VA-leverandørene ber om krisetiltak

VA-leverandørene opplever et fallende marked, svekkede offentlige innkjøp og en kritisk valutasituasjon. De fleste må permittere i nærmeste fremtid. Ber om krisetiltak.

– Over 80 prosent melder at de i løpet av den nærmeste fremtiden vil kunne måtte permittere ansaatte. Nær halvparten opplever allerede én uke inne i krisen at salg og antall oppdrag synker.

Det sier daglig leder Bjarne Haugland i VA- og VVS-produsentenes bransjeforening VVP.

Annonse

Kritisk valutasituasjon

En undersøkelse blant medlemsbedriftene i VVP forteller om en dyster situasjon.

Daglig leder for VA- og VVS-produsentene (VVP), Bjarne Haugland, på scenen under VA Tour Norge i Oslo. (Foto: Runar F. Daler).

Daglig leder for VA- og VVS-produsentene (VVP), Bjarne Haugland, på scenen under VA Tour Norge i Oslo. (Foto: Runar F. Daler).

– 75 prosent av medlemmene svarer at valutasituasjonen påvirker deres virksomhet i negativt og i vesentlig grad. Valutasituasjonen er særlig kritisk fordi den vil måtte føre til vesentlig heving av salgsprisen i en situasjon med stor økonomisk usikkerhet og et krevende marked, sier Haugland.

En av tre VVP-medlemmer rapporter om at prosjekter i offentlig regi utsettes eller reduseres som følge av COVID-19 utbruddet. I denne situasjonen mener foreningen det er særlig viktig at stat, kommune og offentlig eide selskaper ikke bidrar til å ytterligere forsterke nedkjølingen av økonomien. Heller tvert om, og opprettholder sin aktivitet og sine innkjøp.

Kapasitet

Kapasiteten hos leverandørene er det ingenting i veien med.

– Nær 9 av 10 melder at de fremdeles ikke ser utfordringer når det kommer til å levere inn i prosjekter og til kunder, sier Bjarne Haugland.

Han advarer mot en nedtrapping i sektoren. I årene som kommer trenger Norge å øke tempoet i oppgradering av vann- og avløp for å ta igjen etterslep og tilpasse samfunnet ti klimaendringene.

– Dersom nøkkelkompetanse og kapasitet forsvinner fra VA og VVS-sektoren, vil det gjøre framtidige investeringer dyrere og vanskeligere. Tiltak som holder bransjen gående gjennom denne uforutsette, globale hendelsen vil kunne betale seg på sikt, sier han.

Krisetiltak

VVP lister opp en rekke ønsker og forslag som krisetiltak.

Opprettholde prosjekter og innkjøp i offentlig regi

Planlagte og igangsatte offentlige prosjekter må i så stor grad som mulig opprettholdes. Der sykdom eller karantene vanskeliggjør dette bør offentlige etater samarbeide om å sikre framdrift.

I en kritisk situasjon i markedet er det avgjørende at det offentlige bremser aktivitetsfallet, fremfor å forsterke det.

– Staten bør opprette en egen sikkerhetsmekanisme som både trygger kommuner, statsforetak og de som leverer prosjekter til disse mot overskridelser forårsaket av den ekstraordinært lave kronekursen, sier Haugland.

Raskt igangsette nye offentlige oppgraderingsprosjekter innen vann, avløp og elektro

Behovet for å ruste opp vann- og avløp er stort og veldokumentert. Mange kommuner har allerede planer for oppgraderinger som vil være nødvendige. Disse bør igangsettes raskt.

– Kommunene bør tilføres ekstraordinære midler for å øke aktiviteten på disse områdene. Både VA og VVS-sektoren har betydelig ledig kapasitet og vil kunne levere raskt, rimelig og effektivt på nye offentlige prosjekter, sier han.

Igangsette planlegging og prioritering av framtidige oppgraderinger

Dersom krisen blir langvarig vil det være kritisk at ledige hender benyttes til å gjøre oppgraderingsarbeid ut over de planer som allerede foreligger i kommunene.

Nasjonale myndigheter bør derfor bistå kommunene i å raskest mulig utvikle nye oppgraderingsprosjekter som kan gjennomføres i en situasjon med mye ledig kapasitet i VA og VVS-sektoren.

Utsette innbetaling av skatter og avgifter

I en rekke bedrifter er likviditetssituasjonen kritisk, blant annet som følge av den svært svake kronen.

En rekke tiltak har blitt iverksatt for å sikre likviditeten i bedrifter, men med den forverrede kronekursen er det behov for å utvide disse.