Nytt fagskoletilbud: håndtering og gjenbruk av vann

Vann fra nedbør og gråvann fra husholdningene representerer en ressurs som i liten grad utnyttes. Fagskolestudiet «Sirkulær disponering av vann – vann som ressurs» tilbys nå ved fagskolen Vea ved Moelv i Ringsaker kommune.

Søknadsfrist er 15. april.

Dette er et nytt tverrfaglig studietilbud som gir kunnskap om hvordan man kan håndtere vannressursene sirkulærøkonomisk, fra planlegging til utførelse. Det innebærer å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag, noe som sannsynligvis vil bli et krav fra kommuner og utbyggere når det gjelder spillvann, slik man allerede ser på overvann.

Annonse

Deltid – 30 studiepoeng

Studietilbudet har anleggsgartner-, rørlegger-, og maskinentreprenørbransjen som målgruppe. Tanken er at de tre bransjene kan lære av hverandres utfordringer og muligheter. Målet er å finne helhetlige og bedre løsninger, der man slår sammen løsninger fra de ulike fagområdene til å takle samfunnsutfordringene i forbindelse med vann. Opptakskrav er anleggsgartnerfaget med fagbrev, anleggsmaskinførerfaget med fagbrev, rørleggerfaget med svennebrev, vei- og anleggsfaget med fagbrev eller anleggsrørleggerfaget med fagbrev.

Studiet vil gi 30 studiepoeng, og vil gå på deltid over ett år, med 7 samlinger à 3 dager, i tillegg til nettbasert undervisning. Første samling er i september 2020 og studiet avsluttes i løpet av april 2021.

VANN: Vann kan være en stor utfordring, men det er også en ressurs. Det nye fagskolestudiet har fokus på å gjenbruke og utnytte vannet på en bedre måte enn i dag. (Foto: Jørn Søderholm).

Utdanning mens de er i jobb

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) er positive til det nye studiet.

– Det har vært viktig for oss at alle relevante fagretninger innen anleggstekniske fag skal kunne få adgang til å ta dette studiet. Dette gjelder fagbrevene for anleggsgartnere, anleggsmaskinfører, vei- og anleggsfaget og det fremtidige anleggsrørfaget, sier Finn Bangsund, prosjektleder for næringspolitikk og kompetanse i MEF.

– Vi håper studiet vil gi bedriftene innen anlegg økt kunnskap innenfor temaet sirkulær disponering av vann. I og med at studiet kan gjennomføres som et deltidstudium på ett år, kan kandidatene være i produksjon mens de gjennomfører utdanningen.

Hvorfor ta utdanningen?

Ifølge fagskolen Vea – som kaller seg Norges grønne fagskole – er målet med utdanningen å:

  • Øke de aktuelle bransjenes forståelse for betydningen av tverrfaglig samarbeid rundt vanndisponeringstiltak og dermed sikre funksjon og kvalitet i tiltakene.
  • Øke kompetansen i bransjene rundt sirkulær vanndisponering og gjennom det bidra til FNs bærekraftsmål 6: Halvere andelen ubehandlet spillvann og øke andelen gjenvinning og trygg ombruk av vann samt bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer.
  • Øke bransjens konkurransefortrinn gjennom bevissthet og kompetanse på sirkulær vanndisponering og hvordan bedriften utnytter markedsstrategiske argumenter for dette.

Hva inneholder studiet?

Det konkrete faglige innholdet i studiet vil være:

  • Sirkulær disponering av vann
  • Tiltak, funksjon og virkemåte for sirkulær vanndisponering
  • Vann- og avløpsteknikk
  • Vanndisponering i egen bransje; fordypning gjennom praksis

BRANSJENE GIKK SAMMEN: Bildet er fra et møte tidligere i år, da Nordisk Håndverksforum, fagskolen Vea, Maskinentreprenørenes Forbund, Rørentreprenørene Norge og anleggsgartnerorganisasjonen NAML møttes for å planlegge det nye fagskoletilbud innen håndtering av spillvann og overvann. F.v. Tor Jørgen Askim i Naml, Harry Bjerkeng i Nordisk Håndverksforum, Oddgeir Tobiassen i Rørentreprenørene Norge (tidligere NRL), Frode Andersen i MEF, Anne Hagen Bakken i Vea og Finn N. Bangsund i MEF. (Foto: NAML)

Hvem står bak?

Dette er et studium som bransjene selv har vært med på å utvikle og som man mener det bør være et stort behov for. Det er Norges grønne fagskole – Vea, MEF (Maskinentreprenørenes Forbund), Rørentreprenørene Norge og Naml (Norsk anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører) som sammen har utviklet det nye studiet. I tillegg har de fått god støtte fra EBA (Entreprenørforeningen bygg og anlegg) og Nordisk Håndverksforum.

Overvann og spillvann

Norges grønne fagskole – Vea har fra før et studietilbud relatert til overvann. Hva er forskjellen på det, og dette nye?

– Det er fagskolestudium som kun går på lokal overvannshåndtering, for anleggsgartnere med fagbrev. Dette nye studiet omhandler håndtering av både overvann og spillvann fra husholdningene. Det skal ivareta både rørleggeren, anleggsgartneren og anleggsarbeideren, sier fagskoleleder ved fagskolen Vea Anne Lene Bakken til Anleggsmaskinen.

For mer informasjon og for å søke om studieplass, gå inn på www.vea-fs.no.