SVV vil ikke stille krav om elektroniske tennere

Statens vegvesen har i et internt rundskriv bestemt at etaten ikke skal kreve elektroniske tennere på etatens prosjekter. Tennsystem skal være entreprenøren valg. – Overraskende og rart, sier lederen i Bransjerådet for fjellsprengning om SVVs begrunnelse. Nye veier AS krever elektroniske tennere i alle kontrakter.

(Korrigert etter første publisering med info om Nye Veier AS sin holdning. Se nederst)

Elektroniske tennere blir ofte pekt på som en god løsning i forebygging av gjenstående sprengstoff, også kalt forsagere. Sprengstoff som står igjen etter en salve er en av de store risikomomentene i anleggsarbeid, både for maskinførere og de som jobber ute på bakken.

Annonse

Bedre kontroll med elektroniske tennere

Elektroniske tennere gir bergsprengeren større muligheter enn andre tennsystemer til måling og kontroll av om alle hullene i salven går av.

Nå på senhøsten har Statens vegvesen sendt ut et internt notat til sine regioner. Der poengterer avdelingsdirektør Bettina Sandvin i byggherreseksjonen at Statens vegvesen ikke skal stille krav om bruk av elektroniske tennere i sine kontrakter og prosjekter.

Det skal være opp til sprengningsentreprenør å avgjøre.

– Entreprenøren ikke skal låses opp mot ett bestemt valg av tennertype. Det er heller ikke ønskelig at prosjektene betaler ekstra for å bruke en spesiell type tennere som en føring fra byggherren, skriver Sandvin i rundskrivet.

Last ned og les rundskrivet (pdf).

Dette er også omtalt i en artikkel på Statens vegvesens nettsted.

– Dyrere men ikke tryggere

Byggherreavdelingen sier at man med dagens kunnskap ikke kan sette entydig sammenheng mellom elektroniske tennere og bedring av sikkerhet/helse/arbeidsmiljø (SHA).

Elektroniske tennere er med andre ord dyrere og ikke dokumentert tryggere. Men rundskrivet har også med en tredje begrunnelse:

Byggherrens ansvar

Her vises det til Eksplosivforskriften og byggherrens ansvar: Byggherre som gir føringer for hvordan sprengning skal utføres skal også ha sprengningskompetanse.

Valg av tennertype griper inn i utarbeidelse av salveplaner. Dersom Statens vegvesen lager bestemmelser eller mekanismer i kontrakten som legger føringer i valg av tennertype, så mener Sandvin at etaten tar over ansvar for arbeider som bergsprenger skal gjøre, men uten å ha kompetanse til dette på det aktuelle nivået.

– Dette vil med stor sannsynlighet være brudd på forskriften, skriver Sandvin.

Statens vegvesen erkjenner at de som ønsker et gjennomgående krav om bruk av elektroniske tennere oftest begrunner det med bedre sikkerhet mot utedonert sprengstoff og dermed et gunstig tiltak for bedre sikkerhet, helse og arbeidsmiljø.

– Grundig drøfting

– Komitéen nedsatt av Bransjerådet for fjellsprengning hadde som sin hovedoppgave å finne tiltak mot nettopp denne risikoen. Vi kjenner ikke til en nyere og mere grundig faglig gjennomdrøfting gjort av en så bredt sammensatt gruppe og med et så klart og entydig mandat, skriver Sandvin.

I rundskrivet sier hun at denne komitéen i en rapport framlagt sist januar ikke anbefaler å beskrive elektroniske tennere som et tiltak for bedre SHA.

Det reagerer Olaf Rømcke sterkt på, og kaller Statens vegvesens måte å sitere fra rapporten for «på grensen til utidig».

– Vegvesenets presisering er overraskende. Vi stiller oss noe undrendende, sier leder Olaf Rømcke i Bransjerådet for fjellsprengning.

Last ned og les BfFs notat om tiltak mot gjenstående sprengstoff (pdf)

Ikke låse

Komiteen nedsatt av Bransjerådet for fjellsprengning (BfF) skriver i innledningen til notatet:

«Vi ønsker generelt at verken bransjen eller prosjektene skal bli låst opp mot et bestemt valg av produkter eller metode, men vi har kommet fram til noen anbefalinger som vi mener vil ta oss videre mot målet som er «nullvisjonen»; det skal ikke stå igjen udetonert sprengstoff etter sprengning.»

Komiteen skriver deretter følgende om tennsystemer:

«Når det gjelder valg av tennsystemer så vil mer bruk av elektroniske tennere kunne redusere omfanget av gjenstående sprengstoff, da dette systemet er målbart. Et vanlig elektrisk tennsystem er også målbart, om ikke i samme omfang som elektronisk. Dagens ikke-elektriske tennsystemer er ikke målbare, men er enkle og rasjonelle tennsystemer som derfor også vil kunne være riktige systemer å bruke ved mange type sprengninger.

Vi tror at elektroniske tennere vil øke i omfang, men at valg av tennsystem må sees ut fra hva som er best egnet for den aktuelle sprengningsjobben som skal utføres. Når det skal dekkes med matter, duk eller annet dekkingsmateriell, bør tennsystemet være målbart.»

