Nye krav til brøyting av gang- og sykkelarealer

Byggelederne kan nå velge mellom tre driftsklasser for vinterdrift.

Når byggelederne skal velge driftsklasse ved utlysning av kontrakten, må de tenke gjennom hvor kald vinteren er i området, hvor mange som går og sykler, om det er sårbar vegetasjon langs gang- og sykkelveien og om den ligger langs en bilvei som saltes, ifølge en melding fra Statens vegvesen.

– Det skal være trygt og behagelig å gå og sykle året rundt. Gode føreforhold kan bidra til at flere går og sykler. Samtidig er det ikke alle gang- og sykkelstrekninger som har potensiale for å få høy trafikkmengde. På slike strekninger vil det være uhensiktsmessig å opprettholde kostbare standarder ment for hovednett med høy trafikk, sier Bård Nonstad i Statens vegvesen.

Annonse

Les mer her: Drift og vedlikehold av gang- og sykkelanlegg (vegvesen.no)

Ny driftsklasse

Håndbok R610 har egne vinterdriftsklasser for gang og sykkelveier. Nå er de endret slik at driftskontrakter som lyses ut nå snart, med oppstart 1. september 2022, kan velge mellom driftsklasse GsA (som er uendret), GsB (som er endret) og GsC (som er en ny driftsklasse).

Hensikten med de tre driftsklassene skal være å gjøre det lettere å velge en klasse som passer.

GsA er uendret og opprettholdes som høy standard for gang- og sykkelveier med bruk av salt som preventivt tiltak, og for å opprettholde og gjenopprette «bar vei». Det betyr, ifølge veivesenet, at GsA passer godt til vekslende værforhold. Ved snøvær skal driftsentreprenøren brøyte og koste veibanen før salting for å oppnå bar vei. Sand benyttes kun når bar vei ikke kan oppnås med salting, brøyting og kosting, for eksempel ved lave temperaturer.

– Salting er for eksempel en effektiv vinterdriftsmetode i områder med høy trafikk og hyppig skiftende vær rundt 0 grader. Men, dersom veidekket er i dårlig stand eller det er fare for at saltet kan gå i grunnvannet eller ødelegge trær, vil det være bedre å velge en annen vinterdriftsmetode, sier Nonstad.

GsB er en «blandingsstandard», hvor sand brukes, men hvor det tillates bruk av salt preventivt for å opprettholde bar vei og forhindre glatt vei forårsaket av rimfrost, fuktig eller våt veibane som fryser til is, og lett snøfall. Det betyr, ifølge Statens vegvesen, at GsB passer godt til kalde stabile vinterforhold. Så lenge det er snø/isdekke på deler av veibanen, skal salt kun benyttes når dekketemperaturen er over -3 grader, ellers skal det brukes sand som strømiddel.

GsC er en ny vinterdriftsklasse som bruker sand som strømiddel, men med reduserte krav til friksjon, snødybde, syklustid på brøyting og strøing, jevnhet og tidsperiode disse gjelder (kl. 06-21). I snøvær kan det samle seg opp litt mer snø, før det er forventet at brøytebilen tar det.

– GsC er mindre kostbar, men vil også medføre noe dårligere forhold for gående og syklende enn GsA og GsB, og passer derfor til gang- og sykkelveier med lite trafikk, sier Nonstad.

Nytt e-læringskurs

Statens vegvesen har laget nytt e-læringskurs for byggeledere og kontrollingeniører. Kurset tar for seg de nye driftsklassene for gang- og sykkelveier. (Se informasjon om kurset her)

– Vi har lagd det for byggeledere og kontrollingeniører som følger opp driftskontraktene med entreprenørene, men det er åpent for alle som er interessert, sier Bård Nonstad.

Økt gang- og sykkeltrafikk

Endringene i driftsklassene for gang- og sykkelveiene kommer som følge av forskningen i FoU-programmet BEVEGELSE, som handler om innsatsnivå og metoder for drift og vedlikehold som fører til økt gang- og sykkeltrafikk, ifølge Statens vegvesen.

Programmet skal gi økt kunnskap om gående og syklendes forutsetninger og behov, driftsmetoder, utstyr og organisering for å få effektivt drift og vedlikehold på gang- og sykkelanlegg, og samarbeidsformer, kontraktsutforming og oppfølging av entreprenører.