Treffer ikke anleggsbransjen godt nok

Flere gode enkelttiltak fra regjeringen, men omtalen av anleggsbransjen er virkelighetsfjern. Det mener Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) om den nye tiltakspakken som ble lagt frem fredag 29. mai.

– Mye er bra, men de begår en stor feil når de påstår at etterspørselen i anleggsbransjen er upåvirket av koronasituasjonen. Tilbakemeldingen fra entreprenørene er at kommuner og fylkeskommuner utlyser langt færre jobber enn i fjor. Denne pakken vil ikke være nok for å sikre aktivitet i bransjen fra høsten av, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF.

Dårlig egnet «kartlegging»

Når det gjelder status i anleggsbransjen vises det i stortingsproposisjonen til en kartlegging gjennomført av Oslo Economics og Atkins Norge på oppdrag fra Finansdepartementet. MEF mener den er dårlig egnet til å fungere som politisk beslutningsgrunnlag.

Annonse

– Det er betydelige avvik mellom virkelighetsforståelsen til Finansdepartementet og de tilbakemeldingene vi får fra entreprenørene. Vi har siden mars gjennomført jevnlig undersøkelser der 800-900 entreprenører har deltatt. Til sammenligning er denne såkalte kartleggingen basert på kun 19 intervjuer, sier Brodtkorb.

– Må sørge for å holde folk i arbeid

MEF mener Stortinget må sørge for å rette opp i svakhetene i tiltakspakken.

– Regjeringen har basert seg på et svakt faglig grunnlag i utarbeidelsen av denne pakken. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen for den private og kommunale delen av anleggsmarkedet. Vi trenger tiltak som kan veie opp for denne usikkerheten og sørge for at entreprenørene kan holde folk i arbeid etter sommeren. I tillegg må vi få tydelige signaler om at byggherrene skal ta en større del av koronakostnadene bedriftene har hatt i pågående prosjekter, sier Brodtkorb.

 

Oversikt over aktuelle tiltak entreprenørbransjen:

 • 4 mrd. kroner til bygge- og vedlikeholdsprosjekter for å holde aktiviteten oppe i byggenæringen
 • 4 mrd. kroner til midlertidig lønnsstøtteordning til bedrifter for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb. Ordningen skal gjelde for juli og august 2020.
 • 3,6 milliarder til en grønn krisepakke. Hvorav 2 mrd. kroner går til Enova.
 • Rammetilskuddet til kommuner økes med 1,05 mrd. kroner (innbyggertilskudd og skjønnstilskudd)
 • Rammetilskuddet til fylkeskommuner økes med 780 mill. kroner
 • Regjeringen foreslår ytterligere 1 mrd. kroner til Utdanningsløftet 2020 og andre kompetansetiltak. Dette inkluderer blant annet:
  • 450 mill. kroner til økt tilbud om videregående opplæring for permitterte og ledige og for avgangselever som ikke fullfører i vår.
  • Det foreslås videre 396 mill. kroner til tiltak rettet mot fag- og yrkesopplæringen, hvorav 175 mill. kroner som fylkeskommunene blant annet kan bruke til å rekruttere lærebedrifter eller andre tiltak for hardt rammede lærefag, 170 mill. kroner til en ekstraordinær økning i lærlingtilskuddet høsten 2020.
  • 46 mill. kroner til ordningen Fagbrev på jobb
  • 5 mill. kroner til WorldSkills Norway.
  • Det foreslås 77,5 mill. kroner til nettbasert opplæring, bransjeprogram og modulforsøk for fag- og yrkesopplæringen for personer som har jobbet i utsatte næringer og som ønsker å skifte bransje.
 • Lettelser i formuesskatten på arbeidende kapital ved å øke verdsettelsesrabatt aksjer og driftsmidler mv. inkl. næringseiendom og tilordnet gjeld til 35 prosent (gir skattelettelse på 1,3 mrd. kroner).
 • Det foreslås å innføre en skattefri fordel ved kjøp av aksjer mv. i arbeidsgiverselskapet.
 • Kompensasjonsordningen (kontantstøtten til bedrifter) videreføres ut august.

Justeringer i tidligere tiltak:

 • Arbeidsgivers periode med lønnsplikt ved permittering er tidligere redusert fra 15 til to dager, og det er opprettet en ny ordning med 18 dagers full lønnskompensasjon fra folketrygden etter arbeidsgivers to dager med lønnsplikt. For nye permitteringstilfeller fra 1. september 2020 foreslår regjeringen å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager, og samtidig avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonen for nye permitterte. Den forhøyede dagpengesatsen videreføres inntil videre.
 • På bakgrunn av dagens smittesituasjon og signaler om tilstrekkelig kapasitet hos fastlegene, reverseres den utvidede retten til bruk av egenmelding fra 1. juni 2020. Regjeringen vil gi en ny vurdering av endringene i sykepengeordningen og i stønadsperioden for arbeidsavklaringspenger og kvalifiseringsprogrammet etter sommeren. Aktivitetskrav i ytelsene gjenopptas på ordinær måte så snart det er mulig å gjennomføre hensiktsmessige aktiviteter i tråd med smitteverntiltakene.
 • Regjeringen foreslår at arbeidstakers kvoter for omsorgspenger nullstilles fra 1. juli 2020. Det innebærer at arbeidstakere får rett på en normal helårskvote for siste halvår av 2020, uavhengig av om den utvidede kvoten er brukt opp. Regjeringen foreslår videre at ordinære regler for arbeidsgiverfinansiering gjeninnføres fra 1. juli 2020, slik at arbeidsgiver må betale det som eventuelt gjenstår av perioden med ti dagers arbeidsgiverfinansiering i 2020.