Letnes fikk E6-jobb til 200 millioner

Letnes Entreprenør AS har fått TE-oppdraget på E6 Fjerdingen-Grøndalselv i Grong. For første gang er også reguleringsplanlegging med i en byggekontrakt.

Statens vegvesen har tildelt Letnes Entreprenør AS oppdraget med å planlegge, prosjektere og bygge 10 kilometer ny E6 i Grong kommune i Trøndelag.

Det framgår av en pressemelding fra Statens vegvesen.

Annonse

Oppdatering: Kontrakten ble signert 22. mars.

Bertelsen & Garpestad AS, Tore Løkke AS og Letnes Entreprenør AS konkurrerte gjennom noen måneder i konkurransepreget dialog om å få bygge prosjektet.

Tilbudsfristen gikk ut 21. januar.

Letnes best totalt

– Evalueringen viser at Letnes Entreprenør AS var lavest i pris og totalt sett hadde det mest fordelaktige tilbudet. Selv om de andre entreprenørene var noe bedre på øvrige tildelingskriterier som organisering og tilbudt nøkkelpersonell, gjennomføring av oppdraget, fremdrift og anleggets kvalitet, skriver SVV.

Kontraktsummen er ca. 204 millioner kroner.

– Anskaffelsesprosessen med såkalt konkurransepreget dialog mener vi har vært veldig vellykket så langt. Alle de tre entreprenørene kom med gode forslag som gav prosjektet betydelig merverdi opp mot det en sammenlignet mot, som var vedtatt reguleringsplan fra 2018, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen.

Kontraktsummen viser i følge SVV at bygging av ny og bedre veg ikke blir dyrere enn å utbedre eksisterende veg. Dessuten mener vegvesenet at man nå sikrer bedre kvalitet og regner med å få mindre overraskelser underveis.

Løsningene som entreprenørene har gitt pris på, er konferert om med sektormyndigheter og grunneiere i dialogprosessen.

– Vi vil nå inngå kontrakt med Letnes Entreprenør AS om planlegging, prosjektering og utbygging av E6 Fjerdingen-Grøndalselv torsdag denne uka, sier Johnsen.

Byggestart i 2022

Letnes Entreprenør AS. Bildet er fra fv 717 Malmveien i 2018. (Foto: Jørn Søderholm)

Kontrakten er en totalentreprise hvor både reguleringsplanlegging, prosjektering og utbygging inngår. Letnes Entreprenør AS har med seg Sweco for å bistå med planlegging og prosjektering.

Dette er i følge Statens vegvesen første gang at også reguleringsplanlegging er med som en del av byggekontrakten.

– Det er noe som så vidt vi kjenner til ikke har vært gjennomført tilsvarende tidligere. Dette er en måte å gjøre det på som vi tror gir et godt resultat for prosjekter av en slik art. Her er det lite interessekonflikter og få grunneiere, sier byggeleder Arild Gjerde i Statens vegvesen.

2021 vil gå med til å få utarbeidet og behandlet reguleringsplanen. Utgangspunkt er det nylig vedtatte planprogrammet, som skisserer hva som skal gjennomføre i løpet av reguleringsplanperioden.

– Vi håper på byggestart våren 2022 og ferdigstillelse i 2024, sier Gjerde.

Om prosjektet

Vegtraseen som inngår i kontrakten ligger stort sett utenfor dagens trase og er i hovedsak plassert på østsiden av dagens E6. Den nye planen legger opp til en ny veg med et svært begrenset antall avkjørsler.

Dagens E6 Fjerdingen-Grøndalselv oppfyller ikke kravene til bredde på europaveg. Den nye vegen skal oppgraderes til dagens standard for nasjonale hovedveger. Tofeltsvegen vil få en bredde på ni meter. Fartsgrensen det legges opp til er 90 km/t.

Målsettingen med utbyggingen er å bedre framkommeligheten og trafikksikkerheten på den ca. 11 km. lange strekningen, heri inngår også kontrakten K1 Fjerdingelvbrua med tilstøtende veger som er under bygging.