Fjellsprengere oppdaterer viktig kunnskap

Bergsprengere har fått ny Eksplosivforskrift. Byggherrer og entreprenører som kjøper sprengningstjenester trenger generelt å lære mer om sitt eget ansvar. Derfor er to viktige kunnskapskilder i sprengningsbransjen nå under oppdatering.

– Oppdragsgivere mangler ofte kunnskap om sitt eget ansvar. De tror de bare kan bestille en sprengningsjobb, og at alt ansvaret ligger hos sprengningsfirmaet. Sånn er det jo ikke. Men hvis man sier for mye om dette til oppdragsgiver, så blir man sett på som en vanskelig entreprenør.

Det sier Morten Lorentzen. Han er daglig leder for Follo Fjellsprengning AS, og sitter også i bergsprengerkomiteen – tidligere kalt skytebaskomiteen – i Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF).

Annonse

Dugnad i NFF

Vi møter ham i Oslo en dag sent i november. Bergsprengningslederen er på en jobb for Implenia og Oslo VAV, men vi møter ham på brakka først og fremst fordi han er en del av et viktig dugnadsarbeid som foregår nå i NFF: Oppdatering av to viktige kunnskapsverk:

 • H08 – Håndbok for bergsprengere
 • H07 – Håndbok for bestillere av bergsprenging
Morten Lorentzen og Tone Nakstad

DUGNAD: Morten Lorentzen sitter i komiteen som driver dugnadsarbeid for oppdatering av håndbøkene. Tone Nakstad er generalsekretær i NFF.

Sammen med ham ved bordet på spiserommet sitter også Tone Nakstad.

Ny generalsekretær

Hun har ganske nylig begynt i ny jobb som generalsekretær i NFF. Hun kommer til jobben fra Skanska, og har fått en av sine viktigste oppgaver i koordineringen av en etterlengtet oppdatering av de to håndbøkene.

– Håndboken for bergsprengerne er mest en revisjon, fordi Eksplosivforskriften har kommet i ny versjon. Bergsprengningshåndboka må oppdateres i henhold til forskriften, sånn at det vises til riktige deler av forskriften. Mange bergsprengere er lite glad i teorien og det juridiske språket i forskriften, og vender seg heller til håndboken, sier Tone Nakstad.

Bergsprengningsleder på fulltid

Kravet til å ha en bergsprengningsleder 100 prosent ansatt i virksomheten er en av de viktigste endringene i Eksplosivforskriften.

– Virksomheten må ha minst én bergsprengningsleder ansatt på fulltid. Man kan ikke leie inn eller dele en bergsprengningsleder med andre virksomheter, sier Nakstad.

Akkurat den endringen gjelder fra sommeren 2018. Øvrige bestemmelser i Eksplosivforskriften har trådt i kraft eller trår i kraft ved årsskiftet. Kravet til vakttelefon og lokal lageransvarlig er en av de viktigste av disse.

Vakttelefon og lokal kunnskap

– Hvis det skjer noe skal lokalt politi og brannvesen kunne ringe en vakttelefon, og treffe en person med kunnskap om hva som faktisk er på lageret. Vedkommende skal være i nærheten, sier hun.

Krav til mobil produksjon er også en nyhet i Eksplosivforskriften. Dette har tidligere ikke vært regulert i forskriften i det hele tatt. Her er det blant annet krav til sikkerhetsavstand, samt et fullstendig forbud mot kundeoperert slurrybil eller annen mobil produksjon over jord.

Viktig bestiller-kunnskap

Oppdateringen av H07 Håndbok for bestillere av bergsprengning er en mer omfattende affære enn å justere etter siste forskriftsendring, ettersom den har «hoppet over» en versjon av forskriften.

Morten Lorentzen gleder seg til å få ut den nye håndboken som kan bidra til å få opp bevisstheten hos oppdragsgiverne.

– Det er stor variasjon hos oppdragsgiverne. På denne jobben for BH Oslo VAV og HE Implenia er alt ordnet. Videobesiktigelse, rystelsesmålere og alt er på plass. Derimot ser vi ofte at «eplehageutbyggerne» vet lite. Ofte vet de ikke en gang at håndboken finnes. Alle som skyter vet om håndboken for bergsprengere, men bergsprengerkomiteen i NFF ønsker en større bevisstgjøring om ansvaret som ligger hos oppdragsgiveren. Da hjelper det godt å ha denne håndboken å vise til, sier Lorentzen.

Komitéen bra for nettverk

Han er for øvrig storfornøyd med at han tross en travel hverdag som bergsprengningsleder og daglig leder takket ja til å bli med i komiteen.

– Det smarteste jeg har gjort. Det har vært svært positivt for mitt eget nettverk og min egen kunnskap. Det er svært nyttig å være med i det forumet. Vi får en oppdatering på alt som foregår, og dessuten en mulighet til å være med på å påvirke. Når man til daglig går alene ute på sprengningsjobber er det veldig interessant å få muligheten til å være med å kaste ball med flinke folk i bransjen, sier Morten Lorentzen.

SVVs bestiller-ansvar

Tidligere har vi skrevet at Statens vegvesen har sagt nei til å stille et allment krav om elektroniske tennere på sprengingsprosjekter i dagen.

Lorentzen undrer seg over argumentasjonen bakom.

– Byggherren skal ikke styre for detaljert generelt. Bergsprengerkomiteen vil ikke generelt forby Nonel-tennere eller andre systemer. Men det er byggherrens ansvar å gjøre konkrete vurderinger om bruk av spesifikke systemer av hensyn til sikkerheten i det enkelte prosjekt, sier han.

Han stiller seg likevel undrende til Statens vegvesens konklusjon, og mener etaten hopper bukk over ansvaret den har som byggherre.

– Temaet elektroniske tennere er en diskusjon NFF er ideell for. Det er den typen kunnskap vi vil at norske bergsprengere skal ha!. Samtidig er det viktig at byggherrer legger til rette for å velge riktig løsning, ikke bare den billigste, tilføyer Nakstad.

Den nye Eksplosivforskriften

Dette er noen av de viktigste endringene i den nye Eksplosivforskriften.

 • Etter uhell/ulykker skal skadestedet IKKE ryddes før det er avtalt med politiet.
 • Tyveri, svinn m.m. av eksplosiver skal meldes lokalt politi, som melder videre til Kripos.
 • Eksport av eksplosiver krever tillatelse
 • Saluttering kun ifbm offentlig arrangement. Strengere krav til hvem som kan skyte salutt.
 • Strengere krav til å få sertifikat dersom kandidat stryker flere ganger på prøve.
 • Skjerpet adgang til å dispensere fra forskriften.
 • Produsent/leverandør må dekke kostnaden med henting og tilintetgjøring av sivile eksplosiver, dersom det er privatpersoner som finner eksplosivene og eksplosivene ikke kan spores tilbake til siste lovlige eier.
 • Kommunen gir tillatelse til oppbevaring av røyksvakt krutt, inntil 50 kg
 • Krav om vakttelefon og lokal lageransvarlig ved oppbevaring av eksplosiver for tillatelser gitt før 1. juli 2017
 • Krav til oppbevaring av ammoniumnitratholdige stoffer og stoffblandinger i klasse 5.1 i forskriftens kapittel 6
 • Mobil enhet for produksjon skal innmeldes elektronisk.
 • Virksomheter som driver sprengningsarbeid skal ha minst én bergsprengningsleder fulltidsansatt (gjelder fra juli 2018).