Nedgang i salg av pukk og grus

Til tross for høy aktivitet innen bygge- og anleggssektoren, viser DMFs Harde fakta nedgang i salgsverdi og omsatt volum innen byggeråstoff for andre år på rad.

I perioden 2014 til 2019 var det en stabil økning i salg av byggeråstoff hvert år. Salget av knust fjell har økt hvert år, mens salget av løsmasser har ligget på omtrent samme nivå. De to siste årene har det derimot vært nedgang i salg av både knust fjell og løsmasser.

– Vi i DMF har lenge vært opptatt av at vi må bli bedre til å ta i bruk overskuddsmasser som ellers vil bli håndtert som avfall. Hvorvidt lavere omsatt volum og salgsverdi av byggeråstoff to år på rad er et uttrykk for økt oppmerksomhet om gjenbruk av kvalitetsmasser er for tidlig å si. Dette vil vi i DMF følge nøye og arbeide for å skaffe mer kunnskap om, uttaler Randi Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF), i Harde fakta, mineralstatistikken for 2021.

Annonse

Randi Skirstad Grini, direktør i Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF). (Foto: DMF)

91 millioner

Byggeråstoff er en fellesbenevnelse på mineralske råstoff som i første rekke brukes til bygge- og anleggsformål. Det skilles mellom uttak fra knust fjell og løsmasser. Pukk tas ut ved sprengning og knusing av fjell eller grov grus, mens sand og grus tas ut fra løsmasser.

Totalt ble det solgt 91 millioner tonn byggeråstoff i 2021. Salgsverdien var på 7022 millioner kroner, ifølge DMF. Dette tilsvarer en nedgang på 1,6 prosent sammenlignet med 2020. Nedgangen drives først og fremst av løsmasser som har redusert salget med 6,0 prosent, mens knust fjell har redusert salget med 0,8 prosent. Det ble solgt 77 millioner tonn knust fjell og 13 millioner tonn løsmasser i 2021.

Bygg og anlegg

De største forbrukerne av byggeråstoff er bygg- og anleggsbransjen. Av totalt solgte tonn knust fjell gikk 44 prosent til vei, 18 prosent til veidekke, 11 prosent til betong og 27 prosent til andre formål. For løsmasser gikk 17 prosent til vei, 9 prosent til veidekke, 53 prosent til betong og 21 prosent til annet formål.

29,8 prosent av solgte tonn byggeråstoff gikk til eksport. Det antas at eksporten i hovedsak gjelder byggeråstoff med særskilte krav til kvalitet. Mye av eksporten går til Tyskland, Danmark og Nederland. Det ble også eksportert noe byggeråstoff til de fleste andre europeiske land med kysttilgang.

Harde fakta

Den årlige driftsrapporteringen fra næringen danner grunnlagsdata for Harde fakta – mineralstatistikk for 2021. Privatfinansierte undersøkelseskostnader er ikke en del av den lovpålagte rapporteringen til DMF, og er derfor rapportert på frivillig basis fra virksomhetene. Tall for kartlegging finansiert av det offentlige er innhentet fra NGU.

Tallgrunnlaget for mineralstatistikken for 2021 er driftsrapporter for 1475 uttak fra 978 foretak, dette er 55 flere uttak, og 29 flere foretak enn i fjorårets Harde fakta (les hele rapporten her).

Byggeråstoff

Byggeråstoff er sammen med naturstein den eneste mineralgruppen som utvinnes i alle fylker. Aller mest i Rogaland, etterfulgt av Viken. Disse to fylkene utgjør 43,8 prosent av all salgsverdi av byggeråstoff. Av salgsverdien i Rogaland er 65,1 prosent knyttet til eksport. Viken har derimot relativt lite utenlandskeksport av byggeråstoff, men er en viktig byggeråstoffkilde for Oslo. Totalt sett går 29,8 prosent av solgte tonn byggeråstoff til eksport. Rogaland og Vestland står for 90,8 prosent av samlet solgte tonn byggeråstoff til utlandet. Viken er fylket som selger flest tonn byggeråstoff til innenlandsmarkedet, etterfulgt av Innlandet, Trøndelag og Rogaland.

Naturstein

Naturstein utvinnes i alle fylker. Vestfold og Telemark står for 50,5 prosent av den totale salgsverdien. Vestfold og Telemark står alene for 88,2 prosent av all eksportverdi av naturstein. I innenlandsmarkedet er Trøndelag fylket med høyst salgsverdi av naturstein, etterfulgt av Vestland og Troms og Finnmark.