Laveste salg av anleggsmaskiner siden 2014

Ikke siden 2014 har det vært svakere salgstall i et fjerde kvartal enn i 2020. Året totalt var det svakeste siden 2015. Samtidig har salget av brukte maskiner økt.

Maskingrossisternes Forening (MGF) har nå offentliggjort salgsstatistikkene for 4. kvartal og dermed hele 2020 for anleggsmaskiner. Tallene viser altså fortsatt svekkelse i nysalget av anleggsmaskiner.

Totalt i fjerde kvartal ble det solgt 1053 nye anleggsmaskiner, noe som er en nedgang på 18 prosent sammenlignet med periode i 2019. Man må tilbake til 2014 for å finne et fjerde kvartal med svakere salgstall. Totalt for året ble det solgt 4.188 maskiner, som er på nivå med 2015 og en nedgang på 18 prosent for året 2020. Det skriver MGF i en pressemelding.

Annonse

Selger mer brukt

Året har vært preget av en uavklart covid-19 situasjon, som har skapt uro i markedene og lavere investeringsvilje. I tillegg har det vært en utfordrende valutasituasjon, hvor den norske kronen har svekket seg betydelig, og det har dermed medført at importerte varer har blitt tilsvarende dyrere. For mange entreprenører har dette ført til at maskiner har blitt brukt lengre, og en del har valgt å kjøpe brukt i stedet for nytt.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra våre medlemmer om et betydelig høyere salg av bruktmaskiner i 2020 sammenlignet med tidligere år, uttaler MGF.

– På toppen av de to elementene over, har det vært meldt om forsinkelser av igangsettelse på flere prosjekter som følge av kommune- og fylkessammenslåingene. Det er tydelig at disse har brukt tid på omorganisering og integrering av de organisasjonene som ble sammenslått, noe som har tatt fokus bort fra prosjekter som allerede var vedtatt. I urolige tider har nettopp offentlige bygg og anlegg vært en mulighet for motkonjunkturtiltak fra det offentlige, men vi har i året som har gått ikke sett effekt av dette.

Mindre tilbakegang enn forventet

For fjerde kvartal isolert er det nedgang i stort sett alle underkategoriene, med unntak av dosere, hjulstyrte dumpere, kompaktlastere og tandemvalser. For hjulstyrte dumpere har det vært en god økning, og man må tilbake til 2017 for å finne sammenlignbare tall.
Gravemaskiner på belter som er den største underkategorien, hadde et fall fra 400 solgte i 2019 til 375 solgte i fjerde kvartal. Dette er en isolert nedgang på 6 prosent, men på bakgrunn av betydelig svekkelser i de tre foregående kvartalene, endte denne kategorien ned 17 prosent for året.

Hjullastere er fortsatt den nest største underkategorien, men hadde i fjerde kvartal en tilbakegang på hele 24 prosent, fra 389 solgte i 2019 til 296 i 2020. Denne kategorien har levert sterkere i de tidligere kvartalene i 2020 og ender med en tilbakegang på 18 prosent for året totalt.

Minigravere, som tredje største underkategori, gjør et bedre fjerdekvartal med en tilbakegang på 11 prosent, men ender likevel totalt sett for året med en tilbakegang på 17%.

– Selv med en tilbakegang på 18 prosent på nysalget i 2020 sammenlignet med 2019, er våre medlemmer etter forholdene tilfreds, sier direktør i MGF Tone Lindberg Grøstad.

– Vi hadde forventet en tilbakegang på 20 prosent, med bakgrunn i faktorene covid-19, valutakurs og forsinkelse i utsettelse av prosjekter fra kommuner og fylkeskommuner, fortsetter hun.

De største faller mest

Når det gjelder gravemaskiner på belter isolert sett, er det de større maskinene som har hatt sterkest tilbakegang. Det var en økning for maskiner under 8 tonn på 8 prosent, mens maskiner mellom 8 og 14 tonn hadde en svak tilbakegang på 6 prosent. Den største tilbakegangen var i vektklassene mellom 19,1 og 24 tonn, hvor det er solgt 133 maskiner i 2020 mot 199 i 2019, en tilbakegang på 33 prosent.

– Dette underbygger at entreprenørene har vært mer tilbakeholden på de store investeringene, mens de lettere maskinene har hatt et mer normalt år, kommenterer MGF.

Regionale forskjeller

Statistikken følger fortsatt de gamle fylkesinndelingene, og det er fortsatt store regionale forskjeller på hvordan markedet har utviklet seg i 2020. De fylkene som kommer best ut er Rogaland, med en vekst på 2 prosent, mens Møre og Romsdal har en svak nedgang på 2 prosent.

Isolert sett har Finnmark en vekst på 1 prosent, men i ny fylkesstruktur har Troms og Finnmark en tilbakegang på 10 prosent. Svakest omsetning ser vi i Agder (- 28 prosent), Innland (- 27 prosent) og Viken (- 26 prosent). Viken er det desidert største marked med 1.252 solgte nye maskiner i 2020, etterfulgt av Vestfold og Telemark med 402 maskiner og Innland med 397 maskiner.

Forventer økt salg i 2021

Fallet i omsetning av anleggsmaskiner var ventet etter en lang periode med vekst, men en negativ utvikling av kronekursen, utbruddet av covid-19 og en del forsinkede igangsettelser antas å ha forsterket nedgangen. MGFs medlemmer er likevel fornøyd med året sett i lys av den generelle utviklingen i økonomien både nasjonalt og internasjonalt.

– Det er fortsatt vanskelig å forutse utviklingen for 2021, men vi forventer en noen forbedring fra sommeren. Vi legger til grunn en vekst på mellom 5 og 10 prosent for året totalt, noe som vil bringe oss tilbake på samme nivå som i 2016, uttaler MGF.