Sparer milliarder på fylkesveiutbedring

En ny rapport viser at det å redusere forfallet på fylkesveiene kan gi samfunnsøkonomiske gevinster på om lag 12 milliarder kroner.

Oslo Economics har på oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) vurdert den samfunnsøkonomiske nettonytten knyttet til å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet. Forfallet på fylkesveiene er estimert til 63 milliarder kroner samlet. Analysen er samlet i rapporten Vedlikeholdsetterslep på fylkesveinettet – Hva koster det samfunnet å skyve regningen frem i tid?

Svært lønnsomt

Analysen viser at dersom vedlikeholdet av veidekke og veifundament økes med om lag 1,5 mrd. kroner per år i perioden 2018-2029 vil det gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på mellom 8,3 og 11,9 mrd. kroner.

Annonse

– Manglende vedlikehold gir samfunnskostnader i form av økt reisetid, mer bruk av drivstoff og mer slitasje på kjøretøyene. Denne rapporten viser at det er svært lønnsomt å satse på vedlikehold. Faktisk er det få andre samferdselstiltak som kan vise til så store samfunnsøkonomiske gevinster, sier Julie Brodtkorb, administrerende direktør i MEF, i en pressemelding.

Adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie M. Brodtkorb. (Foto: Runar F. Daler).

Adm. dir. i Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), Julie M. Brodtkorb. (Foto: Runar F. Daler).

Kostbart å utsette

Oslo Economics har også tallfestet hva det vil koste å skyve etterslepsarbeidet fremover i tid. Dersom man utsetter å ta tak i vedlikeholdsetterslepet i fem år reduseres nettonytten til omtrent 9,8 mrd. kroner. Sammenlignet med å innhente etterslepet fra 2018 medfører utsettelsen et samfunnsøkonomisk tap på 2,1 mrd. kroner.

– Regjeringer av ulik farge har unnlatt å ta tak i forfallet på fylkesveinettet. Tilstanden på disse veiene påvirker privatbilister, næringsliv og offentlig virksomhet. Flere steder er det nettopp fylkesveiene som er det sentrale veinettet som binder små og store kommuner sammen, påpeker Brodtkorb.

Fornyelsesprogram for fylkesveiene?

– I forarbeidene til ny Nasjonal transportplan for 2018-2029 ble det foreslått å etablere et eget fornyelsesprogram for fylkesveiene, men det har vi ikke sett noe til så langt. Jeg vil oppfordre politikerne til å hente dette forslaget opp fra skuffen. Fylkesveiene er alt for mye verdt til at skal la dem forfalle, avslutter Julie Brodtkorb.