SVV: – Drift er en samfunnskritisk funksjon

Statens vegvesen med klokkeklart budskap: Veinettet er en samfunnskritisk funksjon som vil bli prioritert. Beredskapsplaner er klare. Viktige veistrekninger går foran mindre viktige. Små utbyggings- og vedlikeholdstiltak kan måtte vike for å opprettholde driftskapasitet.

Det sier Stein J. Johansen, konstituert direktør for divisjon drift og vedlikehold i Statens vegvesen. Divisjonen har ansvar for alt av drift og vedlikehold for riksveier over hele landet, samt fylkesveistrekninger som fortsatt er på kontrakter gjennom den tidligere sams vegadministrasjon.

Opprettholde kapasitet

– Det viktigste for drift og vedlikehold er at entreprenører og ferjeselskap greier å opprettholde kapasiteten. Til nå har vi hatt noen problemer med kapasitet på noen ferjesamband som følge av at mannskap er satt i karantene. For entreprenørene ute på vegene har kapasiteten stort sett vært tilstrekkelig. Også her er det karantener som kan skape problem akkurat nå, sier Johansen til Anleggsmaskinen.

Annonse

SVV er forberedt på at smittesituasjon vil utvikle seg, og at flere vil bli syke eller satt i karantene. Dette kan medføre kapasitetsproblemer hos entreprenørene og for Statens vegvesens oppfølging.

– I en slik situasjon vil drift av veinettet være en samfunnskritisk funksjon som vil bli prioritert, sier han.

Brev til entreprenører

Administrasjonen i drifts- og vedlikeholdsdivisjonen sendte mandag ettermiddag ut et brev til alle entreprenørene om håndtering av karantenesituasjoner i driftskontraktene.

Brevet er en presisering av hva som skal oppfattes som samfunnskritiske funksjoner, blant annet sett opp mot unntaksbestemmelsene i karanteneforskriften som ble vedtatt 13. mars.

I forskriften er det definert et unntak fra karantenereglene for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov. Det gjelder blant annet personer som gjennomfører vare- og passasjertransport.

– Statens vegvesen sin vurdering er at mannskap i driftskontrakter er samfunnskritisk for å sikre transportsystemets funksjon og kapabilitet. Dette gjelder også fergemannskap som er nødvendig for å holde fergene i drift, skriver etaten i brevet.

Entreprenører må gjøre risikovurdering

SVV forutsetter at entreprenører og fergeselskap gjennomfører en enkel risikovurdering i hvert enkelt unntakstilfelle, og at unntaket er avklart med deres virksomhetsledelse.

Personer som blir omfattet av unntaket, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer.

– Alle landets kommuner vil ganske raskt nå bli informert av Helsedirektoratet om at oppgaver som drift av vegnettet og fergedrift er samfunnskritisk, og at slikt personell må ha adgang til å krysse kommune- og fylkesgrenser. Helsedirektoratet vil samtidig også informere om at hvile- og rasteplasser skal holdes åpne. I forhold til korona er rengjøring av disse lokalene ikke mer risikofylt enn at hansker er tilstrekkelig verneutstyr, skriver SVV drifts- og vedlikeholdsdivisjonen i brevet til entreprenørene.

Dersom situasjonen tilspisser seg ytterligere, er etaten forberedt på å gjøre prioriteringer:

  • Mindre utbygging- og vedlikeholdstiltak kan bli nedprioritert, for å styrke kapasitet til samfunnskritisk drift.
  • Standard kan bli redusert.
  • Viktige veistrekninger prioriteres foran mindre viktige.

– Vi håper det ikke skal skje, men det kan bli nødvendig. Vi har lokale beredskapsplaner for slike situasjoner. Vi har tett dialog med alle entreprenørene samt med beredskapsmyndighetene, sier Stein J. Johansen.