Disse veistrekningene prioriteres for utbygging

Nye Veier prioriterer strekningene E39 Flekkefjord-Ålgård og E6 Ulsberg-Melhus for utbygging. I tillegg opprettholdes prioriteringen av E6 Moelv-Øyer og E6 Kvål-Melhus, som selskapet gjorde i mai.

For begge de nye prioriterte strekningene gjenstår imidlertid arbeid med optimalisering, hvilket betyr å redusere kostnader og øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

– Vi øker tempoet i arbeidet med å modne prosjektene, og forsikre oss at alle samfunnsøkonomiske gevinster er tatt ut. Både grundighet i optimaliseringen, men også at hastigheten i dette øker, er viktig. Målsettingen er mer trafikksikker vei for pengene, raskere til brukeren, sier administrerende direktør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding.

Annonse

Økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet

Nye Veier har skapt betydelige resultater når det gjelder samfunnsøkonomisk lønnsomhet siden oppstarten i 2016.

– Den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av prosjektene vi hittil har arbeidet med har økt med ca. 50 milliarder kroner. Av dette er 21 milliarder reduserte utbyggingskostnader, mens nesten 30 milliarder er økt trafikantnytte og reduserte ulykkeskostnader. Trafikantnytten oppnås gjennom kortere veistrekninger, høyere hastighet og dermed redusert reisetid, sier Hovland.

Det er lange strekninger som nå prioriteres for utbygging av Nye Veier. E6 Ulsberg-Melhus sør for Trondheim er 64 km lang, mens den anbefalte korridoren til ny E39 Flekkefjord-Ålgård er 83 km lang. I dag er lengden på denne strekningen 107 km.

Halvering av reisetiden

Ny E39 er et svært omfattende samferdselsprosjekt i den sørvestlige delen av landet. Kortere vei og høyere hastighet vil halvere reisetiden fra flere steder på strekningen inn til Kristiansand eller Stavanger. Statens vegvesen jobber med en kommunedelplan for strekningen, som forventes å bli vedtatt i 2019. Så snart trasevalget er gjort, ønsker Nye Veier å gå i markedet med kontraktene.

Ny E6 fra Ulsberg til Melhus sentrum bygges for det meste som firefelts motorvei dimensjonert for 110 km/t. Utbyggingen omfatter kommunene Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus.

Nye Veier har i dag utbygging av ny E18 Tvedestrand-Arendal, ny E18 Rugtvedt-Dørdal, ny E39 Kristiansand vest-Mandal øst og ny E6 Kolomoen-Moelv. Det settes i gang utbygging av E6 Ranheim-Åsen og E18 Mandal øst-Mandal by neste år.

Nye Veiers oppgave er å bidra til helhetlig og sammenhengende utbygging av trafikksikre riksveier, større kostnadseffektivitet, økt samfunnsøkonomisk lønnsomhet og styrking og utvidelse av bo- og arbeidsmarkedsregioner.