Stanset farlig arbeid i 13 grøfter

Arbeidstilsynet gjennomførte i mai og juni 222 tilsyn med grøfte- og gravearbeider. På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. – Ikke veldig høyt tall, men faren er stor, sier Arbeidstilsynet.

– Arbeid i dype grøfter og sjakter er regnet som særlig farlig arbeid. Arbeidsgiver må derfor sørge for at arbeidet kan foregå trygt og sikkert, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

222 tilsyn

I mai og første del av juni har Arbeidstilsynet gjennomført 222 tilsyn med grøfting- og gravearbeid.

Annonse

På 13 arbeidsplasser ble arbeidet stanset på grunn av overhengende fare for liv og helse. Arbeidstilsynet vurderer å gi åtte overtredelsesgebyr etter tilsynsaksjonen.

To karer i grøft med farlig bratte sider

BRATT: Bratte, usikrede skråninger og manglende rømningsvei er en sikker måte å skaffe seg stoppordre på. (Foto: Arbeidstilsynet)

– Hovedinntrykket er likevel at de fleste virksomhetene som fikk tilsyn i aksjonsperioden jobber godt med sikkerheten, sier Arbeidstilsynet i en pressemelding.

– 13 stans er ikke et veldig høyt tall, men skadepotensialet er stort. Derfor er det svært alvorlig for de arbeidstakerne som risikerer å bli utsatt for en ulykke fordi sikkerheten ikke er godt nok ivaretatt, sier Vollheim i pressemeldingen.

Høysesong for gravearbeid

På denne tiden av året er det mye gravearbeid, og tilsynsaksjonen er et ledd i Arbeidstilsynets innsats for å redusere skader og ulykker i anleggsbransjen.

Det er noen typiske funn som går igjen og fører til pålegg i tilsynsaksjonen:

 • Virksomhetene har ikke utarbeidet grøfteplaner
 • De har ikke brukt geoteknisk kompetanse i planlegging av gravearbeidet
 • Oppfølging av grøfteplaner er mangelfull
 • Gravemasser er plassert for nær der det er gravd
 • Det er ikke gjort gode nok tiltak for å hindre utrasing av sidevegger i grøft
 • Rømningsveier mangler
 • Det er mangler ved periodisk sakkyndig kontroll av arbeidsutstyr og maskiner
 • Det er ikke gitt god nok utstyrsspesifikk opplæring
 • HMS-kort mangler

Sikkerhet i grøft

Grøft med bratte sider og gravemaskin bak

Farlig bratte sider og manglende rømningsvei er mangler som går igjen på tilsyn i grøft. (Foto: Arbeidstilsynet)

Når det gjøres risikofylt arbeid som grøftegraving, er det viktig at arbeidsgiver skaffer seg god kunnskap om grunnforholdene og planlegger arbeidet slik at ingen blir skadet.

Her lister Arbeidstilsynet opp noen konkrete tiltak for å unngå farlige situasjoner – og stoppordre ved tilsyn:

1. Er grøften over to meter dyp, må det utarbeides en grøfteplan. Den skal blant annet omfatte en skriftlig arbeidsinstruks som beskriver hvordan arbeidet skal utføres og hvilke sikkerhetstiltak som må gjøres. Kravet til grøfteplan gjelder uavhengig av kravet om SHA-plan (sikkerhet- helse- og arbeidsmiljøplan).

2. Dersom grøften eller sjakten har loddrette sider og er dypere enn to meter, skal den avstives. Alternativt må grøften ha en annen form for personsikring.

3. Når grøften er dypere enn tre meter skal en faglig kvalifisert person dimensjonere og dokumentere avstivningen. Hvis virksomheten selv ikke har slik kompetanse, må den skaffes utenfra.

4. Gravemassene skal plasseres slik at verken gravemassene, eller massene de blir lagt oppå, raser ut. Massene skal legges minst 1 meter fra sjakt- eller grøftekanten. Grøfter som er dypere enn 1 meter, skal ha én eller flere rømningsveier.

Alvorlige ulykker

Arbeidstilsynet planlegger en lignende tilsynsaksjon til høsten.

– Hvorfor akkurat grøfter?

– Fordi skadepotensialet er stort når ulykker skjer.  Vi har blant annet registrert ulykker hvor arbeidere blir helt eller delvis begravd av masser som raser ned, blir truffet av armen på en gravemaskin når de oppholder seg i maskinens arbeidsområde, får stein over seg, og det har vært ulykker der gravemaskiner velter eller blir med et ras ut i vann. Når masser gir etter, følger gjerne maskinen med, og de som arbeider i området rundt er også utsatt. Dette er alvorlige ulykker, og slike ulykker må forebygges, sier Trude Vollheim i en pressemelding fra Arbeidstilsynet.

I de ulykkene Arbeidstilsynet har registrert, er gravemaskiner ofte involvert, men også dumpere, lastebiler og hjullastere. Her viser Arbeidstilsynet til en rapport publisert i 2015.

Stans og overtredelsesgebyr

Ved overhengende fare kan Arbeidstilsynet stanse de aktivitetene som er knyttet til faresituasjonen, selv om pålegg ikke er gitt. Eksempler på aktiviteter og forhold som ble stanset under kontrollene:

 • Bratte usikrede graveskråninger
 • Ingen rømningsveger fra grøft
 • Gravemasser plassert på grøftekant
 • Geoteknisk kompetanse ikke brukt og dermed tvil om graving er forsvarlig

Grave-workshop til høsten

Senere i år vil Arbeidstilsynet arrangere en workshop om gravearbeid.

Her oppsummeres blant annet erfaringer fra tilsynsaksjonen i mai og juni og tilsynsaksjonen som er planlagt over sommeren, slik at bransjen selv kan bruke denne kunnskapen i sitt forebyggende arbeid.