Utsatt ferdigstillelse av Varoddbrua

Prosjektets entreprenør, PNC, har informert Statens vegvesen om at de ikke vil klare å ferdigstille den nye Varoddbrua i Kristiansand på senhøsten i år, som planlagt. Ny forventet ferdigstillelse er i månedsskiftet mars/april 2021.

Hovedårsaken til utsatt ferdigstillelse er korona-pandemien og tekniske utfordringer som har oppstått ved montering av ei av stålbruene i prosjektet. Uforutsette utfordringer i forbindelse med rivingen av den gamle hengebrua har også vært medvirkende til forsinkelsen. Det skriver Vegvesenet i en pressemelding.

Korona

Pandemien førte våren 2020 til flere ukers stans i tidskritiske anleggsarbeider og PNC opplyser om følgekonsekvenser som ikke har vært mulig å hente inn videre i gjennomføringen. En direkte følgekonsekvens har vært forsinket omlegging av E18 til ny bru i juni måned og påfølgende forsinket oppstart med riving av den gamle hengebrua.

Annonse

Entreprenøren er også hardt rammet av karantenebestemmelsene for innreise til Norge, siden de fleste betongarbeidere og funksjonærer er pendlere fra Polen. Dette landet er fortsatt rødt og med de innskjerpede karantenereglene som nettopp er innført må de ansatte nå i 10-dagers karantene når de ankommer Norge etter opphold hjemme.

Tekniske utfordringer med ny stålbru

I østenden av den nye Varoddbrua ble det før sommeren i år montert opp ei ny stålbru som skal føre gående og syklende fra ny bru og ned til Sømsveien under E18. Arbeidene har nå i flere uker stoppet helt opp siden det er avdekket produksjonsfeil i bolter for innfestingen av stålbrua inn på den nye Varoddbrua. Videre arbeider på stålbrua vil ikke bli utført før alle forhold omkring saken er avklart.

Både PNC og deres leverandør av stålboltene er involvert i saken sammen med fagekspertise i Statens vegvesen. Gjenstående arbeider på stålbru er malingsarbeider, rekkverksmontering, membran og asfaltarbeider før den kan tas i bruk til gang- og sykkelvegtrafikk.

Riving av gammel hengebru

Rivearbeidene har stort sett gått greit, men enkelte arbeidsoperasjoner har tatt lengre tid enn forventet.

Det foreligger dessverre lite erfaring fra riving av tilsvarende bruer, så rivemetoden er på mange måter nybrottsarbeid. Av mer tidkrevende arbeidsoperasjoner kan det spesielt nevnes fjerning av kjørebanen av betong og hovedkablene over fjorden.

PNCs plan er nå at riverarbeidene vil være avsluttet i løpet av året. Deretter kan gjenstående breddeutvidelse av den nye Varoddbrua fullføres før ny sykkelekspressveg kan legges over på den nye brua.

Den utsatte ferdigstillelsen av prosjektet vil ikke ha større konsekvenser for trafikken langs E18.

Før de nye kollektivfeltene kan tas i bruk vil det være nødvendig å få lagt over gang- og sykkeltrafikken på den nye brua. Frem til våren 2021 vil gang- og sykkeltrafikken gå som i dag på den gamle brua fra 1994.