Råvarekrisen fordrer kraftfulle tiltak

Norsk Bergindustri med innspill til regjeringen om at Norge må sikre økt grad av selvforsyning av kritiske mineraler og metaller.

– Russlands invasjon i Ukraina har forsterket den pågående råvarekrisen og satt i gang en prisvekst som ingen i øyeblikket kan gi sikre prognoser for.  Dette fordrer at regjeringen tar på alvor at vi må sikre økt grad av selvforsyning av kritiske mineraler og metaller. Samtidig må de kompensere næringen for galopperende priser på strøm og drivstoff, uttaler Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri, i en pressemelding.

Ifølge Norsk Bergindustri må regjeringen levere etter to akser.

Annonse

– På den ene siden foreligger det i dag et betydelig misforhold mellom Norges klimapolitiske målsetninger og status for mineraltilgjengelighet. Regjeringen har en ambisiøs klimapolitikk, men tilrettelegging for økt mineraltilgang er kritisk nødvendig for utviklingen av det grønne skiftet og vårt moderne samfunn.

– Videre rammer den ukontrollerte prisveksten på strøm, drivstoff og enkelte råvarer bergindustrien knallhardt over hele landet. Dramatisk fall i lønnsomheten, fare for permitteringer og reell konkurstrussel følger med. En del av Norges ekstraordinære inntekter fra olje og gass bør gi ekstraordinære skattekutt, sier Hall.

Norge Mineraler AS har gjennomført prøveboringer på forekomsten i Bjerkreim-Sokndal i Rogaland. Ressursestimatet viser en forekomst av vanadium, fosfor og titan i verdensklasse. Disse tre mineralene er alle på EUs liste over kritiske råvarer, og gir Norge en stor mulighet til å spille en sentral strategisk rolle i den fremtidige leveransen av disse mineralene. Foto: Norge Mineraler AS

Nullutslipp

Norsk Bergindustri har kommet med innspill til revidert nasjonalbudsjett 2022 og forslag til statsbudsjett for 2023, om blant annet å få på plass relevante støtteordninger gjennom dagens virkemiddelapparat og bedre tilgangen på statlig risikokapital. Dette skal kunne utløse mer mineralindustri. Bransjeforeningen ber om å øke den geofysiske kartleggingen gjennom å styrke Norges geologiske undersøkelse.

– Overgang til nullutslipp: Statlige investeringer må på plass for å bygge ut infrastruktur, slik at tilgang til strømnettet sikres og kapasiteten forsterkes.

– Regjeringen må sikre lavere og mer forutsigbare priser på energi gjennom ulike tiltak som kontantstøtte, støtteordninger gjennom Enova, langtidsavtaler, lettelser i merverdiavgift, nettleie og el-avgift. Regjeringen bør benytte de tider verden er inne i til høyst nødvendig utbygging av samfunnskritisk infrastruktur. Dette krever tilstrekkelig tilgang til byggeråstoff, skriver Norsk Bergindustri.

– Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita Hall.