Skrinlegger veiprosjekter – planter trær

I den nye byrådserklæringen i Oslo, skrinlegges de planlagte veiprosjektene E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst. Byrådet vil heller bedre støyskjermingen, innføre lavere fartsgrenser og plante flere trær.

Tirsdag 22. oktober la Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne og Sosialistisk Venstreparti frem sin «plattform for byrådssamarbeid i Oslo 2019-2023» etter fire ukers forhandlinger. Der ble det helt kaldt vann i årene på de som fremdeles hadde håpet på utbygging av E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst.

«Byrådet mener prosjektene i Oslopakke 3 må bidra til å redusere klimagassutslipp og biltrafikk, og at store veiprosjekter som ikke bidrar til dette, slik som E18 Vestkorridoren og E6 Oslo Øst, ikke kan gjennomføres. Byrådet vil jobbe for strakstiltak på disse strekningene som kan redusere støy og forurensning umiddelbart, som redusert trafikk, bedre støyskjerming, lavere fartsgrense og planting av flere trær,» heter det i erklæringen.

Annonse

Innstramminger

Videre står det: «Vi vil at bompengesamarbeidet skal bidra til å redusere biltrafikken i Oslo med en tredjedel og gjøre transporten i regionen utslippsfri innen 2030. I løpet av bystyreperioden må summen av bompenger, parkeringsrestriksjoner og innstramminger i kjøremulighetene opp på et nivå som er tilstrekkelig til å nå målene om å kutte klimagassutslipp og redusere biltrafikken.»

Bompenger

«Innen 2030 skal alle biler i Oslo være utslippsfrie. Vi ønsker en rask stans i salget av nye fossilbiler i Oslo, og vil jobbe for at nye fossilbiler solgt fra 2020 må betale mer i bompenger og parkering. Det skal alltid lønne seg å velge utslippsfri bil, samtidig som elbiler også gradvis må betale for plassen de tar opp i byen. Byrådet vil videreføre den relative fordelen for elbiler i bomringen fra 2020 og ut perioden.»

Flere sykkeveier

Derimot skal det satses på sykkelveiutbygging i hovedstaden.

«Byrådet har tidoblet sykkelveiutbyggingen. Nå vil vi øke takten ytterligere. Vi vil heve standarden i sykkelveinettet i tråd med Oslostandarden, gjennom å prioritere et sammenhengende nett av opphøyde sykkelfelt, sykkelvei med fortau, ombygging av kryss og holdeplasser, og nye gå- og sykkelgater. Bydelene og innbyggerne skal involveres i arbeidet.»

Flere fartshumper

Også fotgjengerne skal prioriteres:

«Byrådet skal gjøre det tryggere og enklere å være fotgjenger. Vi vil etablere flere snarveier, hjertesoner rundt skoler, og trafikksikkerhetstiltak som fartshumper, innsnevring av kryss og fotgjengeroverganger over hele byen.»