjer for trafikksikkerhet.

Annonse

Erlend Aksnes, veidriftssjef i Risa AS, med spaden med påskriften «Lykke til med ny riks- og europavegkontrakt! 9301 Stavanger 2022-27. Trygt fram sammen». (Foto: Daniel Skavland, Risa AS)

Grønn driftskontrakt

Kontrakten varer fem år, fra 1. september i år til 31. august 2027. Kontraktssummen er på 508 millioner kroner, pluss moms. I tillegg har begge parter opsjon for drift i inntil tre nye år.

Kontrakten skal sikre grønnere og mer effektiv drift av veiene i Rogaland sør for Boknafjorden og over fylkesgrensen til Agder.

– Målet er å skape forutsigbar framkommelighet og trafikksikkerhet på en bærekraftig måte, sier Tor Skårland, prosjektleder i Statens vegvesen. Hen ser fram til samarbeidet med Risa.

Lokale ringvirkninger

Kontrakten sysselsetter totalt 30 årsverk, hvorav 18 for hovedentreprenør Risa, som stiller med 25 biler til kontrakten.

Underentreprenører (UE) stiller totalt med 21 kjøretøy, og har som hovedoppgave å hjelpe med brøyting og salting.

Benyttede underentreprenører første driftsår er Nordbø Maskin (Kvistøy), Gausland Transport (Årdal i Ryfylke), Velde Asfalt AS (Sandnes), Eia Hageservice (Hafrsfjord) og Bjørns Hage og Anlegg (Nærbø).

Totalt bidrar disse med åtte lastebiler og seks traktorer/pickup i forbindelse med vinterdrift for veiene og gang- og sykkelveiene.

Ut over vinterdrift benyttes UE i forbindelse med daglig renhold av servicebygg. For denne oppgaven er det inngått kontrakt med Insider Facility Solution AS.

Risa AS er godt kjent i området for den nye kontrakten. Selskapet var entreprenør på driftskontrakt Dalane fra 2003 til 2007, og Stavanger fra 2006 til 2017.

Dette er kontraktsområdet

Verdens lengste undersjøiske tunnel og nye klimakrav er en del oppdraget for riks- og europaveier i kommunene Stavanger, Randaberg, Sandnes, Sola, Gjesdal, Bjerkreim, Eigersund, Lund, Flekkefjord, Strand og Hjelmeland.

Kontrakten omfatter 451 kilometer riksvei (inkludert 100 kilometer gang- og sykkelvei) i et stort og variert område:

  • E39-strekningen fra Mortavika ferjekai i nord og ned over Agder-grensen til Flekkefjord i sør.
  • Riksvei 426 til Egersund.
  • Østover fra Stavanger på riksvei 13 via Ryfylketunnelen (verdens lengste undersjøiske tunnel, 14459 meter, åpnet 30. desember 2019) og opp til Hjelmeland ferjekai.
  • Riksvei 509 via Stavanger lufthavn Sola til Sunde og riksvei 444 til Jæren.

Gjennomsnittlig døgntrafikk varierer fra 2000 på det laveste og opp til 60 000 i by-områder i Stavanger.