Veiprising, en trussel mot Nord-Norge?

Samferdselsforum Nord (SFN) frykter at Nord-Norge vil komme dårlig ut i en modell hvor bompengeavgift skal erstattes med et nasjonalt veiprising-system.

– Rett og slett fordi vår landsdel ikke har den samme tilgang til alternativer til bil, slik som de fleste andre regioner i Norge, sier styreleder i SFN, Martin Grønnslett.

Særegne transportutfordringer

SFN tar for gitt at Stortinget og regjering vil ta initiativ til å få utredet spørsmålet om veiprising. Og at det dermed vil bli iverksatt et nasjonalt utredningsarbeid om saken.

Annonse

– Derfor ber SFN Stortingets transportkomité og de nordnorske fylkeskommunene nå om å bidra til at et kommende utredningsarbeid hensyntar de særegne transportutfordringene vi har i Nord-Norge, og at de sørger for at ingen prosjekter utsettes som en følge av denne utredningen, sier Grønnslett.

Mest avhengig av bil

– Vi må rett og slett unngå å komme i en situasjon hvor de tyngste økonomiske belastninger med veiprising blir påført den nordlige landsdelen, en landsdel som objektivt sett er mest avhengig av bil til transport av varer og personer. Som kjent er ikke tog eller trikk et tilgjengelig alternativ nord for Fauske, sier styreleder Grønnslett.

SFN ber derfor om at det unngås å påføre Nord-Norge ekstraordinære kostnader ifm. et eventuelt nytt veiprisingssystem.

– Nasjonal oppgave

– Vi frykter også for at landsdelen kan bli ekstraordinært rammet med økte transportkostnader for veibruk via økte klimagassavgifter. Nord Norge er svært konkurranseutsatt og eksportorientert. Det er derfor en nasjonal oppgave å sørge for å unngå at landsdelens konkurranseevne ikke svekkes via nye nasjonale avgifter. En landsdel hvor privatbilen og lastebilen i overskuelig fremtid vil bli et avgjørende verktøy for en effektiv drift av samfunnet, avslutter Grønnslett.