50 mrd. i kostnadskutt – gir mange nye veiutbygginger

Store innsparinger og nytekning gjør at Statens vegvesen foreslår 46 store veiprosjekter og strekningsutbedringer i første del av transportplanperioden 2022-2033.

Dette er prosjekter som er klare for utbygging i perioden, og som vil skape verdi og nytte i hele Norge, ifølge en pressemelding fra Vegvesenet.

Se oversikten over alle prosjektene Vegvesenet vil igangsette i første del av NTP-perioden 2022-2033.

Annonse

– Dette er et resultat av at Vegvesenet har redusert kostnader med 50 milliarder kroner på veiprosjektene som ligger i NTP. Dermed kan vi foreslå at nye prosjekter prioriteres inn, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Vi er ikke ferdig med å bygge vei i Norge. Statens vegvesen jobber med mer vei for pengene – og da får vi også mer trafikksikkerhet for pengene, sier veidirektøren.

Planlegger lange strekninger

– Nytten av investeringer tas ut for fulle når vi kan planlegge, bygge og utbedre over lange strekninger. Dette ønsker vi å gjøre mer av i neste NTP. Vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan, sier Dahl Hovland.

I neste NTP legges det derfor inn mer midler til flere lange utbedringsstrekninger, for eksempel langs rv.3 i Østerdalen, rv. 9 Setesdal og rv. 94 i Finnmark.

Kostnadskutt og budsjettambisjoner

Den gjeldende transportplanen (NTP 2018-2029) la opp til en betydelig budsjettøkning. Så langt i perioden ligger Vegvesenets årlige investeringsbudsjett ni milliarder kroner under den planlagte opptrappingen, ifølge pressemeldingen.

Vegvesenet har denne gang sett på hva en budsjettøkning på 25 prosent over 2020- budsjettet kan gi sammen med store kostnadsreduksjoner. Med økte budsjetter og reduserte kostnader kan 46 prosjekter få klarsignal i første seksårsperiode.

Vegvesenet tar i porteføljen hensyn til prosjektene som ligger inne i gjeldende transportplan, om prosjektene er klare og hva de gir av samfunnsøkonomiske nytte, samt regionale virkninger.

Utbedringsstrekninger – en viktig strategi

Vegvesenet vil ikke låse alle investeringer i definerte prosjekter, men legger mye midler inn i utbedringsstrekninger langs alle hovedrutene på riksveinettet.

– Dette er en metodikk der vi definerer utfordringer over lengre strekninger. I større grad utfordres Vegvesenets organisasjon til å levere nytte på en strekning for en gitt sum penger, der vi bygger nytt der vi må og utbedrer der vi kan. Igjen dreier dette seg om å få mest mulig ut av investeringene og sette sammen en prosjektportefølje over lengre strekninger som gir helhetlige utbygginger, heter det i pressemeldingen.

Prosjekter må løpende optimaliseres

Ifølge Vegvesenet er det viktig at Nasjonal transportplan ikke blir for statisk. Ambisjonene om store utbygginger og bedre veier i alle landsdeler må synliggjøres. Men Vegvesenet ønsker fleksibilitet til å starte opp prosjekter når de er modne, og som inngår i en større plan om å utbedre lange strekninger og utvikle bo- og arbeidsmarked.

Vegvesenet skriver også i svaret til departementet at fellesprosjektene med jernbane gir for stive bindinger og for lite fleksibilitet i planleggingen. Dette er verken optimalt med hensyn til kostnader eller naturverdier.

Fakta:

Forslaget til nye prosjekter kommer fram i et underlag for neste nasjonale transportplan, der Statens vegvesen er bedt om en ny kostnadsberegning av prosjekter som skal inn i neste planperiode.

Prosjektene er også vurdert utfra samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Dette inngår i Samferdselsdepartementets arbeid med stortingsmeldingen NTP 2022-2033, som legges fram våren 2021.