Fylkene mangler én av fire vei-fagfolk

Nå har fylkene overtatt ansvaret for fylkesveiene. Færre fagfolk enn ventet har ønsket å gå fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Fylkene mangler nær 500 personer i totalt 1900 stillinger. Se her hva fylkene sier om sin egen situasjon.

I årevis har den vært snakket om. Nå er den her. Regionreformen. Ansvar for bygging og drift av fylkesveier ble overført fra Statens vegvesen til de respektive fylkeskommunene fra årsskiftet.

Fagfolk på flyttelasset

Både Statens vegvesen og fylkeskommunene hadde på forhånd ventet at fagfolkene som jobbet med veiene i sine fylker også skulle bli med på flyttelasset over. Det viste seg utover høsten at mange valgte å takke nei til dette, og heller finne andre yrkesveier enn fylkeskommunen.

Annonse

I oktober var hele 776 stillinger knyttet til disse oppgavene i fylkene ubesatt. Rundt 1300 SVV-ansatte hadde ved fristens utløp i oktober takket ja til jobb i fylket. I begynnelsen av desember var det noe bedre. Men fortsatt manglet de nye fylkene før jul 485 personer til å fylle 1896 planlagte stillinger. Eller 26 prosent, om du vil.

Utover høsten har det vært en tiltagende spenning i anleggsbransjen om rundt om i landet, knyttet til hvilke praktiske konsekvenser overgangen og mangel på fagfolk vil få. En hel del brumming rundt kontraktstørke har det vært.

Minst én bedrift sendte i november ut permitteringsvarsel som følge av mangel på oppdrag. MEF-sjef Julie Brodtkorb sa til Dagens Næringsliv at det i stor grad skyldes en dårlig gjennomført regionreform. En delegasjon fra MEF var i midten av desember på Stortinget for å oppdatere politikere der om situasjonen.

Status i fylkene

Vi har spurt samtlige fylker om status for overgangen. Samtlige fylker mangler fagfolk nok til å fylle de planlagte stillingene for å ivareta oppgavene. Noen mangler halvparten. For andre er det ikke fullt så galt.

Troms og Finnmark

Planlagt: 135 stillinger.

Ansatt pr oktober: 56. Mangler 79.

Hvordan blir 2020?

– Har ikke tid til å svare, sier Bjørn Kavli. Han er divisjonsdirektør samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune

Nordland

Planlagt: 127 årsverk, tilsvarende SVV.

Ansatt pr desember: 80. Mangler 47.

Hvordan blir 2020?

– Klar til å ta over de nye oppgavene fra nyttår. Noe mindre gjennomføringsevne enn normalt i overgangen. Vi prioriterer beredskap og drift, blant annet gjennom samarbeid med SVV. Det sier Odd Inge Bardal, vegsjef i Nordland fylkeskommune.

Trøndelag

Planlagt: Opprinnelig 219, inkl støtte funksjoner. Redusert til 190 pga kommende investeringer.

Ansatt pr desember: 148. Mangler 71.

Hvordan blir 2020?

– TRFK er klar til å ta på seg nye oppgaver. Ikke alle fagdisipliner er fullt ut dekket, men det er åpnet for kjøp/leie av tjenester og kompetanse fra SVV. Godt samarbeid med Møre og Romsdal. Skal ikke gå ut over planlagte oppgaver i 2020. Noen vil muligens få litt senere oppstart enn planlagt. Ekstra fokus på løpende drift og beredskap i overgangen, sier Eva Solvi, fylkesdirektør vei i Trøndelag fylkeskommune

Møre og Romsdal

Planlagt: 133 stillinger. Færre enn i SVV.

Ansatt pr desember: 100. Mangler 33.

Hvordan blir 2020?

– Vi skal vere klare til å løyse basisoppgåvene i samarbeid med SVV og Trøndelag. Trafikantar og andre brukarar skal ikke merke omorganiseringa i stor grad. Vi skal klare å levere etter planane som no ligg føre. Nordøyvegen og eit anna større prosjekt er verksemdoverdratt. Andre prosjekt har blitt bemanna med mykje dyktige fagfolk. Føresett at system og teknisk infrastruktur og utstyr fungerer. Omsetninga går ned, fylkeskommunen kutter kostnader, sier Ole Jan Tønnesen, fylkesvegsjef i Møre og Romdsal fylkeskommune

Vestland (tidligere Hordaland og Sogn og Fjordane)

Planlagt: Ca 300 stillinger. Omtrent på samme nivå som SVV.

