– Sterk økonomisk vekst i nord krever samferdselssatsing

Samferdselsforum Nord har vedtatt å styrke markeringen av den nordlige landsdelens økte økonomiske betydning for nasjonen.

Samferdselsforum Nord (SFN), som består av de største organisasjonene i næringslivet i Nord Norge, avviklet nylig sitt årsmøte i Vadsø. SFN jobber først og fremst med å fremme de viktigste samferdselsprosjektene i landsdelen for nasjonale beslutningstakere i regjering og Stortinget. På møtet i Vadsø besluttet SFN å jobbe videre med å fremme strategien «fra hav til marked» på den nasjonale politiske scene.

30 % av landets veinett

– Som følge av de økonomiske framtidsutsikter i Norge ser SFN det som nødvendig at Nord-Norge er tydelig i sin prioritering av prosjekter, hvor transportkorridorer fra de største fiskeri- og industriregioner i Nord-Norge må prioriteres høyest ifm. Stortingets oppfølging og rullering av Nasjonal Transportplan, uttaler SFN i en pressemelding.

Annonse

– SFN støtter de allerede prioriterte hovedprosjekter på veisiden, men vil understreke at Nord-Norge har hånd om ca 30 % av nasjonens veinett, hvor etterslepet mht. standard og behov for vedlikehold er størst, samtidig som vi har flaskehalser ifm. transport  som begrenser transportflyten og regulariteten, særlig på vinterstid. Dette medfører behov for at både stat og fylkeskommunene ser transportkorridorer i sammenheng, fordi en stor del av den industrielle produksjon skjer langs den nordnorske kystlinjen, heter det videre i pressemeldingen.

SFN understreker også behovet for å planlegge for en infrastrukturutvikling som tar høyde for en betydelig vekst i landsdelens eksportvolum.

Advarer mot økte klimagassavgifter

Stortinget har vedtatt at klimagassutslippene fra transportsektoren skal halveres innen utgangen av NTP-perioden. For en konkurranseutsatt og eksportorientert region som Nord-Norge, kan dette by på betydelige utfordringer, ifølge SFN.

– Økte klimagassavgifter særlig innenfor transport på vei, sjø og luftfart kan bidra til å svekke landsdelens konkurranseevne, samtidig som avstandskostnadene økes. Vi vil derfor i vårt kommende møte med Stortingets Nord-Norge-benk advare mot en slik avgiftspolitikk.

– SFN ser også et sterkt behov for at regjering og Stortinget tar initiativ til en politikk som kan fornye flyflåten som i dag betjener kortbanenettet.

Foto: Nyvalgt leder Martin Grønnslett til høyre og nestleder Odd Hugo Pedersen til venstre. (Foto: SFN).

Foto: Nyvalgt leder Martin Grønnslett til høyre og nestleder Odd Hugo Pedersen til venstre. (Foto: SFN).

Ny leder

På SFNs årsmøte ble også Martin Grønnslett fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) valgt til ny leder. Grønnslett er utdannet jurist, og jobber i dag som regionsjef for MEF Nordland. Som ny nestleder ble Odd Hugo Pedersen fra Norges Lastebileieres Forbund, Troms og Finnmark valgt.

I tillegg til Grønnslett og Pedersen, består det nye styret i Samferdselsforum Nord av Målfrid Baik (NHO Arktis), Ruben Jensen (NESO), Stein Windfeldt (EBA), Rita Lekang (LO) og Hans Benjaminsen (NHO Logistikk og transport).