Dette er starten på det nye faget boreriggoperatør

Brønn- og fundamentboring er ikke for hvem som helst. Tungt og avansert utstyr krever kunnskap og erfaring. Etter over ti års arbeid blir boreriggoperatør endelig et eget fag. Her er høringsutkastet til læreplanen i det nye faget.

MEF tok for over ti år siden initiativ til opprettelsen av et eget fag for boreriggoperatører. Her snakker vi tunge borerigger til brønn- og fundamentboring, ikke borerigger og -tårn som brukes i sprengning.

Læreplan i boreriggoperatørfaget

Nå har Utdanningsdirektoratet endelig sendt et konkret forslag til læreplan for det nye faget ut på høring.

Annonse

Det nye faget har fått betegnelsen Vg3 boreriggoperatørfaget, og skal bygge på Vg2 anleggsteknikk i utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk. Faget skal følge 2+2-modellen, med to år i skole etterfulgt av to års læretid i bedrift. Yrkestittelen etter fullført opplæring og bestått fagprøve skal være boreriggoperatør.

Unge og erfarne

Qmatec borerigg tilhørende Follo Brønnboring AS.

Qmatec borerigg tilhørende Follo Brønnboring AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Målgruppen for faget er både unge og voksne, erfarne fagfolk som allerede jobber i bransjen. Her finnes det mye realkompetanse som trenger å komme inn i de formaliserte formene som er så viktig. Ikke minst viktig med tanke på Sentral godkjenning.

– Søknad om å opprette boreriggoperatørfaget er begrunnet i behov for å formalisere kompetansen til voksne arbeidere, og sikre fremtidig behov for kompetanse i anleggsbransjen. Økt satsing på fornybar geoenergi har resultert i omfattende boring av energibrønner. Borebransjen har endret fullstendig karakter. Nå håndterer de avanserte rigger med komplekse booster kompressorløsninger, skriver Utdanningsdirektoratet i høringsnotatet.

Avanserte rigger og kompressorer

Brønnborerne Espen Andreassen (t.v.) og Jan Erik Pedersen fra Sørlandet Brønnboring borer enda et hull i det som blir Sørlandets (foreløpig) største brønnpark. (Foto: Runar F. Daler).

Brønnborerne Espen Andreassen (t.v.) og Jan Erik Pedersen fra Sørlandet Brønnboring borer enda et hull i det som blir Sørlandets (foreløpig) største brønnpark. (Foto: Runar F. Daler).

Opplæringen skal legge til rette for bruk av tyngre og avansert rigg- og høytrykkskompressorløsninger. Helse, miljø og sikkerhet er derfor sentralt i planleggingen av drift og for mulige konsekvenser for det ytre miljøet.

Boreriggoperatøren skal dokumentere og rapportere arbeidet som er utført. Videre skal opplæringen skal legge vekt på samarbeid med kollegaer og andre yrkesutøvere på bygge- og anleggsplasser.

Opplæringen er strukturert i fire hovedområder: Utstyr, metodelære, bransjelære og HMS/ytre miljø.

Utstyr – rigg, kompressor og senkborhammer

Hovedområdet omfatter bruk og vedlikehold av borerigg, høytrykkskompressor og senkborhammer med tilhørende verktøy. Det omfatter også utføring av boring i berg- og løsmasse med høytrykksluft. Etter opplæringen skal lærlingen kunne dette:

 • bruke og vedlikeholde rigg, høytrykkskompressor og senkborhammer på en sikker måte
 • gjøre rede for ulike typer bormetoder
 • gjennomføre boringer i berg og løsmasser
 • bruke senkborhammer med høytrykksluft i sensitive løsmasser
 • montere og vedlikeholde installasjoner i brønner og borehull i berg og løsmasser
 • gjennomføre enkle reparasjoner på rigg, høytrykkskompressor og senkborhammer

Metodelære

Hovedområdet omfatter valg av boremetode og utstyr. Det omfatter også kompetanse i ulike typer grunnforhold og konsekvenser ved feil bruk. Videre omfatter det kompetanse i ulike brønners oppbygging og funksjon. Etter opplæringen skal lærlingen kunne dette:

 • planlegge produksjon etter prosjektering
 • velge riktig borutstyr
 • gjøre rede for grunnens beskaffenhet og grunnvannets betydning
 • bruke veiledere og bransjestandarder
 • rapportere om boring i henhold til offentlige bestemmelser
 • forklare ulike typer brønner og borehull
 • ta prøver for vannanalyse etter gjeldende standard
 • bore ulike typer brønner i berg og løsmasse
 • gjennomføre kapasitetsøkende tiltak, montere mansjett, kollektor og pumpe frem til og med trykktank
 • sikre og rehabilitere brønner og borehull
 • gjennomføre målinger i brønn på vanntap og stigetest for dokumentering av hydrauliske egenskaper
 • gjennomføre grunnboring
 • bore i byggegrunn for stålkjernepeler, rørspunt og stagboring
 • gjennomføre horisontalboring i berg og løsmasse for trekking av rør og kabler

Bransjelære

Hovedområdet omfatter å kunne gjøre rede for kvalitet i produksjonen, samt dokumentere og rapportere fra produksjon. Etter opplæringen skal lærlingen kunne dette:

 • gjøre rede for borefagets betydning i samfunnet
 • dokumentere og rapportere fra produksjonen
 • gjøre rede for ulike typer vann og kvalitetskrav i henhold til offentlige bestemmelser

HMS og ytre miljø

Hovedområdet omfatter transport, arbeidsvarsling og sikring av boreplass. Det omfatter også sikker bruk av maskiner og utstyr i henhold til gjeldende regelverk. Videre omfatter det å ha forståelse for bedriftens HMS-arbeid, og kompetanse om lovverk. Kompetanse om fagets påvirkning av det ytre miljø står også sentralt. Etter opplæringen skal lærlingen kunne dette:

 • gjennomføre risikovurdering av egne arbeidsoppgaver
 • bidra til å utarbeide en sikker jobb analyse
 • gjøre rede for regelverk og metode for beskyttelse av det ytre miljøet
 • transportere utstyr og rigge til på en sikker måte
 • sikre borested etter gjeldende regelverk
 • bruke verne- og sikkerhetsutstyr
 • gjennomføre arbeid i samsvar med krav til dokumentert sikkerhetsopplæring
 • gjennomføre arbeidet i tråd med ergonomiske prinsipper
 • beskytte det ytre miljøet
 • håndtere avfall etter gjeldende regelverk

Her er høringsnotatet, inkludert en link til å lese hele læreplanen. Høringsfristen er 21. februar. Målet er at det nye faget skal innføres fra 1. august 2019, og at opplæringsplanen skal gjelde fra samme dag.