Byggkvalitetsrapporten ut på høring

Rapporten fra Byggkvalitetsutvalget har nå blitt lagt ut på høring. Kommunal- og moderniseringsdepartementet er spesielt interessert i innspill på utvalgets vurderinger og anbefalinger.

Byggkvalitetsutvalget la tidlig i februar fram sin lenge ventede rapport. Rapporten er utarbeidet av et offentlig ekspertutvalg, og ble overlevert kommunal- og moderniseringsministeren 5. februar 2020.

Her anbefales det flere tiltak som har til hensikt å gjøre det lettere å være seriøs. Flere av de foreslåtte tiltakene vil gjøre det enklere for mange aktører i anleggsbransjen. Utvalget foreslår blant annet å legge ned ordningen med sentral godkjenning.

Annonse

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har nå sendt rapporten «Forsvarlig byggkvalitet – kompetanse, kontroll og seriøsitet» ut på høring.

Kritisert

Plan- og bygningslovgivningen har en rekke virkemidler som skal bidra til forsvarlig byggkvalitet, herunder erklæring om ansvarsrett, Sentral godkjenning for ansvarsrett, tilsyn og uavhengig kontroll.

– Enkelte av virkemidlene har vært sterkt kritisert. Departementet nedsatte derfor et ekspertutvalg for å vurdere om de fortsatt er egnet, eller bør endres. Utvalget ble også bedt om å vurdere rollefordelingen mellom bygningsmyndighetene og andre myndigheter i innsatsen mot arbeidslivskriminalitet, sier departementet i høringsbrevet.

Utvalgets forslag

Utvalget foreslår tiltak som skal bidra til at det lønner seg å levere kvalitet og være seriøs. Ansvarsrettssystemet i plan- og bygningsloven foreslås avviklet, slik at tiltakshaver alene står ansvarlig overfor det offentlige dersom det ikke bygges i tråd med gitte tillatelser.

Sentral godkjenning for ansvarsrett foreslås avviklet og erstattet med lovregulerte yrker på viktige områder. Utvalget foreslår også å styrke kontroll og tilsyn på byggeplass, innføre en byggskadeforsikring for boliger, og at næringens egne ordninger for å sikre kompetanse i byggevirksomheten videreutvikles.

Utvalgets rapport er inndelt i to deler. Del 1 inneholder beskrivelser av næringen, dagens virkemidler med mer. I del 2 presenteres utvalgets vurderinger og anbefalinger. Det er spesielt del 2 av rapporten som departementet ønsker innspill til. Departementet vil også invitere til innspillsmøter i høringsperioden.

Listen over høringsinstanser er lang, men det er åpent for hvem som helst å gi innspill. Høringsfristen er 2. juni 2020.