Her vil SVV bruke 38,5 milliarder

E39 Stord-Os er Statens vegvesen sitt største utbyggingsprosjekt noen gang. Nå er det økonomiske styringsmålet fastsatt: Prosjektet skal koste nær 38,5 milliarder kroner.

Samferdselsdepartementet slutter seg til Statens vegvesen sitt forslag, og har fastsatt styringsmålet for E39 Stord-Os (Hordfast/Ådland – Svegatjørn) til 38 472 millioner 2021-kroner.

Det framgår av en melding fra Statens vegvesen.

Annonse

Mål for videre arbeid

Nye E39 Stord-Os skal gå i denne traseen.

– Vi er glade for at departementet slutter seg til vårt forslag til styringsmål for vårt desidert største prosjekt. Det betyr at vi har fått et mål for videre arbeid med løsninger i reguleringsplanarbeidet, understreker Kjell Inge Davik, Utbyggingsdirektør i Statens vegvesen.

Prosjektet er i full gang med statlig reguleringsplan sammen med konsulenten COWI. Planen er leveranse våren 2022, med påfølgende vedtak av reguleringsplan av Kommunal og Moderniseringsdepartementet 2023. Planlagt byggestart er i 2025.

– Hordfast er eit komplekst prosjekt. E39 er den viktigaste transportåra langs Vestlandskysten og vil, saman med Rogfast binde Vestlandet saman. Store delar av eksportinntektene i Noreg er frå Vestlandet og næringslivet vil få eit funksjonelt transportsystem for også i framtida kunne utnytte dei ressursane som ligg til landsdelen.
Det sier Sverre Ottesen som er prosjektleder for strekninga.

E39 Stord-Os er et av landets vegprosjekt som er definert med høyest samfunnsnytte. Det er med i Nasjonal transportplan 2022-2033.

Dette skjer fram til byggestart i 2025

Bjørnafjorden krysses med endeforankret flytebru. (Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling)

Prosjektet har en stram tidsplan. Nå er det arbeid med statlig reguleringsplan som har fullt fokus, i tillegg til ulike tekniske vurderinger knyttet til de to store bruene over Langenuen og Bjørnafjorden.

– God anleggsgjennomføring krev god førebuing. Det er nå vi går inn i alle detaljar og det er mange omsyn å ta. I denne fasen blir veglinja plassert eksakt i terrenget og vi vil ha nær kontakt med grunneigarar, kommunane og andre offentlege instansar. Vi vil vurdere løysingar som reduserer kostnaden og aukar nytten i prosjektet, samtidig blir dette vurdert opp mot konsekvensar for naturmangfald og andre miljøtema, sier prosjektdirektør Vest Kjartan Hove i Statens vegvesen.

Etter at reguleringsplan er endeleg stadfesta, må nødvendige avtaler om grunnavståing på plass, og kontrakter med entreprenører og leverandører lyses ut og signeres, før anleggsarbeida kan starte.