Bygger 50 store riksveiprosjekter

Statens vegvesen skal bygge veier for 135 milliarder kroner fram til 2023.

50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene, og 30 åpner i perioden, framgår det av Vegvesenets handlingsprogram for 2018–2023, som veidirektør Terje Moe Gustavsen la fram 14. februar.

Bevilgningene til Nye Veier AS sine prosjekter er i tillegg 31 milliarder kroner pluss inntekter fra bompenger i perioden.

Annonse

Vegvesenets handlingsprogram er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan (NTP). NTP gjelder for 12 år, mens handlingsprogrammet har et perspektiv på 6 år.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert veinett, sier veidirektør Terje Moe Gustavsen.

–  Investeringene i veinettet vil gi resultater for trafikksikkerheten. I 2023 skal ha vi ha 25 færre drepte og hardt skadde som en følge av innsatsen. Kampanjer, kontroller og sikrere kjøretøy vil bidra til trekke tallene ytterligere nedover, fremholder veidirektøren.

Vedlikeholdsetterslepet reduseres

Vedlikeholdsetterslepet på riksvegnettet er anslått til 33 milliarder kroner. Midlene til vedlikehold og fornying i kommende periode gir reduksjon i etterslepet.

Bevilgningene til vedlikehold av veinettet øker med om lag 20 prosent. Fornying av riksveitunneler tar en stor del av midlene. Av vedlikeholdsmidler går om lag 11,8 milliarder til tunneler og om lag 1,9 milliarder kroner til veifundament, veidekke, drenering, bruer, ferjekaier, veiutstyr og miljøtiltak.

Klimaendringene øker behovet for fornying av drenering, grøfter, kummer og rør. Styrket drift, vedlikehold og reduksjon av vedlikeholdsetterslep, er en sentral del av klimatilpasningsarbeidet.

Nøkkeltall

  • Den statlige rammen til veiformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).
  • Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr. for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr. i bompenger i perioden.
  • I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
  • 23,3 mrd. kr. skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr. til fornying.

Fakta

Investeringsaktiviteten vil i handlingsprogramperioden gi:

  • 105 km ny firefelts veg.
  • 440 km ny veg åpner for trafikk.
  • 280 km riksveg vil bli etablert forsterket midtoppmerket.
  • 60 km to- og trefeltsveg skilles med midtrekkverk.

Store SVV-prosjekter som åpnes i perioden 2018-2023

Prosjekter > 500 mill. kr. Fylke
Rv 110 Ørebekk – Simo Østfold
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum Buskerud/Oppland
E18 Bommestad – Sky Vestfold
E18 Varoddbrua Vest-Agder
E39 Eiganestunnelen Rogaland
Rv 23 Dagslett – Linnes Buskerud
Rv 282 Holmenbrua Buskerud
E39 Svegatjørn – Rådal Hordaland
E39 Bjørset – Skei Sogn og Fjordane
E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra Møre og Romsdal
E39 Lønset – Hjelset Møre og Romsdal
E134 Damåsen – Saggrenda Buskerud
E134 Gvammen – Århus Telemark
Rv 13 Ryfast Rogaland
Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand Telemark
E16 Sandvika – Wøyen Akershus
E16 Bjørum – Skaret Akershus og Buskerud
E16 Bagn – Bjørgo Oppland
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua Trøndelag
E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen Trøndelag
Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger Trøndelag
Rv 4 Roa – Gran grense, inkl Jaren – Amundrud – Lygnebakken Oppland
E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt Møre og Romsdal
E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo – Brattåsen – Lien Nordland
E6 Helgeland nord Nordland
Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset Nordland
E6 Hålogalandsbrua Nordland
E6 Sørkjosfjellet Troms
E6 Kvænangsfjellet Troms
E6 Tana bru Finnmark
Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS) Hedmark
Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS) Hordland

 Vegvesenets store prosjekter i perioden

E18 Retvet – Vinterbro Akershus
Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 Akershus og Buskerud
E18 Lysaker – Strand – Ramstadsletta Akershus
E18/E39 Gartnerløkka – Kolsdalen Vest-Agder
E39 Ålgård – Hove Rogaland
E39 Smiene – Harestad Rogaland
E39 Rogfast Rogaland
E39 Myrmel – Lunde Sogn og Fjordane
E134 Røldal – Seljestad Hordaland
E16 Skaret – Hønefoss Buskerud
E16 Stanghelle – Arna Hordaland
E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa – Otta Oppland
E136 Flatmark – Monge – Marstein Møre og Romsdal
E136 Breivika – Lerstad Møre og Romsdal
E6 Megården – Mørsvikbotn Nordland
E8 Sørbotn – Laukslett Troms