Ny overvannskum lekker som en sil

Kummer skal helst være tette, eller hva? Denne nyheten fra Basal lekker som en sil. Det er akkurat det som gjør den så bra. Et sandfang med denne kan bli et fiks ferdig LOD-tiltak i én kum.

Kummer skal helst være tette. Det sitter godt i vår kunnskapsmessige ryggrad. Vannet som kommer inn skal kjapt og greit sluses videre til et annet sted gjennom en rørledning.

Overvannskummen Permakum bryter fundamentalt med det. Den lekker som en sil. Det gjør den også perfekt egnet til sitt tiltenkte formål.

Annonse

Permeabel kum = Permakum

Språklig interesserte lesere vil nikke gjenkjennende til navnet Permakum. Det er en kortform av permeabel kum. Altså en kum som slipper gjennom vann.

Vi er nå i ferd med å ta inn over oss at overvann ikke bør føres vekk i tette ledninger. Det bør håndteres lokalt. Det er akkurat det den permeable kumringen Permakum gjør. Den infiltrerer vann til grunnen rundt kummen, mens det meste av forurensning og partikler blir igjen inni kummen.

Det framgår i en artikkel om kummen i Basals kundemagasin VA-forum.

FORNØYD: Jon Arild Holte, markedssjef i Loe Rørprodukter AS.

– Dette er spennende å være med på! En permeabel kumring passer perfekt til bruk i sandfang eller andre overvannskummer hvor man ønsker å tilbakeføre vannet lokalt, sier markedssjef Jon Arild Holte i Loe Rørprodukter AS i artikkelen.

Fordrøyning gjennom kumvegg

Loe er nå i testfase på sin nye resept på permeabel betong brukt i kumringer til overvann.

Foreløpig ser det ut til at alle kumringer har en infiltrasjonskapaitet på over 10 liter/sekund. Permakummen er et produkt som føyer seg inn i utvalget av fordrøyning som hjelper oss til å få kontroll på overvannet, uten å fylle opp begrenset kapasitet i rørledninger når det står på som verst.

La oss si at du du bygger opp et sandfang med tett bunn og en eller flere permeable kumringer mellom bunnen og toppkjeglen. Da vil sand, slam og tungmetaller holdes tilbake i bunnseksjonen.

Lokal overvannsdisponering

Vannet slipper derimot ut gjennom den porøse kumringveggen, og tilbakeføres lokalt gjennom infiltrasjon til grunnen.

Et fiks ferdig tiltak for lokal overvannsdisponering (LOD) som fremmer gjenbruk. Til glede for eksempelvis trær og annen vegetasjon i urbane miljøer, der mye tette flater gjør at det ellers kan være begrenset tilgang på vann.

Med en slik gjenbruk av overvannet får vi samtidig kontroll på mye av forurensningene, som ellers ville fulgt med vannet gjennom punktutslipp i elver og bekker.

– I stedet for direkte utslipp får vi en mer diffus håndtering og rensing av overvannet i grunnen. Det kan også være med på å opprettholde grunnvannsstanden. Det kan i seg selv være en utfordring i miljøer med mye tette flater, skriver Basal i artikkelen.

En slik løsning vil gi samme effekt som et betydelig større fordrøyningsvolum i sandfanget. Når kumringen lekker som en sil vil vannstanden i sandfanget stå lavere enn med tett kum.

Mindre sandfang

TVERRSNITT: Kumring i permeabel betong. Et sandfang som dette kan være et fiks, ferdig LOD-tiltak helt på egenhånd.

Basal mener anlegget kan få like mye effekt ut av et mindre sandfang med Permakum som av et større sandfang med tette kumvegger. Vannet lekker ut, mens forurensninger hindres i å gå ut på nettet eller omgivelsene.

– Den porøse veggen kan vel også tettes av slam og partikler? Hva da?

– Hvor fort det permeable laget tetter seg vil variere, avhengig av nedslagsfelt og avrenningsforhold. Fra Danmark har man gode erfaringer med spyling og gjenåpning av infiltrasjonsevnen på slike produkter når det trengs. Dette skal vi nå undersøke nærmere sammen med samarbeidskommuner som ønsker å installere slike sandfang, sier Jon Arild Holte.

Test i Asker

Asker en én av disse kommunene.

– Mange steder vi måler at overvannet er forurenset. Derfor er vi på jakt etter en løsning som kan hjelpe oss i arbeidet med å hindre forurensninger i å nå resipientene våre, sier Kristin Jenssen Sola i Asker kommune. Hun er prosjektansvarlig for plan og investering i vann og vannmiljø i kommunen.

Permeable kummer som dette er et nytt og kommende hjelpemiddel her til land, men mer vanlige i bruk i andre land enn i Norge. Hun håper å komme i forkant av kunnskapsutviklingen på dette området her til lands.

– Akkurat hvilken rolle permeable kummer og rør vil spille framover er vanskelig å si nå. Men det er jo akkurat det vi håper at vi kan finne mer ut av ved å teste sånne kummer noen steder i Asker, sier hun til Basals VA-forum.

I andre land har man lengre erfaring med det. Danmark er nevnt. I Belgia og Nederland benyttes det mye permeable betongkummer. Der har man et eget system for å rengjøre slike oppsamlingspunkter i overvannsanlegg.

– Parallelt med uttestingen i bruk skal Loe sammen med Basal nå jobbe videre med å standardisere Permakum. Det vil gjøre det enklere å dokumentere løsningen og relatere produktet til overvannsberegninger, sier Basal i artikkelen.