Signerte historisk kontrakt med «nye» Statens vegvesen

Her skriver Kruse Smith Entreprenør AS under den første kontrakten med den nye utbyggingsdivisjonen i Statens vegvesen. Skal rehabilitere E18 Haumyrheitunnelen i Kristiansand for nær 107 millioner.

Eller 106,9 millioner kroner, for å være presis. Kontrakten ble ble tirsdag skrevet under av anleggsdirektør Bjørn Velken hos Kruse Smith Entreprenør AS og prosjektleder Jan Helge Egeland i Statens vegvesen.

Nye Statens vegvesen

I 155 år har Statens vegvesen gjennom «sams vegadministrasjon» administrert fylkesvegene for fylkeskommunene. Nå er det slutt.

Annonse

Som en del av regionreformen overtar nå fylkeskommunene selv oppgavene med å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesvegnettet. Statens vegvesen og Nye Veier AS skal fortsatt ha dette ansvaret for riks- og europavegene.

E18 Haumyrheitunnelen

Det første som skal gjøres er bygging av omkjøringsvegen for trafikken på E18 inn mot sentrum i Kristiansand, det vil si at trafikken etter hvert blir omdirigert ned til Sømsveien (gamle E18) og opp igjen på østenden av Varoddbrua.

I mai starter arbeidene inne i selve tunnelen. Først skal vestgående tunnelløp inn mot sentrum rehabiliteres. Deretter østgående tunnelløp, som også skal utvides til å omfatte et kollektivfelt. Total varighet på tunnelarbeider er beregnet å bli omtrent ti måneder.

Etablering av kollektivfeltdelen i prosjektet finansieres med bompenger fra samferdselspakka for Kristiasandsregionen, mens utbedring av eksisterende tunnelanlegg finansieres med statlige midler.

Lange dager

Det legges opp til at det må jobbes over store deler av døgnet for å korte ned perioden det jobbes inne i tunnelanlegget. Nærhet til boligbebyggelse legger likevel begrensning for eventuelle nattarbeider.

Tunnelutbedringsarbeidene forventes avsluttet i mars 2021.