«Tjuvstarter» på Oslofjordforbindelsen, del 2

Arbeidet med første delprosjekt på Oslofjordforbindelsen 2 er i gang; en 3,3 km gang- og sykkelvei langs Osloveien.

Som del av byggetrinn 2 for E134 Oslofjordforbindelsen, skal Statens vegvesen også sikre et tilbud for gående og syklende på strekningen mellom Måna og Vassum i Frogn kommune.

Totalentreprise

Det er Park & Anlegg som er totalentreprenør for prosjektet, som omfatter en 3300 meter lang og 3,5 meter bred gang- og sykkelvei på sør/vestsiden av fv. 1390 Osloveien, med tilhørende belysning. Kontrakten inkluderer også prosjektering og bygging av 3500 meter spillvannsanlegg for Frogn kommune, med tilhørende pumpestasjoner og 850 meter vannledning. Siden prosjektet er en totalentreprise skal den både prosjekteres og bygges av entreprenør.

Annonse

Spleiselag

Gang- og sykkelveien er et spleiselag mellom statens vegvesen og Viken fylkeskommune, der Statens vegvesen dekker kostnaden fra Ottarsrud til Huseby og Viken fylkeskommune dekker kostnaden for Huseby til Bakker bru.

Ferdig høsten 2022

– Arbeidene vil pågå uten vesentlige forstyrrelse av lokaltrafikken på Osloveien, forsikrer prosjektleder Vibeke Malvik i Statens vegvesen.
Prosjektet har en kostnadsramme på 80 millioner kroner og er planlagt ferdig 01.11.22.