Ansatt pr desember: Ca 250 stillinger. Mangler 50.

Hvordan blir 2020?

– Vi vil verte klare til å ta oppgåver og ansvar fra nyttår. Det er for tidlig å seie noko om påvirkning drift, vedlikehold og bygging av vei. Intensjonen er at framdrifta skal haldast, sier Dina Lefdal, fylkesdirektør for samferdsel i Vestland fylkeskommune (eks Sogn og Fjordane)

Rogaland

Planlagt: 208, 16 flere enn SVVs beregninger.

Ansatt pr desember: 130 fra SVV, 40 ansatt eksternt. Mangler 38.

Hvordan blir 2020?

– Selv om vi ikke oppfyller hele bemanningsplanen ved årsskiftet, mener vi at vi er godt rustet til i overta oppgavene. Stor sannsynlighet for at vi må øke bemanningen ytterligere de kommende årene, sier Astrid Eide, samferdselssjef i Rogaland fylkeskommune

Agder (Aust- og Vest-Agder)

Planlagt: 126 stillinger fra SVV, pluss 18 fra fylkeskommunenes fagavdelinger.

Ansatt pr desember: 103 stillinger. Mangler 23.

Hvordan blir 2020?

– Mye praktisk skal på plass. Ingen driftskontrakter går ut ved nyttår. Byggherrevakter mv er videreført. Nye kontrakter lyses ut høsten 2020 som rene FV-kontrakter. Er i prosess med næringen på oppbygging av disse. Investeringsnivået er nedjustert i budsjettforslag. Flere prosjekter er i avslutningsfase. Få nye prosjekter skal lyses ut, sier Ola Olsbu, fylkesdirektør for samferdsel og eiendom i Agder fylkeskommune.

Vestfold og Telemark

Planlagt: 178 stillinger, 18 flere enn SVV. Overskytende i hovedsak på utbygging.

Ansatt pr desember: 116 stillinger. Mangler 62.

Hvordan blir 2020?

– Organisasjonen må være operativ fra første dag i 2020. Året som helhet vil være under etablering og utvikling. Ny organisasjon, nye systemer og prosesser vil være utfordrende. Viktigst å sikre trygg fremkommelighet for alle brukere av vårt nye fylkes infrastruktur, sier Gunnar Berg Treidene, direktør samferdsel, miljø og mobilitet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Viken (tidligere Akershus, Buskerud, Østfold)

Planlagt: Ca 300 beregnet fra SVV, Viken selv beregnet «noe høyere» behov.

Ansatt pr desember: 240-250. Mangler 50-60.

Hvordan blir 2020?

– Viken er beredt til å ta ansvaret fra årsskiftet. God dialog med SVV for gode overgangsordninger. Oppgaver blir godt ivaretatt etter årsskiftet, sier Knut Sletta, fylkesdirektør infrastruktur i Viken fylkeskommune

Innlandet (tidligere Hedmark, Oppland)

Planlagt: 170 årsverk, ihht SVVs beregninger.

Ansatt pr desember: 148.  Mangler 22.

Hvordan blir 2020?

– På utbygging mangler vi flere spesialstillinger. Vi tror ikke dette vil gå ut over gjennomføringskraft på kort sikt. De fleste utbyggingskontrakter er i godt gjenge. Godt samarbeid med SVV. Vi er godt forberedt. Vi vil sannsynligvis trenge et par måneder til å få alle systemer opp å stå. Mye nytt for mange ansatte samtidig. Mener vi skal greie overgangen slik at framdrift og gjennomføring ikke blir svekket. Viktig å ha et godt samarbeid med bransjer, etater, kommuner, fylkeskommuner og organisasjoner, sier Aud Margrethe Riseng, samferdselssjef Innlandet fylkeskommune