Lyser ut driftskontrakt for 400 km riksveier i Midt-Norge

Statens vegvesen lyser ut en kontrakt som omfatter drift og mindre vedlikeholdsoppgaver på E39 fra Orkanger til Molde og rv. 70 fra Oppdal til Kristiansund, inkludert tilhørende gang- og sykkelveier.

– Til sammen er det snakk om drift og vedlikehold av vel 400 km riksvei med tilhørende sideanlegg, sideområder, utstyr og installasjoner, året rundt. Deriblant 66 km gang- og sykkelveier, sier seksjonsleder Bjørn Ove Rotlid i Statens vegvesen i en pressemelding.

De første 12 månedene er kontraktsområdet begrenset til strekningen Orkanger-Kristiansund, ca. 175 km vei, før området deretter utvides til Oppdal og Molde.

Annonse

Fem år (pluss fire)

Driftskontrakten strekker seg gjennom de åtte kommunene Molde, Gjemnes, Tingvoll, Kristiansund, Heim, Orkland, Sunndal og Oppdal.

– Det er stor variasjon i trafikkmengden på veinettet, fra relativt lavtrafikkert landevei til nesten 20 000 i årsdøgntrafikk i byområdene, sier Rotlid.

Driftskontrakten har oppstart 1. september 2022 og varighet på fem år. I tillegg er det mulig å forlenge kontrakten med inntil fire år.

Tilbudsfristen er 31.03.2022.
Les tilbudet i DOFFIN her: Driftskontrakt 9403 Nordmøre 2022-2027

Veivesenet stiller strengere miljøkrav

Utslippsfrie kjøretøy og maskiner skal brøyte og strø gang- og sykkelarealene i sentrale deler av Molde og Kristiansund.

– Med utslippsfri menes her kjøretøy og maskiner uten lokalt utslipp av verken CO2 eller NOx, sier Rotlid.

Alle de nye driftskontraktene for riksvei har krav til miljøsertifisering og rapportering av energi- og drivstofforbruk. Statens vegvesen har mål om å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksveiene innen 2030.

Statens vegvesen er aktive i forskning og utvikling, og entreprenørene oppfordres til å foreslå FOU-prosjekter som del av kontrakten.

– Vi ønsker at våre driftsentreprenører blir med på utviklingsprosjekter som Veivesenet tar initiativ til, og også foreslår prosjekter selv. Det gir økt kompetanse i bedriften, interessante arbeidsoppgaver for de ansatte og kunnskap vi som veieier har bruk for i drift og vedlikehold av riksveinettet, sier Rotlid.