De drifter over halve Vest-Agder

Her har Presis Vegdrift AS akkurat startet opp sin nye driftskontrakt i Kristiansand-området. Verdi: 729 millioner kroner. Nå drifter de over halve Vest-Agder.

Mandag 2. september var det offisiell markering av oppstart for drift og vedlikeholdskontrakten for kristiansandsområdet. Kontrakten har en pris på hele 729 millioner kroner.

Kontrakten er inngått med Presis Vegdrift AS. Den er felles for Vest-Agder fylkeskommune og Statens vegvesen, med henholdsvis fylkesvei og riksvei. Varigheten er åtte år på fylkesvei og fem år på riksvei.

Annonse

Fakta: Driftskontrakt Kristiansand

Vegnettet som omfattes av oppdraget (inkludert armer og ramper) består av 778,2 km vei.
• 133 km riksveg
• 43 km riks- gang- og sykkelveg
• 537 km fylkesveg
• 65 km fylkes- gang- og sykkelveg
Trafikken varierer fra omlag ÅDT 10 til omlag ÅDT 50 000.
Det forventes en årlig trafikkvekst på ca. 1,5 prosent.
Oppdraget omfatter i hovedsak rutinemessige driftsoppgaver og mindre vedlikeholdsoppgaver på vegnettet. Oppdraget omfatter også inspeksjon og registrering, planlegging av virksomheten, beredskap mht. vinterdrift og generell trafikkavvikling, dokumentasjon, rapportering til byggherren, informasjon til publikum og håndtering av andre oppgaver som er nødvendige for drift og vedlikehold av vegnettet.

Kontrakten gjelder totalt 728 km veg. 602 km av dette er fylkesveg, resterende er riksvei inkludert E18 og E39. Presis Vegdrift AS har allerede tilsvarende en kontrakt for Flekkefjordsområdet. Det betyr det at det etter hvert riksdekkende selskapet fra Vestlandet nå har ansvaret for over halvparten av veinettet i Vest-Agder, opplyser Statens vegvesen region sør i en pressemelding.

Betydningsfull kontrakt

Kristiansandsontrakten er naturlig nok viktig for bedriften.

– Den betyr veldig mye. Det er en prestisjekontrakt her på Sørlandet, slike by-kontrakter er jo ofte det. Dessuten er det en kontrakt med lang varighet. Det gir forutsigbarhet for oss, sier avdelingssjef Krister Toftberg i Presis Vegdrift i pressemeldingen.

Her legges det til at selskapet er veldig klar over at det er en utfordrende kontrakt, spesielt vinterstid.

– Vintrene på Sørlandet kan være snørike. Gjerne mye snø på en gang. Men vi baserer oss på lokale entreprenører med lokale arbeidere som har erfaring med dette og kjenner godt til forholdene i området. Sammen klarer vi forhåpentligvis å få på plass en organisasjon som takler det fint, sier Tofteberg.

Presis Vegdrift AS har overtatt riggen etter Mesta AS, som hadde kontrakten i foregående periode. Mange av medarbeiderne som jobbet for mesta har nå fått ny arbeidsgiver i Presis vegdrift, og stort sett de samme oppgavene som tidligere.

Godt samarbeid

Regionvegsjef Kjell Inge Davik signerte kontrakten på vegne av Statens vegvesen tidligere i år. Han var i sin tale den gang først og fremst tydelig på at det gode samarbeidet mellom veivesenet og fylkeskommuner kommer til å fortsette.

– Selv om vi nå blir organisert annerledes enn før er jeg sikker på at det gode samarbeidet vi har hatt kommer til å fortsette for å sørge for best mulig vegnett for trafikanter og mest mulig sømløse overganger mellom riks- og fylkesveger, sier Davik i pressemeldingen.

Vest-Agder fylkeskommune kommer til å følge nøye med på oppfølgingen av kontrakten.
– Man skal kunne gå og sykle hele året. Kollektivtrafikken skal komme fram dit den skal, når den skal. Selvsagt kommer vi også til å ha fokus på trafikksikkerhet i denne driftskontrakten, sier samferdselssjef Vidar Ose i Vest-Agder fylkeskommune.