Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør!

Oslo kommune krever at private entreprenørselskaper endrer maskinparken til utslippsfrie maskiner for å kunne ta oppdrag i hovedstaden. Selv bruker kommunen en 13 år gammel Steg 3A-hjulgraver når byens vannrør skal graves frem.

I 2019 innførte Oslo kommune krav til fossilfri anleggsdrift og massetransport, siden det, ifølge kommunen, er her de største utslippene er. Samtidig ble utslippsfrie løsninger og biogass premiert i anskaffelsene.

«Dette var startskuddet for den utviklingen vi ser i dag. I løpet av bare to år har vi gått fra å få null til 100 prosent elektriske maskiner og kjøretøy tilbudt på enkelte kontrakter!», skriver kommunen på sine nettsider. Denne omleggingen skyldes i stor grad entreprenørenes vilje og evne til å omstille seg, og at de må gjøre dette for å få oppdrag i hovedstaden.

Annonse

Gammel hjulgraver

Det kan ofte være stor forskjell mellom liv og lære, men noe overrasket ble vi allikevel da det nylig tikket inn et tips til redaksjonen. På et VA-prosjekt i krysset Briskebyveien/Eilert Sundts gate på beste vestkant i Oslo, var Vann- og avløpsetaten (VAV) i gang med å grave opp gaten med en Volvo EW 140C, med andre ord en hjulgraver av eldre årgang.

Hjulgraveren er registrert i Maskinregisteret, og ved å scanne QR-koden fikk vi vite at den er en 2009-modell, og med en dieselmotor som kun tilfredsstiller utslippskravene til Steg 3A. Maskinen er godkjent for bruk av biodiesel opp til blanding B7 (diesel med sju prosent innblanding av biodiesel) og HVO.

GAMMEL: Vann- og avløpsetatens hjulgraver er hele 13 år gammel, men brukes allikevel i miljøhovedstaden. Foto: Njål Hagen

Utslippsfritt innen 2025

I en byrådssak fra 2019 (1091/19) står det at Oslo kommune har ambisiøse klimamål, og skal redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Det følger av kommunens anskaffelsesstrategi at: «Kommunen skal i all planlegging av anskaffelser ta utgangspunkt i målet om å bli en utslippsfri by» og at «Kjøretøy og bygg- og anleggsmaskiner som brukes i forbindelse med utførelse av arbeid for Oslo kommune, skal som en hovedregel ha nullutslippsteknologi. I takt med markedsutviklingen skal Oslo kommune stille strengere krav og legge tydeligere føringer for å fremme grønn omstilling i bygge- og anleggsnæringen».

Kontraktkravene kommunen stiller til entreprenører som skal utføre offentlige oppdrag i Oslo er:

  • Alle anleggsmaskiner som benyttes på bygge-/anleggsplassen skal være fossilfrie.
  • Alle kjøretøy som benyttes til transport av masser og avfall til/fra bygge-/anleggsplassen skal benytte fossilfritt drivstoff.
  • Innen 2025 skal alle anleggsmaskinene på Oslo kommunes bygge-/anleggsplasser være utslippsfrie. Dette gjelder også for kontrakter som inngås før 2025.
  • Innen 2025 skal alle kjøretøy til massetransport til/fra byggeplassen være nullutslipp eller biogasskjøretøy.

Kjøper inn i stort antall

I en artikkel på KlimaOslo.no fra desember i fjor skriver Espen Hauge, seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune: «Samtidig som vi har sett at overgangen til fossilfritt går fort, kan vi også se at vi får inn en økende mengde tilbud med utslippsfri gjennomføring. I våre rehabiliteringsprosjekter på vann- og avløpsnettet ser vi en rask økning i bruken av utslippsfrie løsninger. Hver kWh brukt tilsvarer spart diesel og tilsvarende utslipp i bylufta».

Hauge skriver videre: «For å komme dit vi er i dag har vi benyttet flere virkemidler. Et av dem er kommunikasjon med bransjen. For å få private entreprenører og andre aktører med på laget har vi startet en dialog, og kommunisert til dem at vi skal ha en stødig kurs slik at de ikke skal sitte med for stor risiko. For bare ett år siden ble vi stadig oppringt av bedrifter som var usikre på om risikoen var for stor, og om de skulle tørre å investere. I dag opplever vi mindre av dette, og mer av at entreprenørene kjøper inn både elektriske maskiner og lastebiler i store antall».

