Når gravearbeider berører arkeologiske kulturminner

Riksantikvaren har utgitt en veileder som skal sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når de blir berørt av arbeid med nedgravde rør og ledningsanlegg.

Det nedgravde ledningsnettet bygges ut og fornyes over hele Norge, til vann og avløp, fjernvarme, gass, avfallssug og ulike typer kabler for strøm og bredbånd. Dette innebærer omfattende gravearbeid i grunnen, noe som kan påvirke arkeologisk kulturminner.

Veilederen Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg er laget for å sikre at arkeologiske kulturminner ivaretas best mulig når nedgravde rør og ledninger skal planlegges, anlegges eller fornyes. Dette skriver Riksantikvaren på sine nettsider.

Annonse

Veilederens innhold

I veilederen gis det informasjon om ulike typer arkeologiske kulturminner som kan berøres av nedgravde ledningsanlegg. Videre beskrives de hensynene som må tas til arkeologiske kulturminner, sammen med hvilket regelverk som gjelder og de praktiske rutinene som skal følges for å unngå utilsiktede skader.

I tillegg er det utarbeidet et tosidig informasjonsark som sammenfatter den viktigste informasjonen.

Aktuelt for mange

Veilederen er aktuell for alle som jobber med nedgravde ledningsanlegg. Dette er tiltakshavere, interesseorganisasjoner, kommuner, offentlig kulturminneforvaltning og alle andre som arbeider med saker som gjelder ledningsanlegg, avgrenset til jordgravde rør, kabler og ledninger.

Riksantikvaren står som ansvarlig for innholdet. Arbeidet er imidlertid gjort etter ønsker fra, og i samarbeid med, ulike instanser som arbeider med nedgravde ledningsanlegg.

Last ned veilederen her: Arkeologiske kulturminner og nedgravde ledningsanlegg 

Her kan du laste ned en kortversjon av veilederen: