Nye Veier vil gjenbruke eksisterende vei

Nye Veier vil se på muligheter for å gjøre prosjektene enda mer bærekraftig.

Ifølge en pressemelding fra Nye Veier vil selskapet nå i enda større grad vurdere veiutbyggingene ut fra et bærekraftig perspektiv. Prosjektet E18 Tvedestrand-Bamble er et av de mest aktuelle prosjektene å vurdere. Nye Veier inviterer nå kommunene til dialog for å gjenbruke eksisterende vei.

På deler av den aktuelle veistrekningen fra Tvedestrand til Bamble (ca. 54 km), er det allerede midtrekkverk og god og trafikksikker veistandard. Dette er et moment som gjør at deler av veien kan gjenbrukes.

Annonse

Lavere fartsgrense?

– Bygging av ny E18 Tvedestrand-Bamble er et av de mest aktuelle planprosjektene i Nye Veiers portefølje vi kan vurdere i et mer bærekraftig perspektiv. Det er mulig å gjenbruke mer av den eksisterende veien. En måte å gjøre det på er å planlegge for lavere fartsgrense for eksempel 90-100 km/t som ikke krever fullt så stiv kurvatur som 110 km/t, sier Finn Aasmund Hobbesland, direktør for Planlegging og drift i Nye Veier.

– Det kan også være aktuelt å bygge smalere fire-felt, som er mindre arealkrevende og likevel en trygg og sikker vei. Denne typen løsninger er bra både for å holde kostnadsrammene, bevare mer areal og å nå ambisiøse klimamål. Vi går nå i dialog med kommunene for å tenke nytt om løsninger og vurdere oppgradering av eksisterende vei, sier Hobbesland.

Nye grep for å redusere klimautslipp

I alle utbyggingsprosjekter jobber Nye Veier med å redusere klimagassutslipp og miljøfotavtrykk. Prosjekter i Nye Veiers regi skal bærekraftsertifiseres etter anerkjent metodikk for å sikre overordnede mål for bærekraft, energi og klima. Veier må bygges på en måte som skåner natur og miljø og bidrar til å redusere klimagassutslipp.

– Infrastrukturutbygging medfører påvirkning på dyrkbar mark og naturmangfold. Inngrep påvirker også klimagassutslippene for eksempel bygging i myr og våtmark. Dette er en del av kostnaden ved veiutbygging som samfunnet i økende grad stiller spørsmål ved. Som byggherre må Nye Veier sikre at utbygging skjer på en skånsom måte. Særlig i tidlig fase i veiplanlegging er det store muligheter til å ta nye grep for å unngå unødvendig arealbeslag og å få ned klimautslippene, sier Hobbesland.

– Prosjektet ny E18 fra Tvedestrand til Bamble vil løse mange utfordringer kommunene har pekt på og er opptatt av. Reisetiden vil gå ned og innbyggerne i kommunene får et utvidet bo- og arbeidsmarked. Den nye veien er nødvendig for verdiskaping og samfunnsutvikling og blir sikrere og tryggere å kjøre på. Samtidig er dette et eksempel på et prosjekt vi nå anbefaler kommunene å se på med nye øyne, sier han.

E18 Tvedestrand-Bamble. (Ill: Nye Veier).

Reguleringsplan

Planprosjektet for ny E18 Tvedestrand-Bamble berører seks kommuner og forslaget til reguleringsplan er ute til offentlig ettersyn og høring. Det er jobbet bredt for å finne best mulig veitrasé innenfor den vedtatte korridoren.

– Det er politisk uttrykt et behov for å få en sammenhengende, møtefri firefeltsvei på hele strekningen Oslo-Kristiansand. Utbyggingen av nye E18 Tvedestrand-Bamble inngår i denne helhetlige utbyggingen. Men det blir stadig tydeligere at det er behov for å ta langt sterkere grep om man skal nå forpliktelser om reduserte klimagassutslipp etter Parisavtalen og Norges klimaavtale med EU. Transportsektoren, og bygg- og anleggsvirksomhet er blant de sektorene som representerer de største utslippene og det er naturlig at det trykkes på for å kutte klimagassutslipp. Gjennom det grepet vi tar i dette prosjektet kan det bli et enda bedre veiprosjekt for samfunnet som kan stå seg i mange år framover, avslutter Hobbesland.

Nye Veier anbefaler at høringsprosessen på forslaget til reguleringsplan går som fastlagt, men at det igangsettes et arbeid for å øke bærekraften i prosjektet.