– «Full payout» leasing fortsatt tillatt

Den nye regnskapsstandarden får størst virkning for ordinære leiekontrakter, og i liten grad for «full payout» leasing. – «Full payout» blir fortsatt tillatt, sier direktør Jan Fr. Haraldsen i denne kommentaren.

Kommentar av Jan Fr. Haraldsen, direktør i Finansieringsselskapenes forening

Anleggsmaskinens artikkel om leasing og nye internasjonale regnskapsregler fordrer noen kommentarer.

Annonse

Ikke minst fordi man raskt går over fra å snakke om internasjonale regnskapsregler som kun gjelder noen få selskaper, til noe som synes å beskrive norske skatteregler som gjelder alle.

Ingen endring i skatt

For å rydde unna det viktigste først. Internasjonale regnskapsregler har ingen virkning på hvordan leasing håndteres skattemessig i Norge.

Leasing er skattemessig å anse som utleie og leiebeløpene utgiftsføres over resultatregnskapet. Leasingselskapet er eier, inntektsfører leiebeløpene og foretar de skattemessig avskrivninger. På skatt skjer det ingen endringer.

Finansregnskapet er noe annerledes. Her følger det allerede i dag av den norske standarden NRS 14 (bygger på den internasjonale regnskapsstandarden IAS 17), at noen leasingkunder skal balanseføre sine finansielle leieavtaler.

Kun børsnoterte selskaper er forpliktet til å gjøre dette. Øvrige foretak kan om de vil, men i praksis er det svært få som velger en slik løsning.

Små foretak unntatt

Små foretak er etter egen bestemmelse i regnskapsloven § 5-11 unntatt fra å balanseføre leieavtaler.

I praksis er 90 prosent av norske leasingkunder å anse som små foretak. Det som eventuelt balanseføres er verdien/forpliktelsene i leieavtalen, ikke leieobjektet. Leasingselskapet er fortsatt eier.

Regnskapsmessig skjer det internasjonalt noe nytt gjennom vedtakelsen av ny IFRS 16 som avløser IAS 17, trolig med virkning fra 1.1.2019. Hovedpunktet i den nye standarden er at alle leiekontrakter over ett år skal balanseføres med noen få unntak som korrekt er angitt i artikkelen.

Mest for leie

Den nye standarden får altså størst virkning for mer ordinære leiekontrakter og i liten grad for «full payout» leasing.

«Full payout» blir fortsatt tillatt. Om noen føler at det skjer endring her, må det skyldes at de ikke har tatt innover seg de krav som følger allerede i dag av NRS 14.

Operasjonelle leieavtaler som i dag regnskapsføres fortløpende som en driftskostnad, skal nå på balansen og kostnadsføres i form av avskrivninger og rentekostnad. Dette påvirker igjen kontantstrømanalysen og vil medføre at nøkkeltall endres.

Kunden kan derfor oppleve at det under IFRS 16 kan bli noe mer ressurskrevende å regnskapsføre de leieavtaler som i dag karakteriseres som operasjonelle.

Skille mellom leie og tjeneste

Det kan også bli nødvendig å foreta en grundigere vurdering av hvorvidt en leieavtale er en leieavtale eller en tjenesteavtale, selv om det allerede i dag er slik at tjenesteleveranser skal skilles ut fra leieavtaler.

Ettersom resultat og balanse hittil ikke har vært særlig forskjellig for operasjonelle leieavtaler og tjenesteleveranser, kan det imidlertid være at dette skillet ikke like grundig har vært vurdert.

Hvordan den nye standarden vil bli implementert i Norge, er ikke avklart. Fortsatt er det slik at IFRS kun gjelder for børsnoterte selskap.

IFRS ikke for små og mellomstore

Så langt er standarden heller ikke tatt inn i IFRS for små og mellomstore foretak. Det er usikker om når og eventuelt hvordan, dette vil skje.

Unntaket i regnskapsloven for små foretak er ikke fjernet, og både i Norge og EU er man svært opptatt av at små og mellomstore foretak ikke skal ha for kompliserte regnskapsregler.

Man skal ikke se bort ifra en løsning i fremtiden der flere foretak blir fritatt for regnskapsplikt og kun må levere skatteregnskap. Da forsvinner hele problematikken omkring regnskapsføring av leasing/utleie.

Vi tror kunder som velger leasing fortsatt kan ta fremtiden med stor ro.