Signerte kontrakt med TT Anlegg i Kristiansand

Statens vegvesen har signert kontrakt med TT Anlegg AS som utførende entreprenør for utbedring av rv.41 Timenes-Hamresanden (Kjevikveien).

All nødvendig prosjektering for veiutbedringen skal utføres av entreprenøren, da kontrakten er utformet som en totalentreprise.

Janicke Nicolaisen, byggeleder i Statens vegvesen, er veldig glad for at denne veien nå kan begynne å utbedres til stor nytte og økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Annonse

– Vi ser frem til et godt samarbeid med entreprenør og skal gjøre alt vi kan for å skape minst mulig ulemper for naboene til anleggsplassen samt alle trafikantene i området under byggeperioden, forsikrer Nicolaisen i en pressemelding.

Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik signerte kontrakten for Statens vegvesen og markedssjef Eirik Spilling for TT Anlegg AS. Jan Helge Egeland i Statens vegvesen er prosjektleder.

Illustrasjon over det som skal utbedres/bygges. (Ill: Visuell kommunikasjon / Statens vegvesen)

Kontrakten innebærer blant annet:

  • Avkjøringsfelt på E18 østgående forlenges med omtrent 250 meter slik at kødannelse på E18 unngås, dette innebærer også forlengelse av gang- og sykkelkulvert under E18 og ny busslomme
  • Kapasitet mellom de to rundkjøringene ved Timenes økes med et ekstra kjørefelt
  • Rv. 41 fra Timeneskrysset til rundkjøring ved Lauvåsen skal bygges etter H2 veistandard, dvs. tofeltsvei med midtdeler og midtrekkverk, bredde 12-12,5 meter
  • Ny gang- og sykkelvei (3,5 meter bred) fra Lauvåsen til Timeneskrysset
  • De to rundkjøringene i Timenes-området skal utvides og flyttes noe på grunn av geometrien til veien. Omkringliggende veier og øvrig infrastruktur (skilt, elektro, overvann, beplanting, m.m.) tilpasses til de utvidede og flyttede rundkjøringene
  • Ny gang- og sykkelvei fra rundkjøring ved Lauvåsen til eksisterende gang- og sykkelvei ved Hamresanden, også denne skal være 3,5 meter bred
  • Deler av eksisterende vei ved Hamresanden skal flyttes mot sjøen for å få plass til gang- og sykkelveien på innsiden av veien
  • Eventuelle tiltak for å redusere anleggsstøy skal inngå i dette oppdraget. Permanente støytiltak utføres som egen entreprise og er ikke en del av denne kontrakten

Trafikkavvikling skal påvirkes minst mulig

Trafikken på E18 skal gå som i dag, med to kjørefelt i hver retning, i hele byggefasen. Busstoppet på E18 og tilhørende GS-veinett skal også være i drift i hele anleggsfasen.

Trafikkavvikling til og fra Barstølveien skal i minst mulig grad påvirkes. Dersom det blir endring av trafikkavviklingen her, skal bedriftene i Sørlandsparken og omegn varsles i god tid, det vil si minst to uker før endringen iverksettes. Av hensyn til næringsvirksomheten er det viktig at trafikkavviklingen påvirkes i minst mulig grad.

Det er viktig at veiene er åpne for trafikanter i hele anleggsfasen, samme som for alle andre steder i kontrakten. Beplanting og materialbruk i rundkjøringer skal reetableres med tilsvarende type som tidligere.

Timenesbekken skal ikke forurenses under anleggsarbeidene.

Rv.41 skal være i drift gjennom hele anleggsperioden og alle nødvendige trafikkomlegginger for å oppnå dette inngår i kontrakten.

Gang- og sykkelveien skal etableres i et område som er preget av myr, sump og kvikkleire. Topdalsveien skal holdes åpen for trafikk i hele anleggsfasen, dersom det stenges ett kjørefelt i en periode, skal anleggsarbeid intensiveres på dag og kveldstid slik at stengetiden holdes så kort som mulig.