Prøveordning med tømmervogntog opptil 74 tonn starter i år

Stortinget har bedt regjeringen om et prøveprosjekt med tømmervogntog med totalvekt opp mot 74 tonn. Målet er mer konkurransekraft og mindre klimagassutslipp.

Prøveprosjektet for økt tonnasje for tømmertransport ble presentert på et informasjonsmøte på Braskereidfoss i Våler 24. februar 2020, skriver bladet Treindustrien.

Stortinget har bedt regjeringen gjennomføre en prøveordning med totalvekt opp mot 74 tonn for tømmervogntog.

Annonse

Prosjektet er et samarbeid mellom skog- og trenæringen og myndighetene, og skal gjennomføres i deler av Hedmark. Målet er både miljøeffekter og økt konkurransekraft.

Statens vegvesen forbereder

Statens vegvesen har forberedt prøveordningen siden i fjor. Oppstart ligger an til å skje i slutten av 2020.

Prøveordningen skal gjennomføres i åtte kommuner sør i Innlandet.

– Totalvekt på 74 tonn innebærer kjøretøy med ni aksler, fire på trekkvogna og fem på tilhengeren, sier Iversen, sier sjefingeniør Bernt Iversen i Statens vegvesen.

Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn.

Han legger til at det også kan bli aktuelt med andre kombinasjoner, som 68 tonn (4+4 aksler) eller 65 tonn (3+5 aksler). Største tillatte aksellast vil fortsatt være 10 tonn og maks lengde vil være 24 meter.

Mer effektiv transport

– I Sverige og Finland kjører de allerede med slike vogntog som kan ta mer last. Effektiv transport er en viktig rammebetingelse for utvikling av norsk industri. Ordningen gir gode muligheter for utvikling, men krever utbedring av veinettet for å få effekt, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien.

I Sverige ble 74 tonn tillatt totalvekt innført som permanent ordning i 2018. Dagens maksvekt for tømmervogntog i Norge er 60 tonn.

Forberedelsene til prøveordningen har pågått i snart to år, med blant annet kontroll av bruer på fylkesveinettet og det kommunale vegnettet som skal med i testperioden. Prøveprosjektet skal vare i tre år.

Permanent ordning

Dag Skjølaas fra Norges Skogeierforbund er prosjektleder for næringen. Målet er å få kunnskap som grunnlag for en anbefaling om hele eller deler av veinettet bør åpnes for 74 tonn tømmervogntog på sikt også i Norge. Treindustrien understreker viktigheten av at en slik åpning må følges opp med satsing på veinettet.

– Det er beregnet at man vil kunne få ti prosent reduksjon på både kostnader og klimagassutslipp ved å kunne øke tonnasjen. Skal man få effekt av ordningen kreves det en satsing på veinettet. Bruprogrammet må gjennomføres, skogsbilveier må bygges og det må gjøres nødvendige utbedringer for å åpne hele industristrekninger fra råvare, til industri og ut til kunde, sier Finstad i bladet Treindustrien.

Avgrenser veinettet

Årsaken til at prøveordningen skal gjennomføres i Innlandet (tidligere Hedmark) er at dette er et viktig skogfylke med flere store sagbruk. Det er lokalpolitisk vilje til å legge til rette for gode rammebetingelser for næringen.

Det arbeides med å avgrense veinettet ut fra aktuelle målepunkter for tømmeret (sagbruk/terminaler), vurdere bæreevne på bruene og veiene, samt veiens framkommelighet.

Både riksveier, fylkesveier, kommunale veier og private veier vil inngå. Veieierne må godkjenne at deres veier kan inngå i ordningen.