Passerer tradisjonelle sprengstoffer moderne miljø- og sikkerhetstenkning?

Hvordan møter 1800-talls teknologi en risikoanalyse i 2021? Hvordan kan vi sprenge med den risiko og det miljøavtrykk det representerer? Finnes det alternativer?

Denne artikkelen er en annonse for Austin Norge.

Alfred Nobel var genial, men miljø/HMS var kanskje ikke hans fremste fokus. Ikke desto mindre benyttes produkter svært like de produkter Nobel fant opp på 1860 tallet den dag i dag.

Annonse

Hvordan ser en verden uten bruk av sprengstoff ut? Hvordan skal vi bygge vei og drive tunneler? Hva skal erstatte pukk og tilslag til betong og asfalt? Hvordan skal vi få tilgang til våre mineralressurser?

Austin Powder har et oppdrag: Vi vil forbedre verden vi lever i ved sikker og ansvarlig bruk av sprengstoffer. Vi må sørge for å bruke sprengstoff på en trygg og sikker måte, vi må sørge for at det ikke havner i urette hender og vi må bruke de sprengstoffene som gir minst miljømessig avtrykk.

Tennmidler (Fra fenghette til elektronikk)

Tennmidler har hatt en rivende utvikling, men hva med miljøet? Austin Powder jobber med å bli kvitt tungmetallene i alle våre tennsystemer. Vi har også kommet med
et plastfritt alternativ til tennsystem i tunnel.

Fra dynamitt til emulsjon

Austin produserer en høyenergi emulsjon – Emulex som har vært tilgjengelig i markedet i mange år. Den er en god erstatning for dynamitt, og har klare helse, miljø og sikkerhetsmessige fortrinn fremfor dynamitt. I andre europeiske markeder har patronerte emulsjoner overtatt for dynamitter, men ikke i Norge.

Austin Powder har utviklet APB booster (benyttes til initiering av bulksprengstoff) basert på emulsjonssprengstoff. Denne er like giftfri som de andre av våre emulsjonssprengsoffer. Emulex er også tilstrekkelig til opptenning av bulk-
­spreng­stoff som Hydromite emulsjon eller Austinite – Anfo. Ved forsiktig sprengning tyder bruk av Emulex på lavere
vibrasjoner enn ved vanlig
dynamitt.

Fra patronert sprengstoff til bulk

En utvikling som har redusert tungt manuelt arbeid, og ikke minst redusert kostnader, og er et HMS vennlig alternativ i forhold til dynamitt.

Oppsummert kan vi si at Emulex, APB og kontursprengstoffet Emuline gir følgende fordeler:

Helse = Ingen hodepine. Miljø = ingen giftige utslipp og en reduksjon i CO2 på 50% i forhold til dynamitter. Sikker­het = mange ganger sikrere enn dynamitt mot slag og støt. Vi har i løpet av de  årene Austin har produsert patronerte emulsjoner ikke opplevd detonasjon ved graving, pigging eller knusing av sprengstein hvor det er benyttet Emulex. Kan det samme sies om dynamitter?

Men husk en ting – patronerte emulsjoner er sprengstoff og skal håndteres som det uansett – vi må ikke «senke garden» selv om vi øker sikkerheten.

Effekten av Emulex ligger på 95% prosent av dynamitt, men til forskjell fra dynamitt holder den detonasjonshastigheten selv ved mindre diametere – det gjør absolutt ikke dynamitter. Den er dessuten 100% vannufølsom – det er ikke dynamitt – har du gulrøyk i salvene kan det godt være dynamitten som er årsaken.