Dette blir Statens vegvesens mest miljøvennlige veiprosjekt

Aldri før har noen stilt så strenge miljøkrav i et veiprosjekt i Norge. Statens vegvesen skal bygge E10 Hålogalandsveien for over ni milliarder. Her skal det halveres CO2-utslipp og lages nye løsninger for «grønn» veibygging.
– Vi ønsker med dette å bidra inn i det grønne skiftet, og sette presedens for fremtidig vegbygging og anleggsdrift.
Det sier Stein Johnny Johansen. Han er avdelingsdirektør for utbygging nord i Statens vegvesen.

Hålogalandsveien inn i NTP

Fredag la regjeringen frem sitt forslag til Nasjonal transportplan (NTP) for Stortinget.
Sier Stortingsflertallet ja til å finansiere OPS-prosjektet E10 Hålogalandsvegen, sier de også ja til å la Statens vegvesen teste ut Norges strengeste klimakrav for vegbygging.
– Vi har en svært kunnskapsrik, dedikert og sulten prosjektgruppe som higer etter å komme i gang med dette viktige prosjektet. Prosjektet er modent og vi er klar til å realisere det, sier prosjektleder Reidar Arnfinn Johansen i en pressemelding.

Nord-Norges største samferdselsprosjekt

Det planlagte mellom Sortland, Tjeldsund, Lødingen og Harstad er kostnadsberegnet til 9,2 milliarder kroner, og skal delvis finansieres med bompenger.

Byggingen skal gjennomføres som et offentlig-privat samarbeid (OPS), der staten bidrar med fem milliarder kroner de første seks årene. Byggetiden forventes å være på 6-7 år og OPS-selskapet som vinner kontrakten forplikter seg til å drifte og vedlikeholde veganlegget i 25 år.

Den øvre ramme for investeringer og drift av prosjektet er på hele18,3 milliarder kroner.

Annonse

Hensikten med prosjektet er å binde Hålogalandsregionen tettere sammen, både for næringslivet og befolkningen. Det skal gjøres ved å bedre fremkommeligheten og gi vesentlig redusert reisetid på E10/rv. 85/rv. 83 mellom Sortland, Harstad og Evenes. E10 fra Tjeldsund bru til Gullesfjordbotn blir kortet inn med om lag 30 km, og reisetiden på strekningen blir redusert med om lag 39 minutter.

Pilotprosjekt for grønnere bygging

I Statens vegvesen er det gjort et omfattende utviklingsarbeid av dyktige og engasjerte fagfolk for å utvikle nye klima- og miljøkrav til OPS-prosjektet.

– Ingen prosjekter har til nå hatt så spenstige klimakrav som denne kontrakten, sier prosjektleder Johansen.

Eksempler på slike tiltak er:

  • Et tallfestet minimumsnivå av klimagassreduksjon.
  • Krav til forpliktende klimagassbudsjett med bonus- og sanksjonsordninger.
  • Sikre mulighetene for ytterligere CO2-reduksjoner undervegs i kontraktsperioden.
  • Gjennomgående fokus og krav til bærekraftig gjennomføring, koblet opp mot FNs bærekraftmål.
  • Premiering av innovativ gjennomføring som kan gi ytterligere klima- og miljøgevinster.

– Gjennom denne OPS-kontrakten, skal vi søke nå våre egne – Norges – og Europas klimamål for reduksjon av klimagassutslipp i anleggsbransjen. Når anlegget står ferdig vet vi mer om hvilke tiltak som ga ønsket effekt og hvilke som ikke virket. Det vil gi Statens vegvesen et bedre kunnskapsgrunnlag og viktig erfaring etaten kan bygge videre på. Slik kan vi sikre at fremtidige utbygginger blir så grønne og miljøvennlige som praktisk mulig, sier SVV i pressemeldingen.

Utstyr som dette er neppe velkomment på Hålogalandsveien-prosjektet. 1/3 av klimagassutslipp på anlegg er fra diesel. Resten fra materialer som stål, betong og asfalt. Bildet er fra sommeren 2019. (Foto: Jørn Søderholm)

Her er det altså ikke konkretisert om de miljørelaterte kravene skal oppnås gjennom elektrisk utstyr, HVO-drift, «lur» massehåndtering eller lignende.

Prosjektets innhold

OPS-prosjektet E10/rv. 85 Tjeldsund–Gullesfjordbotn–Langvassbukt omfatter:

  • Totalt 82 km tofelts veg, fordelt på 35 km ny veg i eksisterende trase, 27 km tunneler og 20 km veg i ny trase.
  • En rekke mindre konstruksjoner for å sikre veien mot flom, skred og rasfare.
  • Etablering av bl.a. kollektivtrafikktiltak, en stor rasteplass, døgnhvileplass, utfartsparkeringer, gang- og sykkelveger, samleveger for avlastet vegnett, tilkoplinger til eksisterende veg, nye kryssløsninger og sanering av private avkjørsler.

Prekvalifisering og forhandlinger

Når Stortinget vedtar finansiering, er Statens vegvesen klar til å lyse ut kontrakten i markedet.

Statens vegvesen vil prekvalifisere inntil tre selskap for denne anskaffelsen. For å bli prekvalifisert, må selskapene vise at de økonomisk og organisatorisk er robuste nok til å håndtere utbyggingen og drifte veianlegget i 25 år. Anskaffelsen vil bli gjennomført med forhandlinger der Statens vegvesen vil fastsette de endelige rammene for prosjektet.

Forutsatt at finansieringen besluttes i løpet av våren, kan signering av kontrakt skje tidlig i 2023. Hålogalandsvegen kan dermed stå ferdig i løpet av 2029.

Mer for pengene

Strekningen er et av vegprosjektene som Statens vegvesen spilte inn til Samferdselsdepartementet i arbeidet med Nasjonal transportplan 2022-2033.

I forarbeidet til NTP-en, identifiserte etaten innsparinger på 134 milliarder kroner for litt over hundrede prosjekt og strekninger. Det ga økonomisk rom til flere store prosjekt i denne planen.

– Som Norges desidert største landbaserte byggherre var det viktig for oss å få på plass og kunne realisere så mange vegprosjekt som mulig. Vi sørger helt enkelt for at samfunnet får mer veg for pengene, sier utbyggingsdirektør, Kjell Inge Davik.