Klare forventninger til ny minerallov

Ny minerallov må tilrettelegge for størst mulig verdiskaping, slår generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall, fast.

– Når NOU-utvalget nå fremlegger sitt forslag til ny minerallov, må den legge opp til en fremtidig lov som effektiviserer og forenkler regulering av leting, undersøkelser og utvinning. En ny minerallov må bli mer forsynings- og beredskapsrettet, uttaler Anita Helene Hall i en pressemelding.

– Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE). Mineraler, byggeråstoff og naturstein er strategisk viktige byggesteiner i det grønne skiftet og i vårt moderne samfunn, uttaler Hall videre.

Annonse

Norsk Bergindustri har tydelige forventninger til en ny minerallov:

  • Lovutvalget må være tro mot formålet med NOU arbeidet; “legge til rette for størst mulig samlet verdiskaping innenfor bærekraftige rammer”. Det må være et selvstendig mål i seg selv å øke lønnsomheten og verdiskapingen i næringen og gjennom dette å trygge bosetting og arbeidsplasser i distriktene.
  • Lovforslaget må ivareta konkurransesituasjonen rundt byggeråstoffbransjen (pukk/grus) på en bedre måte. Det må stilles strengere krav til aktører som f.eks. utvikler næringstomter og som i dag unngår formelle krav som bla. reguleringsplaner og driftskonsesjon ved uttak og omsetning av byggeråstoff fra slike prosjekter.
  • Staten bør gjennom lov eller forskrift få frem hvilke den definerer som strategisk viktige mineraler.
  • Næringen må få større forutsigbarhet knyttet til prosesser opp mot reguleringsplaner, driftskonsesjon – og klagebehandling. Det oppleves stadige omkamper – og prosesser som drar ut i tid. Forpliktende tidsfrister må på plass for offentlige aktører og øvrige interesser.
  • Ny minerallov må legge godt til rette for effektive og gode avklaringer i overgangen til annet lovverk, og dagens organisering og oppgavefordeling mellom mineralloven, forurensningsloven og plan- og bygningsloven må tydeliggjøres. Vi må få på plass en samordningsmodell i regi av en statlig aktør, for eksempel Direktoratet for mineralforvaltning (DMF)
  • Regjeringen må løftesamiske problemstillinger ut av en fremtidig minerallov. Disse må reguleres i et overordnet regelverk på tvers av alle sektorer. Urfolksrettigheter må ivaretas sektoruavhengig.
  • Det samlede skatte- og avgiftsnivået for næringen må ikke øke utover dagens nivå.

– Regjeringen har i Hurdalsplattformen uttalt et ønske om å satse mer på norsk mineralnæring. Norges geopolitiske betydning har aldri vært større når det gjelder leveranser av olje, gass, fornybar kraft, metaller og mineraler. Nå må regjeringen være sitt ansvar bevisst. Vi må utvinne mye mer mineraler og byggeråstoff i årene fremover, ellers når vi verken verdiskapings- eller klimamålene våre, avslutter Hall.