Tennsystemer

I notatet redegjør komiteen også for egenskaper i de tre ulike tennsystemene:

  • Elektrisk: Målbart, og enkelt i bruk ved seriekobling. Vanskelig å måle jordfeil og overslag. Begrenset ift høyspent.
  • Ikke-elektrisk: Enkelt i bruk. Ingen høyspent-begrensninger. Ikke målbart, og meget sårbart for brudd i tennkrets ved dekking.
  • Elektronisk: Målbart, både for brudd, jordfeil og overslag. Måler også antall tennere, om tennere mangler i salven og om alle har fått sin forsinkelse. Høyere brukerterskel i startfase, krever mer utstyr og hver leverandør har sitt eget system.

– SVV står jo helt fritt i forhold til dette standpunktet. Det er imidlertid flere entreprenører og også byggherre som har kommet til en helt annen konklusjon. Noen byggherrer har krevd elektroniske tennere på noen jobber og noen entreprenører har valgt å bruke elektroniske tennere, enten konsekvent eller på visse typer jobber. Dette fordi man har ment at dette gir en økt sikkerhet, sier Olaf Rømcke.

– Elektroniske tennere er sikrere

Olaf Rømcke

Olaf Rømcke, Orica og Bransjerådet for fjellsprengning (BfF). (Foto: Einar Gjærevold)

Han sier komiteen er helt klar på at økt bruk av elektroniske tennere vil kunne redusere omfanget av gjenstående sprengstoff.

Komiteen tror elektroniske tennere vil øke i omfang, med god grunn:

– Dette er et målbart tennsystem og man får en god oversikt over om alt er i orden. Generelt tror jeg man kan si at elektroniske tennere vil kunne bedre sikkerheten. Men det er et dyrere tennsystem, og brukerterskelen er noe høyere. Det sier vi da også i notatet fra bransjerådet. Ingen tennsystemer ufeilbarlig. Det kan være feil på selve produktet og det kan være at det brukes feil, sier Rømcke.

Uenig i tolkning

– SVV viser til eksplosivforskriften og byggherrens ansvar, og er redd for at føringer på tennervalg kan øke sannsynligheten for stevning mot byggherren i et aktuelt tilfelle. Er du enig i den tolkningen av forskriften?

– Nei, det mener jeg ikke er riktig tolkning av forskriften. Ledelsen i virksomhet som utfører eller får utført bergsprengningsarbeid skal sørge for at sikkerheten ved bruk av eksplosiver blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Det er ikke bergsprenger som foretar valg av produkt og metode, men bergsprenger sørger for riktig bruk av det som ledelsen har valgt. Det står i forskriften at hvis det gis føringer så skal byggherre dokumentere tilstrekkelig kompetanse, evt sørge for å skaffe seg nødvendig kompetanse. SVV har en generell god kompetanse på dette området, sier Rømcke.

Han kan i alle fall ikke se at vegvesenets tolkning av byggherreansvaret skulle være noen god grunn til la være å gi føringer på valg av tennertype.

– Ikke feil å kreve

– Nei det synes jeg ikke. Men det er ikke dermed sagt at en byggherre må ta dette valget. Poenget er at det er ikke feil å kreve noe ut fra hva man mener er sikkerhetsmessig og teknisk best for et prosjekt. Det er nettopp det vi i notat fra Bransjerådet skriver. Velg rett produkt til rett utførelse, sier Rømcke.

Regionalt verneombud Glenn Seland er ikke enig med Rømcke. Han gir full støtte til Statens vegvesen for presiseringen om krav til tennertyper.

– Kompetansen ligger hos bergsprengeren. Han bør bestemme hva som er sikkert. Hvis det er lovgiveren eller BH som skal bestemme og konkretisere hvilke tennere som skal brukes blir det helt feil med tanke på hvem som sitter på fagkunnskap og kompetanse. Bergsprenger gjør det som er sikrest og best. Regningen vil som alltid bli sendt byggherre, sier Seland.

Positiv til SVVs standpunkt

Han har selv sittet i komiteen nedsatt av BfF, og deltatt i arbeidet med notatet det siteres fra. Han synes det er meget positivt at SVV har imøtekommet bransjen i arbeidet mot forsagere.

– Gruppen som utarbeidet notatet om gjenstående sprengstoff besto av arbeidsgivere, arbeidstakere, byggherre og prosjekterende. Den stilte seg enstemmig bak notatet. Statens vegvesen har vist en god og samarbeidene evne og hørt på bransjen som sitter på en enorm kompetanse, sier Glenn Seland.

Nye veier krever kun elektroniske

Nye Veier AS har motsatt holdning av Statens vegvesen. Elektroniske tennere er et ufravikelig krav i alle kontrakter, av hensyn til sikkerhet og HMS.

– På Tvedestrand-Arendal krever vi ikke elektroniske tennere i tunnel. Men i alle andre kontrakter krever vi det i både tunnel og sprengning i dagen, sier kommunikasjonssjef Christian Altmann i Nye Veier AS.

(Her skrev vi først det motsatte: At Nye Veier AS IKKE krever elektroniske tennere i dagen, kun i tunnel. Det var altså feil informasjon.)