Regjeringsplattformen: Fortsetter samferdselssatsingen

Regjeringens satsing på samferdsel videreføres og Nye Veier skal få en større portefølje. Samtidig blir fokuset på klima og miljø tydeligere.

I den nye regjeringsplattformen til Høyre, Frp og Venstre slås det bl.a. fast at utbygging og vedlikehold av infrastruktur fortsatt skal ha høy prioritet. Hverdagen må bli enklere for de seriøse aktørene i arbeidslivet og arbeidslivskriminalitet skal bekjempes offensivt. Frafallet i videregående skole skal reduseres og det må satses på yrkesfag og læreplasser.

Flere prosjekter til Nye Veier

Regjeringen vil fortsette å redusere vedlikeholdsetterslepet i veisektoren, veireformen skal videreføres og arbeidet med å få ned kostnadene ved veibygging skal fortsette. Regjeringen vil bl.a. tilføre Nye veier ytterligere prosjekter på de viktigste riks- og europaveiene. Statens vegvesen skal moderniseres, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon. Og det skal vurderes hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov.

Annonse

Kostnadskontroll og samfunnsnytte

Regjeringen vil legge til grunn ambisjonene i Nasjonal Transportplan 2018-2029 og ha spesielt fokus på kostnadskontroll og økt samfunnsnytte i prosjektene. Regjeringen vil også åpne for mer bruk av statlig plan, redusere planleggingstiden og samordne offentlige innsigelser bedre. Klimagassutslipp fra sektoren skal reduseres ved å fase inn null- og lavutslippsteknologi, øke omsetningen av bærekraftig biodrivstoff og føre en målrettet skatte- og avgiftspolitikk.

Privat vs. offentlig

Regjeringen vil ha bedre konkurranse og en mer effektiv offentlig sektor. Den vil hindre at offentlige bedrifter gis særfordeler som fører til konkurransevridning, og den vil legge til rette for å la private tilbydere konkurrere om å levere offentlig finansierte tjenester der det er fornuftig.

I tillegg skal det gjennomføres tiltak for å sikre like konkurransevilkår mellom offentlig og privat sektor, slik at flere private tjenestetilbydere i større grad kan bidra til å løse fellesskapets oppgaver.

– Det er gledelig at småbedriftenes rammebetingelser løftes opp som satsingsområde, uttaler MEF-sjef Julie Brodtkorb om den nye regjeringsplattformen. (Foto: Runar F. Daler).

– Det er gledelig at småbedriftenes rammebetingelser løftes opp som satsingsområde, uttaler MEF-sjef Julie Brodtkorb om den nye regjeringsplattformen. (Foto: Runar F. Daler).

Små og mellomstore bedrifter

Regjeringen vil arbeide for bedre vekstvilkår for små- og mellomstore bedrifter. Det skal gjøres enklere for små bedrifter å delta i offentlige anbud, og regjeringen skal vurdere virkemidler for å fremme privatpersoners investeringer i oppstartsvirksomhet, herunder økt skattefradrag.

Regjeringen vil også fortsette arbeidet med forenklinger for næringslivet, med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter, og den vil fortsette å redusere næringslivets kostnader ved å forenkle rapportering, lover og regler.

Mesterbrev like viktig som mastergrad.

Det fremtidige behovet for arbeidstakere med fag- og yrkesutdanning er stort, og regjeringen mener derfor at det er nødvendig å heve statusen til yrkesfagene og redusere frafallet ved utdanningene. Fagutdanningene i videregående opplæring må bli mer praksisnære og mindre teoretiske. Det trengs flere læreplasser og flere tilpassede utdanningsløp.

Regjeringen vil gjennomføre et kvalitetsløft i fagskolene og likestille fagskolestudenter med andre studenter. Mesterbrev er like viktig som mastergrad.

MEF tilfreds

Administrerende direktør i MEF, Julie Brodtkorb, er positiv til den nye regjeringsplattformen.

– MEF er fornøyd med at satsingen på utbygging og fornyelse av norsk infrastruktur videreføres i ny regjeringsplattform. Det er også gledelig at småbedriftenes rammebetingelser løftes opp som satsingsområde. Her har regjeringen et forbedringspotensial, særlig når det gjelder å gjøre det enklere for mindre bedrifter å delta i offentlige anbud, uttaler hun.