UTSLIPP: Under motordekslet er det en motor som kun tilfredsstiller Steg 3A-utslippskravene. Foto: Njål Hagen

Jobber for en utfasing

Vi tok kontakt med Oslo kommune ved byråd for miljø og samferdsel, Sirin Hellvin Stav (MDG), med spørsmål om bruken av en 13 år gammel hjulgraver på et kommunalt prosjekt. Spørsmålene ble sendt videre til Vann- og avløpsetaten, hvor avdelingsdirektør Terje Brenden svarte ut våre spørsmål.

Mens MDG-byråden krever elektriske maskiner fra entreprenører kjører Oslo kommune selv på gammel motorteknologi – hvordan kan det være fornuftig?

– Oslo kommune stiller krav til fossilfri gjennomføring, og har tildelingskriterier som premierer utslippsfritt. Dette begynte vi med for alvor i slutten av 2019, og dermed vil det fortsatt kunne være kontrakter i gjennomføring som ikke har alle krav vi nå ville ha stilt. Maskinen på bildet er en 15-tonns hjulgående gravemaskin som brukes i beredskapshendelser og som går på palmeoljefri biodiesel HVO100. Den må kunne rykke ut på kort varsel ved blant annet vannlekkasjer og kloakkstopp. Den skal kunne dra hvor som helst i byen og kunne arbeide i mange timer. Det finnes i dag ikke en tilsvarende gravemaskin på markedet som på er drevet på elektrisitet.

Hvorfor holder kommunen seg selv med maskiner som entreprenører ikke får bruke i kontrakter med nettopp kommunen?

– Som ovenfor nevnt så finnes det ikke mer miljøvennlige maskiner av denne typen i markedet. Det er kommet en maskin på 19-20 tonn som er planlagt testet ut. Våre krav til gravemaskiner som skal operere i beredskap er at de skal være grundig testet og sikret før de settes i drift.

Maskinen er dobbelt så gammel som snittet på maskinene som byttes ut av entreprenørene – er det ikke så farlig med utslipp når det er fra kommunen?

– Samme svar som over.

Med tanke på at det finnes en 17-tonns batterielektrisk hjulgraver tilgjengelig på markedet (Doosan DX165W-5 som leveres av Rosendal Maskin AS, og som tidligere er omtalt både i Anleggsmaskinen og på anleggsmaskinen.no), tok vi på ny kontakt om dette. Vi kommenterte at de svarte at det i dag ikke finnes en tilsvarende elektrisk gravemaskin på markedet, og presiserte at dette er ikke korrekt da Rosendal Maskin lanserte batterielektrisk hjulgraver i denne vektklassen allerede før jul i 2020.

Doosan-maskinen ble lansert for over ett år siden. Hvorfor har ikke Oslo kommune gått til innkjøp av denne maskinen? Når entreprenører som skal utføre VA-jobber for Oslo kommune kan bruke batterielektrisk hjulgraver, må vel også Oslo kommune kunne bruke samme type maskin?

Igjen er det Terje Brenden som svarer: – Vi kjenner til maskinen og har sett den. Det er en noe tyngre maskin enn den vi har i dag, med en vekt på ca. 19 tonn. Vi er i dialog med leverandøren og vi arbeider med å få til et opplegg for å få testet den ut.

Etter runden med spørsmål og svar fra Vann- og avløpsetaten, tok vi på ny kontakt med byråd Sirin Hellvin Stav, med følgende spørsmål:

Nå som batterielektrisk hjulgraver er tilgjengelig på det norske markedet, vil byråden kreve at VAV Oslo bytter ut deres 13 år gamle hjulgraver som kun tilfredsstiller utslippskravene til Steg 3A?

– Byrådet jobber for en utfasing av ikke-utslippsfrie anleggsmaskiner innen 2025 så langt det lar seg gjøre. For øvrig viser jeg til VAV i denne saken, svarer byråd Stav.

Det blir interessant å følge med på når Oslo kommune setter samme miljøkrav til egen maskinpark som det forlanges av entreprenørene som skal utføre oppdrag på kommunal grunn.