En halv milliard til rassikring og fylkesvei i Vestfold og Telemark

Vestfold og Telemark fylkeskommune vil bruke 475 millioner kroner til oppgradering av fylkesveier og bruer, og til rassikring i fylket over de neste fem årene.

– Behovet er enormt. Når vi har et etterslep på når 4 milliarder kroner og må velge ut kun 14 prosjekter sier det seg selv at det har vært en enorm utfordring å prioritere. Selv om vi gjerne skulle hatt veldig mye mer penger, er det allikevel positivt at vi nå bruker en del mer investeringsmidler enn tidligere for å ta igjen etterslepet på veinettet vårt.

Det sier, sier hovedutvalgsleder Arve Høiberg (A) i en pressemelding fra Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Annonse

Over de neste fem årene vil fylkeskommunen bruke 259 millioner kroner på utvalgte oppgraderingsprosjekter på fylkesveiene. 76 millioner kroner skal brukes i 2021.

I tillegg til asfalt

Oppgraderingen innebærer mer omfattende tiltak enn ren asfaltering, og disse midlene kommer i tillegg til det allerede vedtatte asfaltbudsjettet.

Tiltakene på de 14 strekningene som nå skal oppgraderes inkluderer blant annet stabilisering av veggrunnen, forsterkningsarbeider og ny asfalt i ni av fylkets kommuner. I tillegg er det utarbeidet en reserveliste over veier som bør utbedres, men som fylkeskommunen ikke har økonomi til å prioritere i denne omgang.

Hovedutvalget ønsket å forsere utbedringen av fv. 3430 mellom Sauland og Tuddal, og gjorde derfor en endring i den opprinnelige prioriteringslista.

– Vi ønsket å begynne arbeidet i begge ender av strekningen mellom Sauland og Rjukan, og valgte derfor å erstatte et tiltak på parkering på Stavsro med en oppgradering av fylkesveien i Tuddal, sier hovedutvalgsleder Høiberg.

Fylkesveiene forfaller

– Fylkesveiene våre forfaller på grunn av manglende drenering og dårlig bæreevne. Med disse tiltakene vil vi bedre noen av de aller verste strekningene. Det vil ikke bli færre svinger eller bredere veier, men veien vil bli jevnere og mer behagelig å kjøre på. Veiene vil bli forsterket slik at asfaltdekkene vil vare i mange år før de må asfalteres på nytt, sier teamleder for asfalt i fylkeskommunen, Jens K. Lofthaug.

En rekke kriterier er lagt til grunn for prioriteringene av strekningene som vil bli oppgradert i løpet av de neste 5 årene. Blant kriteriene er at:

  • Strekningene må ha behov for forsterkning i tillegg til asfalt.
  • Strekningene må ha en viss trafikkmengde, og ikke i utgangspunktet være en blindvei.
  • Strekningene må ha en viss lengde (minimum 3 km) så lenge ikke tiltaket er dypstabilisering.
  • Generell vurdering av tilstanden på strekningene og tilstandsutviklingen på strekningene, store endringer (forverring) av tilstand de siste årene vektlegges.
  • Strekninger der det «lappes» mye, og strekninger der dype spor og store ujevnheter gjør vintervedlikeholdet vanskelig

Over 200 millioner til rassikring

Ni ulike steder i fylket skal sikres mot ras i løpet av de neste fire årene, og det er satt av over 200 millioner kroner til dette. Rassikringene er i vesentlig grad i øvre Telemark, de fleste i Kviteseid kommune, men også i Tokke, Nome og Notodden.

I tillegg blir det rassikring på fv. 3044 i Kveldsvika i Larvik. Rassikrings-prosjektene inkluderer også et nytt radaranlegg på Heggtveitrøti ved Byrte i Tokke kommune, som skal varsle mot snøskred. Radaranlegget vil sikre at veien i større grad enn i dag kan forbli åpen for trafikk, og er planlagt installert i år.

Også rassikringen i Kveldsvika er planlagt iverksatt i år. På denne strekningen var det et steinsprang senest i september i fjor. Der skal det bygges både fanggjerde, vaiernett langs fjellsiden og forlengelse av eksisterende mur som del av prosjektet.

I Kviteseid er det planlagt rassikring både i Eidsborgkleivane; sikring mot snøskred på Bergstøy/Risstøy, litt nord for Byrte; og tre ulike tiltak på fv. 3324 i Fjågesund og på fv 3320 ved Omnes i Tokke kommune.

I tillegg ligger penger til ferdigstillingen av Prestura/Jønjiljo-portalene i Notodden kommune inne i budsjettet. Det foregår i tillegg andre tidligere vedtatte rassikringsprosjekter i fylket. Blant annet planlegges det oppstart av rassikring på Voilen og Ullsteinskredet til over 90 millioner kroner i løpet av året, i samarbeid med Agder fylkeskommune.

Fem broer oppgraderes

Fem broer i fylket skal oppgraderes i løpet av 2021-2022. Arbeidet går ut på å oppgradere aksellast, forsterke og oppgradere bruer, og vil gi bedre framkommelighet for tunge kjøretøy, i tillegg til økt trafikksikkerhet for alle trafikanter.

De broene som har et stort behov for rehabilitering, forsterkning og oppgradering er Fossing, Nørsterud, Ljostad og Fosstveit bru.