Advarer mot brukerbetaling for ledningspåvisning

– Gratis påvisning er mer lønnsomt for samfunnet enn betalt påvisning, sier Samfunnsøkonomisk Analyse AS. Likevel anbefaler de at det skal betales. MEF er overrasket, og advarer Regjeringen.

I en ny rapport har Samfunnsøkonomisk Analyse tatt opp spørsmålet om brukerbetaling for påvisning av ledninger i grunnen. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Det skjuler seg om lag 700 000 kilometer med ledninger, rør og kabler i grunnen her til lands. Informasjon om hvor ledningene ligger er ofte mangelfull og av lav kvalitet. For å unngå skader ved gravearbeider kan det derfor være behov for fysisk påvisning av ledningene.

Annonse

Gratis til 2015

Frem til 2015 utleverte ledningseierne kart og utførte påvisning gratis. De siste årene har imidlertid flere ledningseiere krevd gebyrer for disse tjenestene. Med det som bakgrunn har Samfunnsøkonomisk analyse AS utarbeidet en analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningsdata og påvisning av ledninger.

Der har selskapet analysert og regnet seg fram til samfunnsøkonomiske gevinster ved fire ulike betalingsmodeller for påvisning, og tallsatt samfunnsnytten med et innspart beløp pr år.

  1. Ingen brukerbetaling. Kan spare 2,9 mill/år
  2. Begrenset brukerbetaling (ledningseier kan kreve betaling innen frist, entreprenør kan kreve gratis påvisning etter denne fristen. Kan spare 1,5 mill pr år
  3. Brukerbetaling kostnadsdekning. Kan spare 1 mill pr år.
  4. Brukerbetaling fri prisdannelse i markedet. I praksis dagens modell. Ingen innsparing/gevinst.

Gratis best, men…

Påvisning uten brukerbetaling er altså regnet ut til å ha den største samfunnsnytten. Likevel anbefaler Samfunnsøkonomisk Analyse AS alternativ B, med begrenset brukerbetaling.

Les rapporten her

– Gitt usikkerheten i den samfunnsøkonomiske analysen, små forskjeller mellom de ulike alternativene og fordelingsmessige hensyn, anbefaler vi en innføring av betalingsmodell B. Da får ledningseierne en mulighet for å få dekket en del av sine kostnader ved utføring av påvisning, mens graveentreprenør og tiltakshaver gis en mulighet til å få gjennomført dette kostnadsfritt.

Den anbefalingen reagerer MEF sterkt på.

Administrerende direktør Julie M. Brodtkorb og styreleder Arnstein Repstad i MEF etterlyser flere skoleplasser innen anleggsfag og relaterte fag. (Foto: Jørn Søderholm).

Administrerende direktør Julie M. Brodtkorb og styreleder Arnstein Repstad i MEF etterlyser flere skoleplasser innen anleggsfag og relaterte fag. (Foto: Jørn Søderholm).

– Rapporten viser at det er ingen samfunnsmessige forhold som taler for at det bør kreves brukerbetaling for påvisning av ledninger i grunnen. Da er det overraskende at Samfunnsøkonomisk analyse likevel ender opp med å anbefale en begrenset brukerbetaling, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF).

I utgangspunktet forbudt

I henhold til plan- og bygningsloven skal det ikke kreves brukerbetaling for kart- og påvisningstjenester. I forarbeidene vises det til at dette kan fravikes, men det må da begrunnes ut i fra samfunnsøkonomiske hensyn.

– Dette er en prinsipielt viktig sak for oss. Ledningseierne høster betydelige gevinster av å ha sine ledninger liggende vederlagsfritt på andres eiendom. Da er det urimelig at den som skal utføre et tiltak må betale de samme eierne for å få informasjon om hvor ledningene er plassert. Vi må kunne forvente at ledningseierne tar ansvar for egen infrastruktur, sier Julie Brodtkorb.

Brodtkorb er i tillegg bekymret for at brukerbetaling vil føre til at færre entreprenører velger å gjennomføre påvisning:

– Entreprenørene er ofte hardt presset på økonomi og tid i de enkelte prosjektene. Påvisning kan bli nedprioritert på grunn av kostnadene med flere graveskader som resultat. Dette er ikke samfunnet tjent med, og vi vil på det sterkeste fraråde myndighetene å innføre en formalisert hjemmel for brukerbetaling.

Hvem tar regningen?

En av flere utfordringer med kostandene knyttet til brukerbetaling er at det for entreprenøren er vanskelig å forutse totalkostnadene for kart og kabelpåvisning på det tidspunktet pristilbudet skal leveres. Dette fører til at entreprenørene ofte risikerer å bli sittende igjen med regningen.

– Vi kan ikke se at det er noen argumenter av samfunnsmessig betydning som tilsier at brukerbetaling for påvisning er en god løsning. Det har vi også formidlet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og vi har forhåpninger til at de i denne saken lytter til entreprenørene som daglig møter disse utfordringene, sier Julie Brodtkorb.