Vegvesenets utbyggingsdivisjon skal miljøsertifiseres

Et steg mot å bli ledende innenfor klima- og miljøarbeid, ifølge etaten.

Ved hjelp av sertifisering for miljøledelse (ISO 14001) skal Statens vegvesenet få et styringsverktøy som gir mulighet for å kunne ta bærekraftige valg og tallfeste klima- og miljømål.

Videreutvikler dagens miljøstyringssystem

– Hvis Statens vegvesen skal bli sektorledende innenfor klima- og miljøarbeid fram mot 2030, er det avgjørende at vi klarer å vurdere den totale belastningen som våre aktiviteter utgjør på klima og miljø, og samtidig gi etaten mulighet til aktivt styre for å redusere dette. Det sier Kjell Inge Davik, utbyggingsdirektør hos Vegvesenet. En ISO14001-sertifisering vil være et viktig virkemiddel for å klare dette, ifølge ham.

Annonse

– Vi jobber nå mot en miljøsertifisering, hvor vi videreutvikler dagens miljøstyringssystem og forslår en miljøpolicy med miljømål og rutiner for oppfølging av Statens vegvesens klima og miljøresultater. Disse skal legges til grunn for all aktivitet i byggherrevirksomheten vår, forklarer han.

– Vegvesenet får mange spørsmål fra politiske myndigheter om miljøresultater og kostnader for klima- og miljøtiltak. Den nye miljøpolicyen vil gjøre det enklere å tallfeste konkrete resultater og gi gode svar på spørsmål knyttet til klima og miljø, uttaler han.

– Vil gjøre det enklere å ta bevisste valg

En helthetlig miljøstyring gjør det mulig å sammenligne prosjekter og styre utbyggingsporteføljens totale klima- og miljøresultat. Dette er viktig for å øke bærekraftigheten til etaten og for å gjøre vårt for å bidra til Norges klima og miljømål. Et helhetlig miljøstyringssystem vil gjøre etaten mer klima- og miljøvennlig, ved å sette utbyggingsprosjektene i stand til å ta avgjørelser i et bærekraftsperspektiv, heter det i pressemeldingen fra Vegvesenet.

Davik poengterer at dette også er viktig for å møte ulike samfunnsaktører og myndighetenes forventninger om en kostnadseffektiv og bærekraftig virksomhet, og han gir et eksempel på en målkonflikt.

– Skal vi bygge ned verdifulle naturtyper for å spare en tunnel (som gir økt CO2 utslipp), eller skal man bygge tunnelen for å ivareta naturmangfoldet? Et helhetlig miljøstyringssystem vil ikke løse konfliktene, men vil gjøre det enklere for oss å ta bevisste valg, sier han.

CEEQUAL

På prosjektnivå stilles det i dag krav til sertifisering etter CEEQUAL eller lignende. ISO14001-sertifiseringen er på virksomhetsnivå, mens CEEQUAL gjelder for utbyggingsprosjektene. Miljøstyringsprosjektet vil ta i bruk CEEQUAL-resultatene fra prosjektene som en del av et samlet miljøstyringssystem og se på mulighetene som ligger i CEEQUAL-metodikken.