Her skal det nasjonale VA-senteret ligge

Et nasjonalt kompetanse- og opplæringssenter innen VA har vært ønsket og etterspurt i årevis. Aldri har det vært nærmere realitet enn nå. Tomta er klar, og nesten hele finansieringen er i boks. Siste nytt er at også MEF blir med på laget.

ÅS: Vann og avløp er et teknisk komplisert og mangslungent fagområde, med kostbare systemer krever kunnskap og erfaring i bygging, drift og vedlikehold. Og mye gammal dritt som ligger i bakken og utgjør både en risiko og lager utfordringer for de som jobber med VA.

Mangler lærested

Det brukes mye penger på VA rundt i kommunene, og skal brukes mye mer framover. Likevel mangler dette fagområdet en skikkelig opplæringsarena, der aktører innenfor VA kan lære, prøve, teste, feile, demonstrere og utvikle systemer og kunnskap innenfor VA.

Annonse

Et slikt opplæringssenter har i årevis vært diskutert, ønsket og etterlengtet av mange i bransjen. Nå nærmer det seg realisering av «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur», på området til NMBU i Ås.

22. juni ble det avholdt et større bransjemøte i Vitenparken ved NMBU på Ås, med over 80 deltakere fra hele vannbransjens verdikjede.

Nasjonalt kompetansesenter

Hensikten med møtet var å informere om status i arbeidet med «Nasjonalt kompetansesenter for vann- og avløpsinfrastruktur» og mobilisere til et spleiselag for sluttfinansiering av senteret.

Regjeringen har bevilget 20 millioner kroner i investeringsstøtte til kompetansesenteret. Bransjemøtet var preget av et felles engasjement for å få senteret realisert, og en felles oppfatning om at behovet er stort.

– Vi bruker én milliard pr år framover på å fornye infrastruktur. VA-bransjen har mange små aktører på både leverandør- og entreprenørsiden. Da er det vanskelig å rigge opp de store prosjektene. Vi trenger mye sammensatt kompetanse, ikke bare rørleggere. På dette senteret i Ås skal vi kunne øve på ledningsnettoppgaver. Det er viktig for både ferdighet og erfaringer hos de ute i driften og for å hjelp akademikere og teoretikere til å forstå, sier avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo Vann og avløp.

Stifter AS til å drive

Han har vært en drivkraft bak etableringen av anlegget, og sitter også i interimstyret for det kommende selskapet som skal drive kompetansesenteret.

I prosjektet et det skissert et teknisk bygg på 400-500 kvadratmeter. Bygget vil inneholde et demonstrasjonslaboratorium med annet kummer og rørtekniske anlegg.

Ledningsområde utendørs

Utomhus vil det være et asfaltert område som til ledningsanlegg til undervisnings- og testformål for lekkasjesøking og ulike typer test og utvikling.

Utenfor dette området er det, også som vist i skisser, et grøntområde som kan beplantes parkliknende. Her vil det også være ulike typer røranlegg for tilførsel og avløp, samt områder for å demonstrere fordrøyningsanlegg og spredte avløpssystemer.

Interimstyret i prosjektet VA kompetansesenter

STYRET: Interimstyret i prosjektet. F.v. Per Christian Nordby, Yngve Wold, Sigurd Grande, prosjektleder Sjur Tveite og Bjarne Haugland. Live Johannessen er med i styret, men var ikke til stede på møtet.  (Foto: Jørn Søderholm)

Selskapet trenger ca 40 millioner kroner for å etablere, bygge og komme i gang. Etter planen skal selskapet stiftes i slutten 2018. Etablering og diverse prosesser vil ta et par år, og senteret skal kunne brukes til opplæring fra 2020.

Inntekter fra kurs og opplæring skal være en bærebjelke i senterets forretningsmodell.

Aksjonærer

– Nå skal vi gå fra prosjekt til permanent organisasjon. Mye er klart og prosjektert. Vi trenger tilførsel av 10-12 millioner kroner fra private bidragsytere, sier Yngve Wold.

Han er assisterende direktør i Norsk Vann og prosjektleder for VA-kompetansesenteret.

Prosjektet har invitert kommuner, NMBU, NTNU og Norsk Vann med som offentlige aksjonærer.

Dessuten har prosjektet invitert MEF, Rådgivende ingeniørers forening (RIF), Rørinspeksjon Norge og VA- VVS-produsentenes forening med som private aksjonærer. Aksjefordelingen er tenkt 60 prosent til offentlige og 40 prosent til private aksjonærer.

Hovedstyret i MEF besluttet i slutten av august at MEF skal bli med på samarbeidet.