Tre entreprenører til dialog med SVV om E16-prosjekt

Fem entreprenører ønsket å være med på utbedringsprosjektet E16 Fagernes-Øylo. Statens vegvesen inviterer denne uka tre av disse til en dialogfase med byggherre, entreprenør og konsulent. Tidlig involvering, lang strekning og enklere standard skal gi mer vei for pengene.

Prosjektet er en 42 km lang strekning av E16 i Valdres. Dette er de tre som har kvalifisert seg til dialog med Vegvesenet om hvordan utbedringen strekningen i Valdres skal løses:

  • Anlegg Øst Entreprenør AS med Norconsult AS
  • Brødrene Dokken AS med ÅF Engineering AS
  • Isachsen Anlegg AS med Rambøll Norge AS

Utbedringen av E16 Fagernes-Øylo skal gjennomføres som totalentreprise med samspill. Det betyr at entreprenør og byggherre utvikler og planlegger prosjektet sammen.

Annonse

Dialog og målpris

De skal bli enige om en målpris, det beløpet begge parter tror det ferdig planlagte prosjektet kan bygges for, skriver Statens vegvesen i denne artikkelen.

– Vi starter utvelgelsen av entreprenør gjennom dialog. Dialogfasen foregår i uke 8 og 9. I løpet av disse ukene skal vår prosjektledelse ha individuelle møter med de tre tilbyderne for å diskutere hvordan oppdraget kan løses best mulig, sier prosjektleder Vegar Antonsen i Statens vegvesen.

Målet med dialogen er å skape gjensidig forståelse for utfordringene i prosjektet, hvordan partene best organiserer og gjennomfører samspillet seg imellom og bruk av målpris.

Pris teller 50 prosent

– Når dialogfasen er over, setter vi en kort tilbudsfrist for de tre vi har hatt dialog med. Tilbudene som da blir innlevert blir evaluert etter beste forhold mellom pris og kvalitet. Pris teller 50 prosent. Vi regner med at hele anskaffelsen er ferdig og at vi kan inngå kontrakt med en entreprenør i starten av april, sier Antonsen.

Planleggingen av E16 Fagernes-Øylo pågår i perioden 2018-2021, selve utbedringen skal etter planen gjennomføres i 2021-23.

Mer vei for pengene

Et hovedmål med prosjektmetoden totalentreprise med samspill er å bygge mer vei for pengene.

Statens vegvesen ved vegavdeling Oppland har valgt ut strekningen E16 Fagernes-Øylo (42 km) som pilotprosjekt for utvikling av et nytt konsept for utbedring av eksisterende veg som skal gi mest mulig igjen for pengene.

Tre hovedgrep skal gi mer utbedret veg for pengene:

  1. Tidlig involvering av entreprenør
  2. Lang strekning
  3. Bygging med enklere standard

Tidlig involvering av entreprenør

Vegvesenet involverer entreprenør gjennom hele prosjektet, fra reguleringsplanfasen til ferdigbygd prosjekt, noe som er vanlig i byggebransjen, men nytt innen vegbygging.

– Ved å kombinere Vegvesenets fagekspertise og entreprenørens kunnskap og praktiske erfaring tidlig i prosjektet, er hensikten å komme fram til smarte løsninger som gir mye utbedret veg for pengene, sier SVV.

Lang strekning

Prioritering av tiltak som gir økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet over lange strekninger
Den økonomiske rammen som er satt av til utbedring av E16 Fagernes-Øylo, er begrenset til 500 millioner kroner.

– Det betyr at vi må prioritere tiltak som gir enhetlig standard – og dermed økt trafikksikkerhet og bedre framkommelighet – over så lange strekninger som mulig, sier SVV.

Bygger «tilfredsstillende standard»

SVV tenker å gjøre som Nye Veier, og bygge E16-strekningen etter en standard som ikke nødvendigvis oppfyller alle krav i full vegnormal-standard. Her skal det bygges «tilfredsstillende standard».

– Det innebærer at vi vurderer og dimensjonerer tiltak etter vegens funksjon og trafikkmengde. Ikke nødvendigvis bygger etter full vegnormalstandard, som er vanlig ved nyanlegg, sier Statens vegvesen.