– Bergindustrien må spille en nøkkelrolle

– Om Norges og de samlede globale klimaambisjoner skal realiseres, må den kommende regjeringsplattformen tilrettelegge for vekst. Det sier generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Helene Hall i en pressemelding.

– De neste fire årene blir særdeles viktige. Det norske samfunnet står midt oppe i det grønne skiftet hvor bergindustrien vil spille en nøkkelrolle, sier hun videre.

Norge har betydelige mineralressurser, som også kan bidra til Europas ressurstilgang, herunder titanmineraler som rutil, ilmenitt, kalk, talk, grafitt, olivin, kobber og jernmalm, kvarts og sjeldne jordartsmetaller (REE), ifølge Norsk Bergindustri.

Annonse

Anita Helene Hall, generalsekretær i Norsk Bergindustri. (Foto: Norsk Bergindustri).

Norsk Bergindustri har følgende innspill til en ny regjeringsplattform:

  • Geofysisk kartlegging, styrking av Norges geologiske undersøkelse: Vi ønsker at regjeringen legger til rette for at den geofysiske kartleggingen av Norge kan fullføres innen 2030.
  • Behov for risikoavlastning i form av statlig risikokapital: Markedet for å kapitalisere opp aktuelle mineralprosjekt i Norge er krevende. Skal vi ha en fossilfri energihverdag i fremtiden, trenger vi mye mer av en rekke metaller og mineraler. Vi anmoder at regjeringen legger til rette for etablering av et statlig investeringsfond/selskap, gjerne etter modell fra Finland.
  • Bærekraft og miljø; FOU: Vi ønsker at regjeringen legger til rette for et offentlig finansiert forskningsprogram for bergindustrien der bransjen og relevante fagmiljø samarbeider om å utvikle teknologi og metoder for framtidens miljøvennlige mineralnæring.
  • Mer bærekraftige offentlige anskaffelser: Norsk Bergindustri anmoder regjeringen om å legge til rette for at norsk naturstein i større grad kan benyttes ved oppføring av bygninger, monumenter og utearealer.
  • Styrke forutsigbarheten og redusere saksbehandlingstiden for tillatelser til mineralutvinning: Mineralnæringen reguleres primært gjennom mineralloven, forurensingsloven og plan- og bygningsloven. Vi anmoder om at regjeringen legger til rette for at tiltakshaver møter koordinerte og samordnede myndigheter for å korte ned på saksbehandlingstiden.
  • Handlingsplan for kritiske råvarer: Vi anmoder regjeringen om å utarbeide en handlingsplan for kritiske råvarer slik EU har gjort.

– Bergindustrien sørger for at vårt moderne samfunn kan fungere og utvikle seg videre, derfor er det svært viktig at de til enhver tid styrende myndigheter tilrettelegger for deres eksistens og utvikling, avslutter Anita Helene Hall.