VA-leverandører advarer mot valuta-konsekvenser

En sterkt svekket norsk valuta skaper store problemer for VA-leverandørene. Ber andre i verdikjeden dele på regningen. Advarer mot konkurser og stopp i leveranser.

– Valutasituasjonen er en krise i krisen for en rekke næringer i Norge, sier Bjarne Haugland.

Åtte av ti vurderer permitteringer

Han er daglig leder i VA og VVS produsentenes forening VVP. En undersøkelse blant medlemmene tatt opp i forrige uke viser at valutasjokket påvirker hele bransjen. Mer enn åtte av ti leverandører vurderer permitteringer.

Annonse

Mandag sendte foreningen et brev til Stortinget og Regjeringen der VVP ber om at staten umiddelbart instruerer sine byggherreorganisasjoner om å akseptere økte priser som følge av valutasvingningene.

Brevet er sendt på vegne av Norsk Stålforbund, VA og VVS Produsentene VVP, Ventilasjons- og Blikkenslagernes landsforbund.

– Vi er svært urolige for hva valutasituasjonen betyr for hele bygg- og anleggsbransjen, og for våre medlemmer spesielt. Når kronen over natten mister mye av sin verdi, blir konsekvensene dramatiske for de som importerer, sier Haugland.

Bjarne Haugland, VVP.

For å kartlegge hva den økonomiske krisen i kjølvannet av koronaepidemien betyr for VA og VVS-produsentene har VVP fått Zynk AS til å gjennomføre medlemsundersøkelser i uke 12 og 13. Tallens tale er tydelig:

  • Over halvparten av VA og VVS-produsentene merker lavere ordreinngang og redusert aktivitet.
  • Flertallet preges av å ha syke ansatte eller ansatte i karantene.
  • Nesten alle merker valutasjokket kraftig.
  • Bare et mindretall har allerede gjennomført permitteringer. 80 prosent vurderer å permittere i framtiden dersom utviklingen fortsetter.

Valutasituasjonen er nå kritisk for VA og VVS-produsentene.

  • Mange tvinges til å selge med tap.
  • Krisen forsterkes av kunder som hamstrer varer i frykt for prisstigning og at prosjekter skal stoppe opp på grunn av varemangel.
  • Ordremengden viser klare tegn til å gå ned når fremdrift på prosjektene går ned og planlagte prosjekter utsettes.

Selger med tap

Medlemmene av VVP har gjennomgående solgt varer uten mulighet til å justere prisen etter det dramatisk fallet i kronekursen parallelt med at andre aktuelle valutaer har styrket seg.

– I sum betyr det at svært mange nå tvinges til å selge varene med tap. Man møter lite forståelse. Motpartene henviser til avtaler som urimelig begrenser muligheten til å øke prisene, sier Haugland.

Nå ber VVP hele verdikjeden være med på å dele belastningen.

Dersom det ikke blir gjort justeringer i slike avtaler vil de norske importørene / leverandørene bli stående med hele regningen for valutasvingningene, uten mulighet til å få disse dekket.

Ender med konkurs

– Svingningene i kroneverdien som omfatter de fleste inngåtte avtaler rammer alle svært hardt og på en måte som ingen kunne forutse. Resultatet blir med stor sannsynlighet at mange ender med konkurs, sier han.

Han peker på et virkemiddel leverandørene kan ta i bruk dersom forståelsen og viljen til å dele belastningen fortsatt uteblir.

Norsk avtalerett unntaksbestemmelser for å fange opp situasjoner ingen kunne eller burde forutse, samt situasjoner som gir urimelige utslag.

Avtaleloven § 36

Blant annet Avtalelovens § 36 :

«En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretnings-skikk å gjøre den gjeldende. Det somme gjelder ensidige bindende disposisjoner.»

– Forutsetningene og balansen i avtalene er vesentlig forrykket. Det har oppstått en så stor skjevhet at den må rettes opp. Importører / leverandører forventer derfor at grossister, kjeder, entreprenører og andre handlende så vel som byggherrer og vi forbrukere umiddelbart åpner opp for prisjusteringer som kompenserer for skjevheten som har oppstått, sier Haugland.