Fornyer 100 år gammelt VA-nett

Støpejernsledninger på bare 100 millimeter, delvis gjengrodd. Da blir det smått med trykk til 195 boliger. Nå skiftes det nær 100 år gamle VA-nettet ut. – Dette behovet bør boligeiere i større grad bli klar over, sier prosjektlederen.

– Vann- og avløpsledningene i området har holdt i nærmere 100 år. nå var det på høy tid med fornyelse, sier prosjektleder Bjørn Wiggo Norum i Råde Graveservice.

Selskapet er for tiden i gang med en VA-entreprise i Sarpsborg. Her skiftes gamle og for små støpejernsledninger ut med nytt og større.

Annonse

De nye vannledningene og avløpsledningene er i hovedsak på 160 mm i PVC. På noen strekninger med grunne grøfter og fjell er det benyttet 180 mm PE-ledninger på vannledningene.

– Dette er noe mer robuste ledninger, forklarer Norum i denne artikkelen.

250-350 mm overvannsledninger legges samtidigi i felles grøft med vann og avløpsledningene.

Mange direkte berørt

I Trompetveien etableres en ny 1600 mm vannkum. Det er totalt 25 kummer av denne typen i prosjektet.

Totalt er det 195 boenheter som er berørt av prosjektet. Nesten alle beboere i denne godt etablerte delen i tidligere Tune kommune blir fysisk berørt ved at gravemaskinene kommer tett opptil tomtegrensa.

Det er lagt inn provisorisk vann til alle beboere. I forbindelse med utskifting av hovedledningsnettet blir også stikkledningene inspisert. Tilstanden på stikkledningsnettet er i mange tilfeller minst like dårlig som hovedledningene.

Eierne får da muligheten til å fornye eget ledningsnett. Dersom det er betongrør på spillvannet er det et krav fra kommunen om utskifting.

– Alle beboere kan benytte seg av et tilbud fra oss om utskifting, eller de kan engasjere et annet firma. Nesten samtlige oppsittere har takket ja til vårt tilbud, fordi det er praktisk å gjøre denne jobben samtidig med utskifting av hovedledningene. Det er utvilsomt et stort økonomisk løft å skifte stikkledninger, men heller ikke vann- og avløpsledninger har evig liv. Det er noe boligeiere i større grad bør bli klar over, mener Norum.

Service i hverdagen

Råde Graveservice har møtt stor forståelse for den jobben de må gjøre.

– For meg som prosjektleder er det moro å få direkte tilbakemeldinger fra beboere som skryter av måten våre gutter opptrer på i sin arbeidshverdag. Her legger vi til rette for at livet skal gå mest mulig normalt for alle som bor i området. Vi hjelper til med alt fra å få fram søppeldunker til å bære inn matvarer. Vi ønsker å bære vårt navn «Graveservice» med rette, sier Norum.

Arbeidene i området startet i slutten av juli i 2019 og skal være fullført i september 2021.

For Råde Graveservice er dette et stort prosjekt, med en total ramme på 29,3 millioner kroner. To arbeidslag på til sammen 12 medarbeidere følger prosjektet. I tillegg leies det inn transport.

Små ledninger med dårlig trykk

100 mm støpejernsledning – delvis gjengrodd. Det blir dårlig trykk.

De eksisterende vannledninger har vært for små, og dermed har også vanntrykket til de høyereliggende boligene vært for dårlig. Enkelte steder var ledningene bare på 100 mm.
Når de etter mange års bruk i tillegg er delvis gjengrodd med knoller blir selvsagt trykket også redusert.

Dagens standard ligger på minimum 160 mm, og det er denne standarden som nå benyttes i dette området. For dette området skal dermed behovet være godt dekket.

– Brannvann-sikkerheten blir betydelig forbedret ved at ledningsnettet oppdimensjoneres, mener Norum.

Jobben er en hovedentreprise. I tillegg til grøftearbeider og nye kummer har Råde Graveservice også ansvaret for reasfaltering av veiene i området. Det utgjør totalt 16 500 kvadratmeter med asfalt. Den jobben er satt bort til Skanska Asfalt som underentreprenør.

– Det er alltid noe hindre og utfordringer underveis. Framdriftsmessig ligger vi på «skjema», sier prosjektleder Norum.