Dette er første styremøte i det nye VA-senteret

Vannbransjens eget kompetansesenter innen vann- og avløpsinfrastruktur ble nylig formelt stiftet som aksjeselskap. Her møtes styret i det nye selskapet for første gang. Bak dette selskapet står nå en samlet vannbransje som vil utvikle et felles senter for håndtering av vann over og under bakken.

 

Første rekke f.v: Lars Atle Holm (NMBU), styreleder Sigurd Grande (Oslo kommune), Ingunn Tryland (Norsk Vann) og Finn Bangsund (MEF). Andre rekke f.v.: Ari Soilanmi (RIF), Yngve Wold (Norsk Vann) og Sjur Tveite (Prosjektleder). Tredje rekke f.v.: Terje Reiersen (Basal), Torbjørn Loteh Vik (Brødrene Dahl) og Hans Christian Sundby (NMBU). Bakers f.v.: Knut Bjarne Sætre (Bærum kommune), Peer-Christian Nordby (RIN), Einar Melheim (konsulent) og Bjarne Haugland (VVP-VA). I styret sitter også Live Johannessen (Drammen kommune), Borghild Folkedal (SSTT) og Magnar Sekse (Bergen kommune). Disse var ikke til stede på møtet. (Foto: Norsk Vann) 

Se på bildet av denne gjengen. Hvis du er interessert i VA-sektoren, så drar du antakelig kjensel på flere av personene. Men aldri har de vært samlet som dette før.

Annonse

Dette er nemlig det rykende ferske styret i det like rykende ferske selskapet Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS.

Stiftet som AS

Onsdag 11. desember var gjengen samlet til det første formelle styremøtet i det nystiftede selskapet. Vannsenteret ble stiftet som offentlig/privat selskap 26. november.

Selskapet skal nå gå i gang med den fysiske etableringen av anlegget som skal utgjøre en viktig kunnskapsformidler og et samlingspunkt for bransjen: Kompetansesenteret for vann og avløp. På Ås, noen mil sør for Oslo.

Lokaliseringen er i tilknytning til NMBU på Ås. Planlagt åpning er høsten 2021.

– Senteret skal bidra til innovasjon og kompetanseutvikling. Kunnskapen skal sikre et best mulig grunnlag for at bransjen skal møte de krevende utfordringene den står overfor, skriver Norsk Vann i en artikkel.

Fakta – Nasjonalt senter for vanninfrastruktur:

 • Et initiativ drevet frem av en samlet norsk vannbransje
 • Begrunnet av over 200 mrd. kr. i oppgraderingsbehov og vedlikeholdsetterslep på ledningsnettet fram mot 2040
 • Skal svare på behovet for økt kompetanse, forskning, utvikling og utprøving av ny teknologi knyttet til det kommunale ledningsnettet og håndteringen av overvann
 • Etableres som permanent senter på Ås i Akershus
 • Skal bygges ut med hovedbygg (900 kvm) med kurslokaler og VA-infrastruktur for helårs drift, samt et 5 dekar fullskala felt for testing og trening på lekkasjesøk
 • Eiet av store kommuner, Norsk Vann, NMBU, RIN, VVP, RIF, MEF, Basal, NRF og SSTT
 • Samlet finansieringsbehov estimert til 44 mill. kr. eks. mva.
 • Et spleiselag mellom staten, kommunene og private aktører
 • I budsjettavtalen for 2018 mellom regjeringen og støttepartiene bevilget Stortinget 2,5 millioner kroner til å igangsette arbeidet med et kompetansesenter for vann- og avløp ved Norges miljø og biovitenskaplige universitet på Ås (NMBU).
 • Planlagt åpning 2021

Norsk Vann største aksjonær

Norsk Vann er største aksjonær i det nye selskapet. Inne på eiersiden er også en hel rekke aktører med interesser innen VA. Deriblant MEF.

– Bakgrunnen for prosjektet er behovet for et formidabelt kompetanseløft. Det trengs for at Norge som nasjon skal kunne løse utfordringene med vann- og avløpsinfrastrukturen på en kostnadseffektiv, bærekraftig og innovativ måte. Målet er å få etablert et nasjonalt kompetansesenter på campus NMBU. Der kan både studenter og ansatte i bransjen få nødvendig kompetanseheving. Hensikten er også at senteret skal kunne benyttes av forskningsmiljøer, teknologileverandører, entreprenører og andre for uttesting av ny teknologi og nye metoder. Norskutviklet teknologi og kompetanse innen vann- og avløpsinfrastruktur vil kunne ha et stort marked internasjonalt dersom vi lykkes med en nasjonal satsing, skriver daglig leder Bjarne Haugland i VA- og VVS-produsentenes forening (VVP) i en artikkel.

Trenger kraftig økning i fornying av ledningsnett

Utfordringene i VA-sektoren er velkjent. Fornyelsen av vannledningsnettet de siste årene ligger på 0,70 prosent årlig og for avløpsledningsnettet 0,61 prosent årlig, men må økes med om lag 50 prosent årlig for å unngå en ytterligere forfallsutvikling.

Både kommuner og staten ser at investeringstempoet må opp.

Det er i dette bildet kompetansesentret for vann kommer inn. Erfaring – eller brente fingre – viser at det lønner seg å forske på og teste ut nye teknologiske løsninger før samfunnet skal i gang med store investeringer i kritisk infrastruktur. Om vi venter til et nytt ledningsnett er lagt risikerer vi å måtte gjøre dobbelt arbeid, skriver Haugland.

Aksjetegning i vannsenteret

Selskapets aksjekapital er NOK 1 000 000 fordelt på 10 000 aksjer. Aksjenes pålydende er NOK 100 og tegnes til kurs NOK 100 for hver aksje, til sammen NOK 1 000 000.

Av kapitalinnskuddet benyttes inntil NOK 20 000 til å dekke stipulerte stiftelsesomkostninger. Aksjetegningen skjer ved stifternes signering av stiftelsesdokumentet. Stifterne tegnet seg således for følgende aksjer i anledning stiftelsen:

 • Norsk Vann BA 3503 aksjer
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 1500 aksjer
 • Bærum kommune 1500 aksjer
 • VA og VVS produsentene VVP 571 aksjer
 • Rørinspeksjon Norge (RIN) 571 aksjer
 • MEF Service 571 aksjer
 • RIF Service 571 aksjer
 • Norske Rørgrossisters Forening (NRF) 571 aksjer
 • Basal AS 571 aksjer
 • Den norske arbeidsgruppe i SSTT 571 aksjer

Styret

Dette er styret i Nasjonalt senter for vanninfrastruktur AS:

 • Sigurd Grande (styreleder) – vara Magnar Sekse
 • Yngve Wold – vara Ingun Tryland
 • Live Johannessen – vara Knut Bjarne Sætre
 • Lars Atle Holm – vara Hans Christian Sundby
 • Bjarne Haugland – vara Terje Reiersen
 • Peer-Christian Nordby – vara Borghild Folkedal
 • Ari Soilammi – vara Finn Bangsund